Moeder van Altijddurende Bijstand

ik kniel met een groot en kinderlijk
vertrouwen voor Uw Beeltenis neer.
Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot
U zijn toevlucht genomen.
Gij hebt op aarde zo dikwijls aan Uw
goddelijke Zoon Uw moederlijke
bijstand verleend. Met tedere zorg hebt
Gij Hem in Zijn jeugd beschermd en
geleid. Gedurende Zijn openbaar leven
Hem getroost en bemoedigd. In de
smartvolle uren van Zijn lijden gesterkt.
Wees zo ook voor mij een Moeder
van Altijddurende Bijstand.
Maria, ook ik ben Uw kind. Aan het
kruis heeft Uw Goddelijke Zoon, U als
mijn moeder gegeven en hebt Gij mij
als Uw kind aangenomen. Ik Weet, dat
Gij over heel de wereld vooral Uw
kinderen, die U in deze beeltenis
vereren, met ontelbare gunsten naar
ziel en lichaam hebt overladen.
Voor mijzelf en, voor hen allen
dank ik U oprecht voor Uw
liefdevolle bescherming.
Laat mij ook nu niet ongetroost van U
heengaan. Voortdurend, maar vooral in
de moeilijkheden waarin ik thans
verkeer, heb ik Uw moederlijke
bijstand nodig.
Moeder! Zie dan vol goedheid en
medelijden op mij neer en verkrijg
voor mij van Uw goddelijke Zoon de
gunsten, waarom ik U thans met alle
aandrang smeek. Ik beloof U
dankbaarheid en liefde alle dagen van
mijn leven, totdat ik U zaI komen
bedanken in de hemel.
Gij kunt mij helpen, Gij wilt mij
helpen, Gij zult mij helpen,
0 machtige, o goede, 0 getrouwe
Moeder van Altijddurende Bijstand.
Amen.