27 juni: Maria van Altijd Durende Bijstand

Bekijkt men het schilderij goed, dan ziet men op de gouden achtergrond Maria met een diepblauwe sluier, die op het voorhoofd met een ster is gesierd. Een klein gedeelte van de groene hoofdband is zichtbaar. Zij draagt een rood onderkleed. Het Kindje Jezus op Haar arm, draagt een groen kleed met rode ceintuur en diep-gele mantel. Iets boven Zijn schouder ziet men de lettertekens van: “Jezus Christus”. Het Kindje kijkt, met een gevoel van ontzetting op zijn lief gezicht, naar een voorwerp aan de linkerkant, terwijl Hij met zijn twee handjes de hand van zijn Moeder grijpt, als in een opwelling van teder vertrouwen. Beiden hebben een aureool en kroon. Het voorwerp waar het Kindje Jezus met ontzetting naar kijkt, is een Kruis met 4 spijkers, gedragen door een Engel. Boven deze H. Engel de initialen van: “Gabri?l”. Aan de rechterzijde van de H. maagd is ook een Engel. Deze draagt een kelk, waaruit de lans en de stok met spons komen. Boven deze H. Engel de initialen: “Micha?l”. Jezus toont ons, door de houding waarmee Hij bescherming zoekt in de armen van zijn Moeder, hoe ook wij in haar Moederhart onze veilige en altijddurende bescherming moeten zoeken, voor alle angsten en kwellingen.
Terwijl zijn twee handjes, gelegd in de Hare, ons vertellen, dat Zij beschikt over almacht. Die verenigde handen doen ons ook de volheid van deelname kennen, van de Moeder in het lijden van Haar goddelijke Zoon, vanaf Haar “FIAT” bij de boodschap van de Engel. Het gelaat van de H. Maagd ademt kracht en kalmte, vermengd met diepe droefheid en zacht medelijden; zó ziet Zij je aan. De gelovige die Haar beschouwt, denkt onwillekeurig: “ja, de Moeder van Smarten werd aldus onze machtige Moeder en Beschermster van de mensen”.
In het geheel tezamen toont Jezus ons, hoezeer Hij, de Zoon van God, Maria tot “Moeder” heeft gewild en erkend, opdat ook wij met kinderlijk vertrouwen tot Haar gaan. Maria, Moeder van God – Moeder van de mensen. Medeverlosseres, Middelares van alle genaden wil onze Voorspreekster zijn bij Haar Zoon Jezus Christus, die ons de weg toont, die waarachtig ten eeuwig Leven voert. Maria heeft Haar voorliefde voor dit schilderij te kennen gegeven: “Mijn begunstiging zal deze afbeelding altijd vergezellen”. Overal in de wereld hebben miljoenen mensen voor deze gezegende afbeelding gebeden en Haar nooit aflatende hulp ondervonden.

De grote verschijningen van de 19e en 20e eeuw, die hier nu volgen, tonen hoe Maria ook in onze moeilijke tijden is gebleven, de Moeder die Haar kinderen nooit verlaat: De moeder van Altijddurende Bijstand.

Gebed tot onze Moeder van Altijddurende Bijstand

Moeder van Altijddurende Bijstand,
ik kniel met een groot en kinderlijk vertrouwen voor uw beeltenis neer.
Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot u zijn toevlucht genomen.
Gij hebt op aarde zo dikwijls aan uw goddelijke Zoon uw moederlijke bijstand verleend.
Met tedere zorg hebt gij Hem in zijn jeugd beschermd en geleid.
Gedurende zijn openbaar leven Hem getroost en bemoedigd.
In de smartvolle uren van zijn lijden gesterkt.
Wees zo ook voor mij een Moeder van Altijddurende Bijstand.
Maria, ook ik ben uw kind.
Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon u als mijn moeder gegeven
en hebt gij mij als uw kind aangenomen.
Ik weet, dat gij over heel de wereld vooral uw kinderen,
die u in deze beeltenis vereren met ontelbare gunsten naar ziel en lichaam hebt overladen.
Voor mijzelf en voor hen allen dank ik u oprecht voor uw liefdevolle bescherming.
Laat mij ook nu niet ongetroost van u heengaan.
Voortdurend, maar vooral in de moeilijkheden waarin ik thans verkeer,
heb ik uw moederlijke bijstand nodig.
Moeder! Zie dan vol goedheid en medelijden op mij neer
en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon de gunsten,
waarom ik u thans met alle aandrang smeek.
Ik beloof u dankbaarheid en liefde alle dagen van mijn leven,
totdat ik u zal komen bedanken in de hemel.
Gij kunt mij helpen, gij wilt mij helpen,
gij zult mij helpen, o machtige, o goede,
o getrouwe Moeder van Altijddurende Bijstand Amen.