Pinksteren

doopkapel.jpg
Detail uit de doopkapel
Wij hoeven de geschiedenis niet over te doen. God heeft zijn Geest reeds gegeven. Maar juist de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is zo´n aangewezen tijd om te bidden voor een rijke werking van de Heilige Geest in ons leven. Zoals in de adventsweken wordt uitgezien naar Kerstmis, naar de geboorte van Christus, wordt in het Pinksternoveen uitgezien naar Pinksteren en de doorwerking van de Heilige Geest. Jaarlijks bidt de Kerk daarom de negen dagen voorafgaand aan het feest van Pinksteren voor de komst van de heilige Geest. Katholieken noemen het een pinksternoveen, evangelische gemeenten noemen het een tiendaagse gebedsactie.
Kom, heilige Geest, (Veni Sancte Spiritus)
vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal worden herschapen .
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden.
Door Christus onze Heer. Amen.


Wat de apostelen bij de komst van de Heilige Geest ervoeren, maken ook wij mee in ons eigen leven. Ons bestaan zal worden herschapen, heel gemaakt tot nieuw verstaan en vervuld worden van Gods Geest van liefde en vreugde. Echte levensvreugde.

De zeven gaven van de Heilige Geest zijn:

wijsheid - verstand - inzicht - sterkte
kennis - ontzag - liefde voor Gods naam.


Pinksterhymne “Kom Schepper, Geest” (Veni Creator Spiritus)

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.
Amen.