Gebedskaart bisdom Roermond

Jaar van het Geloof.

Goede Vader, onze God.
In dit Jaar van het Geloof danken we U
voor de wonderlijke gave van ons geloof in U.
Wij zien U niet, maar toch geloven we in U
omwille van de vele tekenen die U ons gegeven hebt.
We geloven dat U deze wonderlijke wereld
met al wat zij bevat in liefde geschapen hebt,
dat U haar bemint en in wijsheid leidt.
U hebt ons als mensen aan elkaar geschonken,
U laat ons delen in uw scheppende activiteit.
Wij danken U daarvoor.
U hebt ons geschapen naar U toe.
We mogen U kennen en liefhebben.
Daarom openbaart U zich aan ons,
vooral in Jezus uw Zoon, die mens werd zoals wij.

Goede Jezus,
U, zelf God, hebt ons de Vader doen kennen en beminnen.
U heeft gezegd: “Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven” en
“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken”.
In het besef dat U niet gekomen bent om te oordelen,
maar om te redden,
en uw leven te geven voor onze verlossing,
komen wij met een diep gelovig vertrouwen tot U,
met onze zorgen en noden, met onze zwakten en zonden.
Wees ons voorbeeld in ons leven.
Maak ons hart gelijkvormig aan uw Heilig Hart.
Mogen onze woorden en daden in overeenstemming zijn
met Uw roepstem,
die ons aanspoort U radicaal te volgen.
Leer ons onszelf steeds meer vertrouwvol over te geven
aan uw liefdevolle leiding.
Beziel ons daartoe met Uw Geest.

Goede H. Geest,
Bezieler van de mensen,
van U komt de gave van het geloof.
U bidt in ons: “Abba, Vader”.
Geef ons de vreugde dit kindschap telkens te ervaren,
vooral als we twijfelen, als we wegzinken in onszelf.
Zoveel andere gaven geeft Gij ons:
liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Versterk in onze gezinnen en onze samenleving deze gaven.
Versterk onze Kerk tot een steeds meer bezielde gemeenschap.

Beziel onze leiders in het geloof,
bisschoppen, priesters, diakens, religieuzen,
pastoraal werkers en allen die zich als vrijwilliger inzetten.
Geef hun een diep geloof, dat aanstekelijk werkt.
Geef dat zij allen die troosteloos zijn nieuwe moed kunnen schenken.
Geef ook onszelf de woorden
om ons geloof te delen met anderen.

Goede Drie-ene God,
Het is niet altijd gemakkelijk in U te geloven.
Er gebeurt zoveel met ons, en om ons heen,
wat ons doet twijfelen.
Versterk dan ons vertrouwen op U,
dat U alles ten goede keert,
dat vragen we U op voorspraak van de eerste Gelovige, Maria.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.