Heiligendagen in Maart

Albinus van Vercelli

1 Maart:  H. Albinus van Vercelli  Bisschop


Albinus werd in 452 bisschop van Vercelli in Italië en liet in die hoedanigheid de plaatselijke kathedraal herbouwen. Deze was verwoest tijdens de bloedige oorlog tegen de Goten en Hunnen, die in 451 door de Romeinen onder leiding van Aetius waren verslagen. Er bestaat verder geen specifieke historische informatie over deze bisschop, maar zijn verering is behoorlijk oud.

Hij wordt afgebeeld als bisschop met een bisschopsstaf.

Naam: Albinus komt uit het Latijn en betekent 'Wit'.


bluebarsmal

H Quintus

 

2 Maart:
H. Quintus de Wonderdoener - Belijder
Quintus wijdde zich aan de liefdadigheid. Zijn optreden wekte de woede van de heidenen. Hij werd beschuldigd, berecht, maar vrijgesproken door de prefect Rufus, die door de duivel bezeten was geweest en door Quintus was gered. Daarna werd hij opnieuw berecht, waarbij hij allerlei martelingen onderging, die hij als een waar christen droeg. Na de wonderbaarlijke genezing van zijn gebroken benen mocht hij zijn prediking voortzetten.
 Hij stierf rond 285

Naam: Quintus komt uit het Latijn en betekent 'vijfde (kind)'.
bluebarsmal

H. Kunigondis Keizerin 
Standbeeld van Cunegonde
in Bamberg 3 Maart: H. Kunigondis  Keizerin - Cunegonde van Luxemburg  980-1039

Koningin- en keizerin-gemaal van het Heilige Roomse Rijk
Periode     1002-1024
Voorganger     Theophanu
Opvolger     Gisela van Zwaben
Vader     Siegfried I van Luxemburg
Moeder     Hedwig van Nordgau
Cunegonde van Luxemburg (ook wel Kunigunde of Kunegundes, Luxemburg, 980 - Kaufungen, 3 Maart 1040) was een dochter van Siegfried I, de graaf van Luxemburg en Hedwig van Nordgau.
Ze volgde een religieus getinte opleiding en wilde zelf liever maagd blijven. Haar echtgenoot, koning Hendrik II van Duitsland, respecteerde haar wens. Ze werd samen met haar man in 1014 door paus Benedictus VIII gekroond tot keizerin van het Heilige Roomse Rijk in 1014.
Ze werd beschuldigd van omgang met andere mannen. Om haar onschuld te bewijzen, zo wil de legende, liep ze over gloeiende ploegscharen, zonder daarbij gewond te worden. Hierna zou haar man haar volledig hebben vertrouwd. [1]
Als keizerin was ze maatschappelijk zeer actief. Cunegonde was de naaste adviseur van haar man in staatsaangelegenheden en wetgevingszaken. Ook was ze lid van een aantal raadgevende vergaderingen.
Na de dood van haar man, die voor hij stierf in 1024 het grootste deel van zijn vermogen aan goede doelen had weggegeven, trok zij zich terug in de abdij Kaufungen, die zij zelf een aantal jaren ervoor gesticht had voor de Benedictijnse nonnen. Een aantal jaren voordien was ze ernstig ziek. Ze had toen beloofd een klooster op te richten als ze zou genezen. Ze hield haar belofte en stichtte een klooster in Kaufungen. Tot haar dood vijftien jaar later spendeerde zij haar tijd als non. Na haar overlijden werd haar lichaam overgebracht naar Bamberg en te ruste gelegd naast dat van haar echtgenoot.

Cunegonde werd in 1200 heiligverklaard door paus Innocentius III.
Zij is beschermheilige van Luxemburg, Polen en Litouwen. bluebarsmal
 
4 Maart: H. Casimir (vrije gedachtenis)Kazimieras
Casimir, zoon van een Poolse koning, werd in 1458 geboren. In zijn korte leven legde hij getuigenis af van een waarachtig christen-zijn: voor zijn geloof stond hij steeds op de bres, ten opzichte van armen was hij vrijgevig. In zijn gedrag was hij onberispelijk; bovendien had hij een grote verering voor de heilige eucharistie en voor Maria. Door een longkwaal gesloopt, stierf hij reeds op 25-jarige leeftijd.

Gebed:
Almachtige God, alleen wie zich geeft aan Uw dienst zal tot Uw Koninkrijk behoren. Verleen ons omwille van de heilige Casimir, dat wij U altijd trouw zijn en Uw gerechtigheid tot richtsnoer nemen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

Adrianus van Caesarea
5 Maart: H. Adrianus van Caesarea  Martelaar
Adrianus stierf op 5 Maart 309 de marteldood in Caesarea. Eusebius verbindt in zijn geschriften de lotgevallen van Adrianus met die van Eubilus, die twee dagen later is gestorven. De twee arriveerden in Caesarea met het doel de plaatselijke christenen te ondersteunen. Ze werden al snel ontdekt, gearresteerd en berecht. Omdat ze weigerden hun geloof af te zweren, werden ze veroordeeld tot de doodstraf in het amfitheater. Tijdens de spelen werd Adrianus door wilde beesten aan stukken gereten en daarna onthoofd.
Naam: Adrianus komt uit het Latijn en betekent 'geboren in Adria'.bluebarsmal

6 Maart: H. Rosa van Viterbo  MaagdRosa van Viterbo
Rosa (ook Rosalia) van Viterbo ofm.ter., Italië; mystica; † 1252.

Feest † 6 & 8 Maart & 4 september.(overbrenging relieken naar clarissenklooster S. Maria de Risis in Viterbo)
Zij werd rond 1233 geboren in de Italiaanse stad Viterbo. Nadat ze op wonderbare wijze plotseling van een ernstige ziekte was genezen, trad ze in 1250 toe tot de Derde Orde van Franciscus.
Nu liep ze met een processiekruis door de stad en zong psalmen, hymnen en gezangen. Ze spoorde haar medeburgers aan tot religieuze en zedelijke vernieuwing; bovendien riep ze hen op te bidden voor de noden van de christenheid. Daarbij koos zij voor paus Innocentius IV († 1254) in zijn strijd met keizer Frederik II.
Het conflict tussen de paus en de keizer sleepte al heel lang voort. Het was al begonnen bij zijn voorgangers. Gezegd moet worden dat Innocentius het door zijn onbuigzame houding tot een hoogte- of beter dieptepunt voerde. Hij werd daarbij gesteund door een van de machtigste curiekardinalen, Rainer van Viterbo. Deze had troepen onder zich die begin jaren veertig een ware slachting aanrichtten in het leger van de keizer. Geen wonder dus dat de keizer op de hele stad Viterbo gebeten was. Zodra hij zijn kans schoon zag, deed hij een inval in de stad en liet haar door zijn soldaten grondig plunderen.  Lees verder.....

bluebarsmal

perpetua and felicitas

7 Maart
: HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen (gedachtenis) Perpetua en Felicitas stierven in 203 tijdens de christenvervolging onder keizer Septimius Severus de marteldood. Het verhaal van haar laatste levensdagen is ons bewaard gebleven in haar martelaarsakten, die uit dezelfde tijd dateren.

Gebed:
God, uit liefde tot U hebben de heilige Perpetua en Felicitas de marteldood doorstaan en die hen naar het leven stonden glansrijk overwonnen. Wij vragen dat wij kracht vinden door hun gebed en groeien in Uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

H. Johannes a Deo
8 Maart: H. Johannes a Deo, kloosterling (vrije gedachtenis) Johannes werd in 1495 in Portugal geboren. Na een gevaarvolle militaire loopbaan besloot hij zich geheel aan de verzorging van zieken te wijden. In Granada (Spanje) richtte hij een ziekenhuis op. Toen anderen zich bij hem aansloten, werd de grondslag gelegd van de ziekenhuisbroeders van de H. Johannes a Deo. Groot was zijn liefde voor de armen en gebrekkigen. Hij stierf in Granada in 1550.

Gebed:
God, de heilige Johannes a Deo is bij Uw genade geworden tot een barmhartige Samaritaan. Wij vragen dat ook wij door werken van barmhartigheid de belofte waardig worden, die Gij ons in het vooruitzicht stelt. Door onze Heer, Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen
bluebarsmal

francisca romana kloosterlinge
9 Maart: H. Francisca Romana, kloosterlinge (vrije gedachtenis) De heilige Fransisca Romana werd in het jaar 1384 te Rome geboren. Op jeugdige leeftijd trad zij in het huwelijk en werd moeder van drie zonen. Haar leven viel samen met een tijd van rampspoed, waarin zij haar bezit aan de armen uitdeelde en de zieken verpleegde. Zij onderscheidde zich door haar voortdurende zorg voor de behoeftigen en haar bijzondere toeleg op de deugden van nederigheid en geduld. In 1425 stichtte zij de congregatie van vrouwelijke oblaten met de regel van de heilige Benedictus. Zij stierf in het jaar 1440.

Gebed:
God, in de heilige Francisca Romana hebt Gij getoond hoe het leven van een echtgenote en van een kloosterlinge vervuld kan zijn van Uw genade. Geef dat ook wij U dienen, eerlijk en met volharding. Dan zult Gij ons voor ogen staan in alle omstandigheden van het leven en zullen wij U volgen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

H. John Ogilvie
10 Maart: H. John Ogilvie

Geboren in 1579, John Ogilvie behoorde tot de Schotse adel. Hief een Calvinist, werd hij opgeleid op het continent. Blootgesteld aan de religieuze controverses van zijn tijd en onder de indruk van het geloof van de martelaren, besloot hij om katholiek te worden. In 1596, op zeventienjarige leeftijd werd hij ontvangen in de kerk in Leuven. Later John deelgenomen aan een verscheidenheid van de katholieke onderwijsinstellingen, en uiteindelijk zocht hij toelating tot de jezuïeten. Hij werd gewijd aan Parijs in 1610 en vroeg naar Schotland te worden gestuurd, in de hoop sommige katholieke edelen er zou helpen hem zijn afkomst gegeven. Vindende, ging hij naar Londen, dan terug naar Parijs, en eindelijk terug naar Schotland. John's werk was zeer succesvol in de rug aan het geloof te brengen veel mensen. Enige tijd later werd hij verraden door iemand die zich voordeed als een katholiek. Na zijn arrestatie werd hij gemarteld in de gevangenis in een poging om hem naar de namen van andere katholieken onthullen, maar hij weigerde. Na drie proeven, werd John veroordeeld wegens hoogverraad, omdat hij protestanten bekeerd tot het katholieke geloof en geestelijke jurisdictie van de koning ontkend door het handhaven van de geestelijke het primaat van de paus en de veroordeling van de eden van de suprematie en trouw. Ter dood veroordeeld, werd de moedige priester opgehangen in Glasgow in 1615 op de leeftijd van zesendertig. Zijn feestdag is 10 Maart.  Lees verder...

bluebarsmal

Rosina di Wenglingen
11 Maart:
H. Rosina van Wenglingen - Maagd en Martelares 
Maagd en martelares in Wenglingen (bij Augsburg), die soms ook kluizenares genoemd wordt. Haar verering gaat terug tot de 5e eeuw. In een aan haar gewijde kerk in Wenglingen wordt ze als martelares afgebeeld, met een kruis (martelaarschap), zwaard (martelaarschap), lelie (maagdelijkheid) en palmtak.
  bluebarsmal

Verschijning van de H.Gregorius aan de H. Fina
12 Maart:  H. Fina Maagd - Gedachtenis

H. Fina van San Gimignano
1238 San Gimignano - 12 Maart 1253 San Gimignano. Ofwel Josephina.
In Toscane geldt de maagd Santa Fina als mystica van het lijden. Zij had voortdurend pijn en was slachtoffer van afschuwelijke ziekten en onophoudelijke verwaarlozing. Ze was geen non maar leefde volgens de regels van St. Benedictus. De laatste 5 jaar van haar leven bracht ze liggend op een plank door terwijl ze hemelse verschijningen van God en de pausen had. Zij overleed op de sterfdag van paus St. Gregorius de Grote, waarna op 12 Maart jaarlijks viooltjes uit haar plank ontsproten.
Patroon van San Gimignano.

Attr. terwijl zij op een plank slaapt, terwijl ratten haar levend lijk opeten, als meisje met een lange mantel met een boeket bloemen; met kroon.

Icon. Voorgesteld als jong meisje met lange mantel met bloemenboeket. Soms ook met stadsmodel van San Gimignano. Scenes van haar leven,
maar vooral van posthume wonderen.
bluebarsmal

H. Rodrigo van Córdoba13 Maart: † 857 - H. Rodrigo van Córdoba Priester en Martelaar

Rodrigo (of Roderik) van Cordova, Spanje; martelaar met zijn broer Salomon; † 857.

Onze kennis van de Martelaren van Cordova hebben wij te danken aan Eulogius († 859; feest 11 Maart). Hij was priester in Cordova ten tijde van de overheersing der Muselmannen. De Emir, Abd-Al-Rahman II, stond wel vrijheid van godsdienst toe, maar geen bekeringswerk. Toch braken er in het jaar 850 te Cordova vervolgingen uit. De bisschop viel af en pleitte tegen zijn gelovigen. Velen werden er gevangengezet en met de dood bedreigd, onder wie ook Eulogius. Hij schreef daarop in de gevangenis een boekje, geheten 'Aansporing tot het martelaarschap'. De boodschap was dat je in ieder geval niet van je geloof moest afvallen, je medegelovigen en God niet moest verraden en je eigen eeuwig geluk niet prijsgeven. Het - relatief korte - lijden van deze tijd zou niet opwegen tegen de eeuwige beloning, zo ontleende hij aan Paulus.  Lees verder.....
bluebarsmal

14 Maart: H. Mathilde KoninginH. Mathilda  Koningin - Feest

Zij kwam voort uit het geslacht van de beroemde Saksen-aanvoerder Widukind en werd rond 895 te Engern in Saksen geboren. Ze huwde met koning Heinrich I, aan wie ze vijf kinderen schonk. Een daarvan zou later keizer Otto I worden; een ander staat later bekend als hertog Heinrich van Beieren, en een derde als bisschop Bruno van Keulen († 965; feest 11 oktober).

Zij was een toonbeeld van christelijke deugd en naastenliefde. Anderen zeggen van haar dat ze 'spaarzaam, netjes en onvermoeibaar' was. Als ze op reis ging, nam ze zelfs haar spinnewiel mee om haar tijd maar niet in ledigheid te verdoen. Zij stichtte minstens vier benedictijnerkloosters: te Nordhausen, Pöhlde, Engern en Quedlinburg.

Toen haar man stierf, betwistten haar zonen Otto en Heinrich de opvolging. Na veel geruzie kwam er een regeling tot stand. Het einde van het liedje was dat beide zonen hun moeder verweten dat ze te veel spullen had weggegeven aan de armen.

Verdrietig trok zij zich terug in het door haar zelf gestichte klooster Quedlinburg in de Harz. Daar leidde ze op voorbeeldige wijze het leven van een eenvoudige kloosterzuster. Nog tijdens haar leven werden haar gebeden verhoord: haar beide zoons kwamen zich met haar verzoenen. Op het moment dat ze stierf, kwam aan het licht dat ze zelfs het doodshemd dat voor haar begrafenis opzij was gelegd, aan iemand had weggegeven.

Afgebeeld
Ze wordt afgebeeld als koningin (kroon, staatsiegewaad); soms met een gesel (symbool van boetedoening en kloostertucht, waaraan zij zich onderwierp) of met een kerkmodel in de hand (wijst op haar als stichteres); op sommige afbeeldingen zien wij haar aalmoezen uitdelen.bluebarsmal

mirakel van Amsterdam15 Maart: Mirakel van Amsterdam

De Stille Omgang is een door katholieken uitgevoerde devotionele nabootsing in stilte en zonder uiterlijk vertoon van de vroegere processie ter herdenking van het Amsterdamse hostiewonder uit 1345. Deze stille tocht wordt elk jaar in de nacht van zaterdag op zondag na de 15e Maart gelopen in de oude binnenstad van Amsterdam. In 2010 namen rond de 7.000 mensen deel aan de processie.  Lees verder.....

bluebarsmal

16 Maart: Heilige Heribert(us) van Keulen, Duitsland; bisschop; † 1021.

Feest 16 Maart & 30 (Keulen: overbrenging) & 31 augustus.

Hij werd geboren te Worms rond het jaar 970. Zijn vorming en opleiding kreeg hij eerst aan de plaatselijke domschool en vervolgens bij de benedictijnen van Gorze bij Metz. Hij was een persoonlijke vriend van Keizer Otto III († 1002). Deze benoemde hem in 994 tot kanselier, het jaar daarop volgde zijn priesterwijding; drie jaar later werd hij ook kanselier Duitsland. Weer een jaar later, 999, volgde zijn benoeming tot aartsbisschop van Keulen; op dat moment verbleef hij in de Italiaanse stad Ravenna, waarschijnlijk in het kader van zijn kanseliersambt. Op dat moment was hij dus nog geen dertig jaar oud. Op kerstavond stond hij voor de muren van Keulen en wenste in de winterkou barrevoets de stad in te trekken die voortaan zijn herderlijke zorg zou zijn toevertrouwd.   lees verder.....
Heribertus ca 1980. Brons gietwerk. Duitsland, Paderborn, Bartolomäus kapelle, deur. bluebarsmal

Patricius bisschop17 Maart: H. Patricius, bisschop (vrije gedachtenis)
Omstreeks 385 in Groot-Brittannië geboren werd Patrick als jongeman gevangen naar Ierland weggevoerd en daar als schaapherder tewerkgesteld. Toen hij zijn vrijheid herkregen had, vroeg hij opname in de geestelijke stand. Later wijdde hij zich als bisschop van Ierland geheel aan de verkondiging van het evangelie onder de heidense bevolking en bekeerde hij velen tot het christendom. Hij legde er tevens de grondslag voor de kerkelijke organisatie. Hij stierf in 461 bij de plaats Down.

Gebed:
God, volgens het plan van Uw voorzienigheid heeft de heilige Patricius het geloof in Ierland verkondigd. Wij beroepen ons op het werk en het gebed van deze bisschop en vragen U: dat de christenen hun naam met ere dragen, dat hun leven een blijvende boodschap wordt van al het grote dat Gij voor de mensen doet. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
bluebarsmal

Cyrillus van Jeruzalem18 Maart: H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar (vrije gedachtenis)
Uit christelijke ouders in het jaar 315 geboren, volgde Cyrillus op 33-jarige leeftijd Maximus op als bisschop van Jeruzalem. Om verhouding in de strijd tegen het Arianisme werd hij meer dan eens verbannen. Van zijn herderlijke werkzaamheden getuigen zijn preken, waarin hij de orthodoxe leer, de heilige schrift en de kerkelijke tradities voor zijn gelovigen verklaarde.
Hij stierf in 386.

Gebed:
God, Gij hebt Uw kerk tot een dieper inzicht van het heilsmysterie gebracht door toedoen van de heilige bisschop Cyrillus. Wij vragen U op zijn voorspraak dat wij het leven bezitten in overvloed, door te belijden dat Jezus Christus is: Uw Zoon, Onze Heer. Die met U leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen

bluebarsmal

jozef219 Maart: H. Joseph, bruidegom van de heilige maagd Maria (hoogfeest)

Van de Heilige Joseph weten we niet meer dan hetgeen het Nieuwe Testament van hem meedeelt in het zogenaamde kindsheidevangelie. Daaruit kennen wij hem als gewetensvol ten opzichte van haar die hij tot echtgenote heeft gekozen, zich bewust van zijn vaderlijke plicht met betrekking tot Jezus. Daarom kenmerkt het evangelie hem als rechtvaardig of rechtschapen, d.w.z. als trouw in zijn verplichtingen jegens God en de mensen. Terecht wordt zijn gedachtenis in de liturgie eerst en vooral rond het kerstfeest gevierd (zondag na kerstmis: feest van de Heilige Familie). De datum 19 Maart hangt mogelijk samen met een gedachtenis van de aartsvader Joseph.

Gebed:
Almachtige eeuwige God, bij de menswording van Uw Zoon hebt Gij aam de heilige Joseph de allereerste zorg voor dit mysterie toevertrouwd. Wij vragen U dat ook de kerk bezorgd blijft om de vervulling van dit heil dat zij bewaart en dat haar gegeven is door Christus onze Heer. Die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

Johannes van nepomuk


20 Maart
: Johannes Nepomuk (ook Nepomucenus, van Pomuk, Welfflin of Wolfflin); Martelaar: † 1393.

Johannes Nepomuk heette eigenlijk Welfflin of Wolfflin. Hij werd ergens tussen 1340 en 1350 geboren in het plaatsje Pomuk nabij Pilsen in de landstreek Bohemen. Zijn ouders moeten welvarende mensen geweest zijn, want ze lieten hun zoon studeren. Eerst bij de cisterciënzer monniken in het naburige klooster, vervolgens in Praag en nog weer later in Padua, waar zich een beroemde universiteit bevond.  Lees verder.....

bluebarsmal

Justinianus van Vercelli21 Maart: San Justinianus Bisschop van Vercelli

Bisschop was 435-452, maar niet verder dan de maand Maart, want in het voorjaar de horden van de Hunnen van Attila, binnengevallen Milaan, Pavia en de nabijgelegen steden zoals Vercelli, het doden van de ongelukkige bewoners, plundering en vernietiging van alles, dus Justinianus was het geleden in leven, zou hij zeker zijn gedood; In plaats van de grafsteen van het graf zegt in het Latijn en het niet over de gewelddadige dood 'dat de drempel van de feestelijke lucht overgestoken'. Ook deze inscriptie zegt ook dat regeerde 16 jaar, zes maanden en een paar dagen; in de tien hexameters viert nadrukkelijk de heiligheid van het leven, trouw aan rechtvaardigheid, de hemelse heerlijkheid van de mystieke 'antistes', de vader van de Kerk van Vercelli en deelnemer aan de apostolische huis. Volgens verschillende studies, mag Justinianus geen inwoner van Vercelli, waarschijnlijk was s student. Martinus van Tours en toen kwam van buiten de stad, maar toegejuicht, aanvaard door de bevolking, als een vader. In de praktijk was het eminente bisschop van de stad van geestelijken en gids-monniken. Zijn handtekening is te lezen in de brief van de Synode 451, waarmee de bisschoppen van de provincie Milaan klampte zich vast aan de katholieke leer tegen de ketterij van Eutyches.   Lees verder.....
bluebarsmal

Lea van Rome22 Maart: H. Lea van Rome: Weduwe: weduwe & volgelinge van Hiëronymus; † 384.

Zij was een rijke weduwe uit de aristocratische kringen van Rome en had zich onder de geestelijke leiding geplaatst van Sint Hiëronymus († 420; feest 30 september). Zij trad toe tot de leefgemeenschap van Sint Marcella († 410; feest 31 januari). Zij stierf in de havenstad Ostia. Vermoedelijk met Hiëronymus op weg naar Bethlehem om daar met een aantal andere gezellinnen het leven van een kluizenares te leiden(?).
Pas in de 16e eeuw werd zij opgenomen in het Romeinse martelarenboek.
Zij is een van de patronessen van de weduwen.
bluebarsmal

turibius de mongrovejo23 Maart: H. Turibius de Mogrovejo, bisschop (vrije gedachtenis)

Tuberius (Santo Toribio) werd rond 1538 in Spanje geboren. Als jongeman studeerde hij te Salamanca rechten. Gekozen tot bisschop van Lima (Peru), vertrok hij in 1580 naar Zuid-Amerika. Van zijn grote apostolische ijver getuigen de vele synoden en concilies die hij bijeenriep ter bevordering van het godsdienstig leven in die streken. Krachtig verdedigde hij de rechten van de kerk, was vol zorg voor zijn diocesanen en wijdde zeer veel aandacht aan de niet-blanke bevolkingsgroepen. Hij stierf in 1606.

Gebed:
God, door Uw genade heeft de heilige bisschop Turibius met zijn apostolische ijver en zorg voor de waarheid aan de kerk grotere uitbreiding gegeven. Wij vragen: verleen op zijn voorspraak dat wij allen toenemen in geloof en in heiligheid van leven. Door onze Heer, Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
bluebarsmal

Didacus Jozef van Cadiz24 & 26 Maart - Discus Jozef van Càdiz - Feest

Discus (ook Diaz, Didacus-Jozef, Diego of Diégo) López van Cadiz ofm.cap,, Spanje; kloosterling & priester; † 1801.

Hij werd op 29 Maart 1743 geboren in de Zuid-Spaanse stad Cadiz en trad in 1759 in bij de Capucijnen te Sevilla. Hij was een begenadigd predikant en trok door heel Spanje, maar vooral door Andalusië; hij heeft dan ook de eretitel meegekregen van 'Apostel van Andalusië. De tijd die hij niet aan preken besteedde, bracht hij door in de biechtstoel.
Hij had een bijzondere devotie voor de Heilige Maagd als 'goddelijke herderin'.

Hij werd in 1894 zaligverklaard; zijn heiligverklaring is nog in voorbereiding.
bluebarsmal

aankondiging van de Heer25 Maart: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) (hoogfeest)

Negen maanden voor het hoogfeest van de geboorte des Heren herdenken wij hoe Zijn komst door de engel Gabriël werd aangekondigd. 25 Maart is dus eerst en vooral een feest des Heren en vervolgens een Mariafeest. Op deze dag vieren wij het begin van onze verlossing, de vervulling van het profetisch woord zoals dit in het evangelie wordt vermeld: "Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen" (Mt. 1, 23), de intrede van Christus in deze wereld: "Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt voor mij een lichaam bereid...Ik ben gekomen, o God, om Uw wil te doen." (Heb. 10,5-7)

Gebed:
God, Gij hebt gesproken en zo is geschied: in de heilige maagd Maria werd Uw Zoon een mens van vlees en bloed. Wij belijden dat Hij onze Heiland is, waarlijk God en waarlijk mens, en vragen dat ons menselijk bestaan voortaan het zegel van Uw goddelijk leven draagt: Jezus Christus, Uw Zoon onze Heer. Die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen .Amen.
bluebarsmal

Lucia Filippini26 Maart: Heilige Lucia Filippini - Montefiascone bij Rome, Italië; maagd & stichteres; † 1732.

Zij werd op 13 januari 1672 geboren in de Italiaanse plaats Corneto (= het huidige Tarquinia, bij Civitavecchia). Zij sloot zich aan bij Rosa Venerini († 1728; feest 7 mei) die zich bezighield met de vorming van onderwijzeressen. Mede door Lucia’s toedoen  groeide daaruit een nieuwe religieuze congregatie: de ‘Maestre Pie Filippini’, meestal gemoedelijk aangeduid met ‘filippientjes’. In 1704 werd zij algemeen overste. Zij zorgde ervoor dat de congregatie zich uitbreidde en op allerlei plaatsen nieuwe huizen kon openen; ze wordt dan ook beschouwd als medestichteres.
Van haar wordt verteld dat ze intussen veel te lijden had van lichamelijke ongemakken en kwalen, en van vernederingen door anderen. Men klaagde haar aan bij de Heilige Stoel en beschuldigde haar van quiëtisme.
Dat kwam haar op een berisping te staan. Maar zij kende het geheim hoe je zulke pijnlijke ervaringen om kon zetten in liefde. Ze stierf in 1732 en werd in 1930 door paus Pius XI († 1939) heiligverklaard.
bluebarsmal

Rupert van Salzburg

27 Maart:
Rupert van Salzburg, Oostenrijk; bisschop & stichter; † ca 717.

Feest 27 Maart & 24 september.
Hij is waarschijnlijk van Franse afkomst. Aanvankelijk was hij bisschop van Worms. Hij beijverde zich om overal de christelijke godsdienst onder de mensen te brengen. Zo zwierf hij rond in de omgeving van Regensburg en langs de Donau. Hij herbouwde de vernielde stad Iuvavum, die hij Salzburg noemde. Hij maakte er een steunpunt van van christelijke cultuur door er het Sint-Petrusklooster te stichten met kerk en school; daarnaast richtte hij op de Nonnberg een vrouwenklooster in, waar hij zijn zus Erentrudis († ca 718; feest 30 juni) als eerste abdis benoemde. Hij wordt vereerd als de eerste bisschop en abt van Salzburg, en als de apostel van Beieren en Oostenrijk.
bluebarsmal

Conon28 Maart: Basilianer monnik Heilige Conon  

Conon is tijdens de regering van koning Rogier II, tussen1130 en 1154, in Naso, vlak bij Messina (Sicilië) geboren.
Hij volgde zijn roeping, werd Basilianer monnik en ondernam een bedevaart naar Jeruzalem.
Tijdens zijn reis overleden zijn beide ouders, zodat hij na zijn terugkeer besloot als kluizenaar verder te leven.
Daarmee heeft hij zijn heiligheid verworven. Hij stierf in 1236. Volgens de traditie heeft hij talrijke wonderen verricht.
Hij wordt afgebeeld in monnikskledij en wordt aangeroepen tegen neus en oor kwalen.

Naam: Conon komt uit het Grieks en betekend "pijnappel"
bluebarsmal

Abdy van Vaucelles
29 Maart:  Hugo van Vaucelles (ook van Villa) o. cist., Frankrijk; kloosterling; † 1239. - Feest
Aanvankelijk bekleedde hij de eervolle positie van deken aan de kerk in de Noord-Franse stad Cambrai (Kamerijk). Maar hij trok zich terug als eenvoudige monnik in het cisterciënzer klooster van Vaucelles.

Abdy van Vaucelles    De legende vertelt het als volgt.
bluebarsmal

H. Johannes Climacus30 Maart: Johannes Climacus, ook Johannes Scholasticus,

Johannes van de Ladder en Johannes van Sinaï, (505/579 - Sinaï, 605/649) was een Syrisch kluizenaar. Hij werd kluizenaar op verschillende plaatsen in de Arabische woestijn en abt van het Katharinaklooster op de berg Sinaï toen hij 75 jaar was. Kort vóór zijn dood deed hij afstand van zijn ambt om terug te keren naar zijn eenzaam bestaan. Hij was een ascetisch schrijver, wiens werk gedurende 15 eeuwen gebruikt werd door hen die op zoek waren naar een heilig leven. Hij wordt afgebeeld als abt die een ladder draagt en als een man die een visioen heeft waarbij een ladder door monniken beklommen wordt. Zijn feestdag valt in de Rooms-katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk op 30 Maart. De Orthodoxe Kerk herdenkt hem ook nog op de vierde zondag van de Grote Vasten.
Men noemde hem Climacus naar aanleiding van het werk dat hem beroemd maakte: de paradijsladder (Grieks: climax). Dit geschrift, cirkelend rond het aanroepen van de naam van Jezus en het Jezusgebed, diende als leidraad om de monastieke deugden te verkrijgen die de monnik de weg naar God moest openen. Elke trede van de ladder correspondeert met het hoofdstuk dat een bepaalde deugd beschrijft.

bluebarsmal

Heilige Amos Profeet31 Maart - H. Amos, Profeet; † ca 750 vóór Christus. Feest

Derde van de twaalf kleine profeten uit het Oude Testament. Hij leefde rond het jaar 750 vóór Christus in de landstreek Juda, het zuidelijke gedeelte van Israël. Door broedertwist was het land al ruim tweehonderd jaar geleden uiteengevallen in een Zuidrijk (Juda) en een Noordrijk (Israël). Amos is veehouder en vijgenkweker. De nieuwsberichten van zijn dagen melden, dat het slecht gaat. Niet alleen in zijn eigen land, maar ook in de omringende landen, en vooral in het noordelijke Israël. Ramp op ramp; tegenspoed op tegenspoed. Er breekt droogte uit en het heeft al maanden niet geregend; de oogsten mislukken; wat er nog uit de grond komt, wordt opgevreten door ongedierte. Hongersnood is het gevolg; de mensen krijgen schone tanden van het feit dat er niets te eten valt. Overal arme sloebers die afkomen op de plaatsen waar nog iets te krijgen valt. Woekerprijzen op de markten; zwendel, zwarte handel. Patsers die zich verrijken aan de armoe en ellende van anderen. Besmettelijke ziektes breken uit. Roofovervallen, waarbij doden vallen. Geweld op straat.

U denkt misschien dat ik gewoon opsom wat ik elke dag lees in de krant, of zie op het televisiejournaal. Maar in feite zijn het allemaal verschijnselen die in de tekst van het boek Amos worden opgesomd. En de boer Amos denkt na over de vraag, die iedereen zich zou stellen: "Waarom gebeuren zulke dingen? Waarom overkomt ons dit alles?”   Lees verder........
bluebarsmal