Heiligendagen juli

1130. Fresco. Duitsland, Münster, Sanktuarium Frauenchiemsee. 1 Juli: H. Aäron  Aaron Aartsvader, Hor, Sinaï-woestijn; hogepriester; † ca 1200 vóór Christus.   Feest

Aäron staat te boek als een zoon van Amram en Jokebed, uit de stam van Levi. Volgens sommige teksten was hij een oudere broer van Mozes (Exodus 04,14.27-29). Op andere plaatsen van de bijbel lijkt dat te worden tegengesproken. Immers, als na de wonderbare doortocht door de Rode Zee een lied wordt aangeheven, zet Mirjam het in, 'de zuster van Aäron'. Waarom staat er niet 'de zus van Mozes en Aäron?' Telkens als er tegen Mozes wordt gesproken over 'Aäron, uw broeder', moeten we waarschijnlijk veeleer denken aan 'volksgenoot' of 'degene die solidair is'.  Meer informatie ...
bluebarsmal

Illustratie in Henry Formby 'Het Klein Romeinsch Martelaarsboek enz.', Leuven, Fonteyn, 1878. 2 Juli: HH. Martinianus van Rome, Italië; martelaar met Processus; † 1e eeuw  -  Feest

Twee martelaren, die vanaf het begin van het christendom in Rome grote verering genoten. Er is een verslag van hun marteldood bewaard gebleven uit de 6e eeuw, maar volgens moderne geschiedkundige opvattingen berust dat geheel en al op legende.

Meer informatie ...
bluebarsmal

thomas apostel3 Juli: H. Thomas, apostel (feest) Van de apostel Thomas is vooral bekend dat zijn weigering om te geloven in Christus' verrijzenis omsloeg in de belijdenis "Mijn Heer en mijn God", toen hij getuige was van een verschijning van de Verrezene. Met deze woorden drukte hij het geloof van de kerk uit dat hij heel zijn verdere leven zou verkondigen. Volgens een bepaalde overlevering zou hij het evangelie gepredikt hebben in India. In feite weten wij echter met zekerheid niets dan hetgeen in de heilige Schrift van hem wordt gezegd. Reeds in de 6de eeuw werd de overbrenging van zijn stoffelijke resten jaarlijks op deze datum gevierd in de kerk van Edessa. Gebed: Almachtige God, Laat ons Uw grootheid prijzen op het feest van de heilige Thomas. Geef dat wij verlichting vinden op zijn voorspraak en leven van het geloof in Hem die door de apostel eens herkend is als de verrezen Heer: Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

bluebarsmal

4 Juli:elisabeth van portugal (vrije gedachtenis) Elisabeth werd in 1271 geboren als dochter van de koning en koningin van Aragón. Op jeugdige leeftijd uitgehuwelijkt aan de koning van Portugal, werd zij moeder van twee kinderen. Gebed en daadwerkelijke naastenliefde gaven haar de kracht om stand te houden te midden van beproevingen en zorgen. Na de dood van haar man gaf zij haar bezit weg aan de armen en nam het habijt van de Derde Orde van de heilige Franciscus aan. Tijdens haar pogingen om vrede tot stand te brengen tussen haar zoon en haar schoonzoon, stierf zij in het jaar 1336. Gebed: God van vrede en van liefde, Gij hebt de heilige Elisabeth van Portugal de gave geschonken eenheid te brengen waar tweedracht heerste. Wij vragen U op haar voorspraak: maak ons tot bewerkers van de vrede zodat wij Uw kinderen zijn en Uw naam met ere dragen. Door onze Heer, Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

bluebarsmal

5 Juli:antonius maria claret (vrije gedachtenis) Antonius Maria, geboren in 1502 te Cremona in Lombardije, studeerde medicijnen te Padua. Hij stichtte na zijn priesterwijding, het gezelschap van de clerici van de heilige Paulus (barnabieten), dat veel heeft bijgedragen tot verbetering van de christelijke zeden. Hij stierf in 1539. Gebed: Heer, breng ons de overtuiging bij van de apostel, dat Jezus Christus te kennen alle wijsheid overtreft. Want met deze wetenschap heeft de heilige Antonius Maria steeds de Blijde Boodschap in Uw kerk verkondigd. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

bluebarsmal

H. Maria Goretti6 Juli: H. Maria Goretti, maagd en martelares (vrije gedachtenis) Maria Goretti, in 1890 te Corinaldi in Italië geboren, was een kind uit een arm gezin. Zij bracht haar jeugd door in Nettuno, waar zij haar moeder bij de zorgen voor het huishouden behulpzaam was en zich onderscheidde door haar godsdienstigheid, die zich uitte in haar trouw aan het gebed. Zij stierf in 1902 aan de verwondingen, opgelopen door haar weigering in te gaan op de oneerbare verlangens van een buurjongen. Gebed: God, voor de onschuld die in U haar oorsprong vindt, voor de zuiverheid van leven die U welgevallig is heeft Maria Goretti haar jeugd gegeven in de marteldood. Op haar voorspraak vragen wij, dat wij Uw geboden in ere houden met de volharding die Gij in deze heilige hebt beloond. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

bluebarsmal

Willibald Eichstaett7 Juli: H. Willibald van Eichstätt - Monnik
Willibald(us) was een gezel van Bonifatius.

Willibald werd geboren als zoon van Richard van Wessex, koning van de Angelsaksen en broer van Bonifatius. Als pelgrim reisde hij naar Rome en naar Palestina en verbleef vervolgens gedurende tien jaren in de abdij van Monte Cassino. Op verzoek van de paus vertrok hij naar het Noorden om zijn bloedverwant, Bonifatius, bij diens arbeid terzijde te staan. In 744 werd hij door Bonifatius tot bisschop gewijd. Hij stierf te Eichstätt in 786.
Verering
Willibald werd in de Domkerk van Eichstätt begraven. Zijn gedenkdag is op 7 Juli en hij is heiligverklaard.
bluebarsmal

ca 1955. Schilderij België, Schakkebroek, kerk Zuster Amandina met inheemse kindertjes. 8 Juli: H. Maria Amandina (geboren Pauline; roepnaam Plinneke) Jeuris ofm. mis, Tai-nien-fou, Chansi-provincie,
China; martelares van de Bokseropstand; † 1900. - Feest

Zij werd op 28 december 1872 geboren in het Belgische plaatsje Schakkebroek vlakbij Herk-de-Stad. Bij haar intrede in het klooster nam zij de naam aan van Zuster Maria Amandina. Zij is één van de zeven Zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria, die op 9 Juli 1900 tezamen met twee bisschoppen, enkele paters en broeders en huishoudelijke hulpen bij de Bokseropstand de marteldood stierven. Een andere bekende martelaar van diezelfde opstand is de Nederlandse bisschop Ferdinand Hamer, apostolisch vicaris van Zuid-West-Mongolië.
In 1898 werd besloten een aantal Zusters Franciscanessen Missionarissen naar de franciscaanse Chansi-missie in China te sturen om er een hospitaaltje te beginnen.
De groep bestond uit zeven zusters van wie Zuster Hermine (gedoopt Irma) Grivot overste was. Zij was een Française uit Beaune, Frankrijk; op dat moment 33 jaar oud.  Meer informatie ...
bluebarsmal

Martelaren van Gorcum29 Juli: HH. Martelaren van Gorcum (feest)
Op 9 Juli 1572 werden bij Brielle negentien priesters en kloosterlingen, voor het merendeel inwoners van Gorcum (Gorinchem), gedood vanwege hun getuigenis omtrent de werkelijke tegenwoordigheid van het Lichaam van Christus in de eucharistie en omtrent het gezag van de paus als zichtbaar hoofd van de Kerk. Het waren: pastoor Lenaert (Leonardus) van Veghel, zijn kapelaan Claes (Nicolaas) Poppel, priester Govaerd van Duynen, alsmede de gardiaan van de franciscanen Claes (Nicolaas) Pieck met tien medebroeders: de paters Jeroen (Hieronymus) van Weert, Dirk (Theodorus) van der Eem (of van Emden), Nicasius van Heeze, Willehad de Deen, Govaerd van Melver, Antoon van Weert, Antoon van Hoornaar, Frans Roy, en de broeders Pieter van Assche en Cornelis van Wijck, en de augustijner kanunnik Jan van Oisterwijk. Na hun arrestatie werden aan hun gezelschap toegevoegd: de dominicaan Jan van Keulen, pastoor te Hoornaar, de norbertijnen Adriaan van Hilvarenbeek en Jaak Lacops die respectievelijk pastoor en kapelaan waren te Monster, en pastoor Andries Wouters van Heinenoord. Ten prooi aan bespotting en mishandeling hielden zij moedig stand. Ten slotte werden zij door ophanging om het leven gebracht. Om hun geloof met ere in de geschiedenis van de kerk van Nederland vermeld, werden zij in 1867 door paus Pius IX heiligverklaard. Gedeelten van hun relieken worden in Brielle, Gorinchem en Brussel bewaard. Gebed: God, Gij hebt aan de Martelaren van Gorcum na hun goede strijd voor het geloof de zegekrans geschonken die tot in eeuwigheid blijft. Omwille van hun verdienste vragen wij U: geef ook ons de kracht om U, naar hun voorbeeld, trouw te zijn tot de dood, zodat ook wij de kroon des levens van U mogen ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

bluebarsmal

maria koningin van de vrede10 Juli: Maria Koningin van de Vrede (Regina Pacis). Dit feest is verbonden met een van de aanroepingen uit de Litanie van Maria. Het wordt vooral gevierd door de paters van de Heilige Harten (SsCc) en vindt klaarblijkelijk zijn oorsprong in het Italië van 1432. Op 26 mei van dat jaar was ene Gianetta di Petro Vacchi er in Caravagnio getuige van dat de Heilige Maagd zelf de belofte van vrede uitsprak. Gebed: Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie allen op om voor de vrede te bidden en ervan te getuigen in je gezinnen, opdat de vrede de grootste schat op deze aarde zonder vrede mag worden. Ik ben jullie Koningin van de Vrede en jullie Moeder. Ik verlang jullie te leiden op de weg van de vrede die alleen van God komt. Daarom bidt, bidt, bidt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

bluebarsmal

benedictus patroon van europa11 Juli: H. Benedictus, abt, patroon van Europa (feest) Benedictus gaf zijn wereldse leven op toen hij veertien was en zijn intrek nam in een ascetische gemeenschap in Affili. Later bewoonde hij een spelonk te Subiaco. Daar ontstond een klooster waarvan hij overste werd. Hij was zo streng dat de monniken hem trachten te vergiftigen. De schaal met vergiftigd eten brak in scherven toen Benedictus hem wilde zegenen. Hij is de oprichter van de orde der benedictijnen. Benedictus is de patroonheilige van Europa. Gebed: God, Gij hebt de heilige abt Benedictus tot een meester gemaakt in de leerschool van het monastieke leven. Wij vragen, dat wij niets stellen boven de liefde tot U en dat wij met een ruim hart de wegen gaan die Gij ons voorhoudt. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

bluebarsmal

Nabor felix12 Juli: HH. Nabor van Milaan (ook van Lodi), Italië; martelaar met Felix; † ca 303. - Feest 12 Juli.

Het schijnt historisch vast te staan dat zij onder de keizers Maximianus en Diocletianus (284-305) de marteldood stierven in het Italiaanse plaatsje Lodi, even ten zuidoosten van Milaan. Hun martelaarsverhaal stamt van halverwege de vijfde eeuw; het is dus anderhalve eeuw na hun dood opgetekend. Het vertoont al legendarische trekken.

Zij waren twee soldaten in het Romeinse leger. Volgens zeggen stamden beiden uit Noord-Afrika. Ze weigerden dienst en maakten bekend dat zij christen waren. Daarop werden zij zonder eten of drinken in de gevangenis geworpen. Dat duurde zo meerdere dagen. Maar honger, stank en ongemak waren niet in staat hen van hun geloof af te brengen. Nu gaf de keizer bevel hen met stokken af te ranselen. Vervolgens liet hij Nabor voor de ogen van Felix op de pijnbank leggen en uit elkaar trekken. Maar zelfs dat bracht beide mannen niet van hun stuk. De keizer veroordeelde hen tot de brandstapel. Het vuur deerde hen niet en liet zelfs geen schroeiplek op hen achter. In zijn machteloze woede liet de keizer hen weer naar de gevangenis terugbrengen. Toen zij na enige dagen nog niet van mening veranderd waren en trouw vasthielden aan hun geloof in Christus, liet hij hen onthoofden.

Verering & Cultuur

Ze zouden te Lodi zijn begraven door de goede zorgen van heilige vrouw die Sabina heette. Het was bisschop Maternus van Milaan († ca 328; feest 18 Juli) die hun gebeente opgroef en naar Milaan overbracht waar hij ter ere van beide martelaren een kerk bouwde.  Tot op dat moment waren zij met Sint Victor († 304; feest 6 mei) de enige heilige martelaren die verering genoten in Milaan. Maar in het jaar 386 vond bisschop Ambrosius († 397; feest 7 december) de vergeten relieken van de heilige martelaren Gervasius en Protasius († 1e eeuw; feest 19 juni). Zo’n tien jaar later gebeurde hetzelfde met de relieken van Nazarius en Celsus († 68; feest 28 Juli). Dat bracht in de stad een geweldige opleving te weeg in de martelaarsverering.

Halverwege de 8e eeuw bracht bisschop Chrodegang van Metz  relieken van Nabor en Felix mee naar zijn bisschopsstad. Daar verbasterde de naam van Sint Nabor tot  Sint Avold. Zijn kerk werd een beroemd Mariabedevaartsoord. Er kwamen ook Nabor- en Felixrelieken terecht in de Dom van Keulen, waar zij als medepatroons werd vereerd.

Hun voorspraak wordt ingeroepen bij oorpijn, en voor kinderen die moeilijk leren lopen.

Zij worden afgebeeld als soldaten in wapenrusting; soms met een vaandel. Op vroegchristelijke afbeeldingen staan ze meestal als martelaars in toga, later als Romeinse legioensoldaten al of niet met pantser of maliënkolder. In hun handen houden zij een zwaard, palmtak of opgeslagen boek. Op middeleeuwse voorstellingen zijn zij te zien als ridders met een schild.
bluebarsmal

henricus13 Juli: H. Henricus (Vrije gedachtenis) Geboren in 973 in Beieren, volgde Henricus zijn vader op in het bestuur van het hertogdom en werd later tot keizer gekozen. Hij onderscheidde zich op bijzondere wijze door zijn zorg voor de verkondiging van het evangelie aan de ongelovigen. Hij richtte verscheidene bisdommen op en schonk veel van zijn bezit aan kloosters. Hij stierf in 1024 en werd in 1146 door paus Eugenius III heiligverklaard. Gebed: God, Gij zijt de heilige Henricus met overvloed van gaven tegemoetgekomen, en hem die eens over zijn volk regeerde, hebt Gij verheven tot een leven van nog hoger waarde. Wij vragen U op zijn voorspraak, dat wij in dit wisselend bestaan met een zuiver hart naar U verlangen. Door onze Heer, Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


 

  

bluebarsmal

camillus de lellis14 Juli: H. Camillus de Lellis, priester (vrije gedachtenis) Camillus werd in 1550 bij Chieti in de Abruzzen geboren. Na als soldaat een losbandig leven te hebben geleid, bekeerde hij zich en wijdde zich aan de ziekenverpleging. Tevens bereidde hij zich door studie op het priesterschap voor. Na zijn priesterwijding stichtte hij een religieuze gemeenschap met als doel de oprichting van ziekenhuizen en de verpleging van zieken. Hij stierf te Rome in het jaar 1614. Gebed: God, Gij hebt de heilige Camillus een bijzondere aanleg gegeven voor het verplegen van de zieken. Wij vragen op zijn voorspraak: wek ook bij ons de liefde waarmee Gij de mens bemint; dat wij U in onze naasten dienen, en als ons uur gekomen is, vol berusting naar U toegaan. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

bluebarsmal

 bonaventura15 Juli: H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar (gedachtenis) Bonaventura werd omstreeks 1218 Bagnoregio in Toscane geboren. Hij studeerde filosofie en theologie te Parijs en doceerde als magister deze wetenschappen aan zijn medebroeders. Als minister-generaal van de minderbroeders leidde hij zijn orde met tact en wijsheid. Na zijn verheffing tot kardinaal-bisschop van Albano stierf hij in 1274 te Lyon. Hij liet talrijke geschriften na op theologisch en wijsgerig gebied. Gebed: Almachtige eeuwige God, vandaag gedenken wij de heilige Bonaventura. Geef dat de wijsheid van deze bisschop ons ten goede komt en dat zijn vurige liefde ons nader brengt tot U. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

bluebarsmal

maria van de berg karmel16 Juli: Heilige maagd Maria van de berg Karmel In de heilige Schrift is er sprake van de schoonheid van de Karmel, waar de profeet Elia ijverde voor de zuiverheid van Israëls geloof in de levende God. In de 12de eeuw woonden op deze berg kluizenaars, die de grondslag legden voor de latere kloosterorde, gewijd aan het contemplatieve leven onder de bescherming van de heilige Moeder Gods Maria. Gebed: Heer, laat de voorspraak van de glorierijke maagd Maria een hulp voor ons zijn. Wij vragen U, dat wij gesterkt door haar bescherming ons weten te verheffen tot Christus onze Heer, die met U leeft en heerst, in eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

bluebarsmal

1720, schilderij België, Brugge, Begijnhof Alexius met trap 17 Juli: H. Alexis (of Alexius) van Rome, Italië (ook van Edessa, Mesopotamië; of de Dwaas), Italië; pelgrim & kluizenaar, Bedelmonnik; † 404. - Feest
(syrische monofysieten) & 17 maart (oosterse kerk) & 17 Juli (westen).

Geschiedenis

Alexius zou pelgrim en asceet geweest zijn in de stad Edessa (Mesopotamië). Vermoedelijk betreft het hier een oosterse kluizenaar, Mar Riscia genaamd, waarvan Alexius een Latijnse verbastering zou zijn.

Zijn levensverhaal berust geheel en al op een oosterse legende, die door Griekse monniken zou zijn meegenomen naar Rome, toen zij daar in de 10e eeuw een voormalige benedictijner abdij betrokken, welke zij toewijdden aan Bonifatius (de oosterse martelaar van Tarsus: † ca 307; feest 14 mei) en Alexius.
bluebarsmal

Maternus 4171 73Rathausturm Köln18 Juli: H. Maternus van Milaan  De heilige Maternus (? - 325?) is een heilige in de Rooms-katholieke Kerk en wordt gezien als de derde bisschop van Trier, de eerste bisschop van Keulen en medeoprichter van het bisdom Tongeren.

Over het leven van Maternus zijn weinig historische feiten bekend. In 313 was hij deelnemer aan het concilie van Rome en in 314 was hij op het concilie van Arles. De heilige Petrus Canisius verdedigde de middeleeuwse stelling dat Maternus de zoon was van de Jongeling uit Nain, die door Jezus uit de dood was opgewekt. Hij zou ook een leerling van de heilige Petrus geweest zijn, die hem met Eucharius en Valerius naar Gallië zou gezonden hebben.

Zijn episcopaat in Trier stelt ons voor chronologische moeilijkheden aangezien Agritius van Trier net als Maternus aanwezig was op het Concilie van Arles in 314.

Zijn feestdag is op 14 september. Hij wordt aangeroepen tegen koorts en tegen ontstekingsziekten en voor de groei van de wijnranken. Zijn bisschopsstaf is een van de relikwieën die in de Dom van Keulen te zien zijn. In Duitsland, met name in Keulen, zijn diverse kerken aan Sint Maternus gewijd. In het Belgische Walcourt staat de Sint-Maternusbasiliek en in Tongeren een moderne Sint-Maternuskerk.
bluebarsmal

San Pietro de Foligno19 Juli: Zalige Pietro Cresci van Foligno,
Pietro de zoon van uit de Cresc-familie is rond 1243 in Foligno geboren.
Rond zijn dertigste besloot hij al zijn bezittingen aan de armen te schenken en als boeteling verder te leven.
Hij verkocht zelfs zichzelf en werd slaaf, maar zijn eigenaar liet hem onmiddellijk weer vrij in ruil voor niet meer dan zijn gebeden. Daarom nam Pietro zijn intrek in de kathedraal. Hij was altijd bereid een Mis op te dragen en leefde in absolute armoede. Hij kleedde zich in jute, droeg geen schoenen en bracht zijn tijd door in intens gebed, waarbij hij zijn gelaat wende naar de zon als beeld van Christus, de 'Ware Zon'.
Velen versleten hem voor gek en de inquisitie heeft hem diverse malen ondervraagd, maar kon in hem geen bewijs voor ketterij of krankzinnigheid ontdekken.
Hij overleed in de geur van heiligheid in Foligno in 1323.
NAAM: Pietro (Petrus) komt uit het Grieks en betekent 'Rots, steen'.
bluebarsmal

appollinaris20 Juli: H. Appollinaris, bisschop en martelaar Toen de Utrechtse bisschop Jan van Arkel in 1355 in Rome de mis opdroeg, verscheen Apollinaris aan hem in een visioen. De heilige gaf hem de opdracht om de aartsbisschop van Ravenna over te halen enkele relieken af te staan. De relieken werden in 1355 of 1362 overgebracht naar Gorinchem. Van Arkel gaf zijn kapelaan een brief mee waarin de stad Gorinchem werd verplicht om ieder jaar op 23 Juli het feest van Apollinaris te vieren. Daarnaast verleende hij een aflaat van 40 dagen aan allen die in de Grote of Janskerk de relieken kwamen vereren. Gebed: Heer onze God, leid uw gelovigen op de weg van het eeuwig heil die de heilige bisschop Appolinaris door zijn leer en marteldood heeft aangewezen. Laat ons op zijn voorspraak zo volharden in uw geboden dat wij met hem de bekroning mogen vinden. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.bluebarsmal

laurentius van brindisi21 Juli: H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar (vrije gedachtenis) Laurentius werd in 1559 geboren. Hij trad in bij de capuchijnen, doceerde er theologie en kreeg er vele taken te vervullen. Als befaamd predikant trok hij door Europa en schreef bovendien talloze werken ter verklaring van de geloofsleer. Hij stierf in 1619 in Lissabon. Gebed: God, Gij hebt de heilige priester Laurentius van Brindisi de geest van raad en sterkte gegeven tot eer van Uw Naam, tot welzijn van mensen. Wij vragen U op zijn voorspraak: doe ons inzien wat wij moeten doen en laat ons dit volbrengen. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

bluebarsmal

Magdalena 201622 Juli: H. Maria Magdalena (gedachtenis) Maria Magdalena behoorde tot de vrouwen die Christus op zijn tochten volgden. Zij was aanwezig toen Hij stierf en mocht Hem na Zijn verrijzenis het eerst zien (Mc. 16,9). Haar verering is vooral in de 12de eeuw in de westerse kerk verbreid. Gebed: God, aan de heilige Maria Magdalena heeft onze Heer vóór alle anderen het goede nieuws van Pasen toevertrouwd. Wij vragen op haar voorspraak, dat ook wij getuigen van de verrijzenis en eens de heerlijkheid aanschouwen van Uw Gezalfde: Jezus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

bluebarsmal

23 Juli: H. Birgittabirgitta, kloosterlinge (vrije gedachtenis) (Patrones van Europa) Birgitta werd in 1303 in Zweden geboren. Zij trad vroegtijdig in het huwelijk en werd moeder van acht kinderen, die zij uitstekend opvoedde. Als lid van de derde orde van de heilige Franciscus leidde zij een verstorven leven, dat zij na de dood van haar man op nog strengere wijze voortzette, terwijl zij in de wereld bleef. Vervolgens stichtte zij een religieuze orde en vertrok naar Rome, waar zij een voorbeeld werd van grote deugden. Ze is bekend, niet alleen om haar pelgrimstochten, maar ook door haar geschriften, waarin ze mededeling doet van haar mystieke ervaringen. Ze stierf te Rome in 1373. Gebed: Heer, onze God, toen de heilige Birgitta het lijden van Jezus overwoog, hebt Gij haar hemelse geheimen geopenbaard. Wij vragen dat Gij aan allen die U dienen Uw heerlijkheid ontsluiert en hen verblijdt met Uw vreugde. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Christoffel, een geglazuurd reliëf van de Rotterdamse beeldhouwer Frans (Franciscus W.M.) Fritschy. (1920-08-12 - 2010-03-02)

bluebarsmal

H. Christoffel24 Juli: H. Christoffel, patroon van de reiziger In menige auto kan je hem vinden, een soort medaille die met een magneetje op het dashboard geplakt zit. Op deze medaille staat een man die Christus met een wereldbol in de hand, op zijn brede schouders door een woest stromende rivier naar de overkant draagt. Het is een afbeelding van de H. Christoffel, de beschermheilige van alle reizigers. De legende van het verhaal van Christoffel stamt uit de 5de eeuw: een reus, Reprobus uit het volk van de Cynocefalen, wil alleen de machtigste koning dienen. Als hij merkt dat de koning bang is voor de duivel, treedt hij bij de duivel in dienst. Maar de duivel vlucht op zijn beurt weg voor een kruisbeeld, dat langs de kant van de weg staat. Vanaf dat moment gaat Reprobus op zoek naar Christus, maar hij vindt Christus niet. Wel gelast een kluizenaar hem pelgrims over de rivier te dragen. Niemand maakt van zijn diensten gebruik, want de mensen zijn bang voor hem. Totdat een klein jongentje om zijn diensten vraagt. De reus kan het gewicht van het kind, dat bij elke stap zwaarder wordt nauwelijks tillen, maar hij brengt het jongentje veilig aan de overkant. Daar maakt de knaap zich bekend als Christus en voorspelt, als bewijs van de waarheid, dat aan de staf van de reus, de volgende morgen bladeren ontsproten zullen zijn. Christus doopt de reus in de rivier en hij krijgt de naam: Christophorus, dat Christusdrager betekent. Met zijn bloeiende staf bekeert hij in Samos 8000 mensen waaronder veel soldaten en uiteindelijk ook koning Dagus. Gebed: Heilige Christoffel, de gelovigen aanroepen U tegen onweer, pest, besmetting en ook om ongelukken te voorkomen op hun reizen. Kom ons te hulp in al onze nood en moeilijkheden zowel materiele als geestelijke en morele. Bescherm ons tegen zware ziekten en besmetting. Bescherm ons op al onze verplaatsingen en reizen. Heilige Christoffel, help met uw voorspraak en steun de gekwetsten bij ongelukken op de weg. Wees onze beschermer, onze voorspreker als we de grote reis aanvaarden van de aarde naar de eeuwigheid. Heilige Christoffel, we stellen ons vertrouwen in U.

bluebarsmal

jakobus apostel25 Juli: H. Jakobus, apostel (feest) Jakobus, zoon van Zebedeüs, en broer van de apostel Johannes, werd in Betsaida geboren. Hij mocht getuige zijn van de belangrijkste wonderen van de Heer. Hij werd omstreeks het jaar 42 op last van Herodes ter dood gebracht. Sedert onheuglijke tijden wordt hij bijzonder vereerd in Compostella (Spanje), waar een basiliek aan hem is gewijd. Gebed: Almachtige eeuwige God, de heilige Jakobus was de eerste van de apostelen die Gij in de marteldood geheiligd hebt. Wij vragen dat Uw kerk sterkte zoekt in zijn getuigenis en altijd zijn bescherming ondervindt. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

bluebarsmal

joachim en anna26 Juli: H.H. Joachim en Anna (gedachtenis) Onder deze namen, die teruggaan op een oude traditie van de 2de eeuw, zijn de ouders van de heilige maagd Maria bekend. Reeds in de 6de eeuw werd de heilige Anna in het Oosten vereerd, vanwaar deze devotie zich in de 10de eeuw verbreidde naar het Westen. De verering van de heilige Joachim is van jongere datum (17de eeuw). Gebed: God, Heer van allen die ons het leven hebben doorgegeven, Joachim en AnnaGij hebt aan de heilige Joachim en Anna de genade geschonken dat uit hen Maria werd geboren, de moeder van Uw Zoon. Verleen ons omwille van hun gebed, het heil dat Gij Uw volk hebt toegezegd. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed:  God, Heer van allen die ons het leven hebben doorgegeven, Gij hebt aan de heilige Joachim en Anna de genade geschonken dat uit hen Maria werd geboren, de moeder van Uw Zoon. Verleen ons omwille van hun gebed, het heil dat Gij Uw volk hebt toegezegd. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

bluebarsmal

titusbrandsma jpg27 Juli: Zalige priester en martelaar Titus Brandsma Brandsma, telg uit een zeer oud, rooms-katholiek en Fries boerengeslacht uit Oegeklooster nabij Bolsward, trad op 17 september 1898, na zijn studie, van 1892 tot 1898, aan het gymnasium van het Minderbroederklooster St. Antonius van Padua te Megen (N.Br) in bij de karmelieten waar hij de kloosternaam Titus aannam. Hij werd in 1905 priester gewijd. In Nederland doceerde Titus Brandsma filosofie, sociologie en kerkgeschiedenis aan het studiehuis (Filosoficum) van de karmelieten in Oss. Brandsma ontwikkelde zich tot een groot kenner van de Karmelitaanse en middeleeuws-Nederlandse mystiek. Zo vertaalde hij onder andere een deel van de 'Werken der Heilige Theresia' in het Nederlands. Al in een vroeg stadium waarschuwde Brandsma via publicaties in dag- en weekbladen en tijdens lezingen en colleges voor de gevaren van het nationaalsocialisme, rassenhaat en ophitsing. Hij veroordeelde de anti-Joodse maatregelen van het Hitlerregime zowel reeds voor als tijdens de bezettingstijd. Zo was hij medio 1936 enige tijd lid van het door Nederlandse geleerden en kunstenaars opgericht Comité van Waakzaamheid tegen het nationaalsocialisme. Tijdens de oorlog verzette hij zich tegen het verwijderen van Joodse leerlingen en bekeerlingen van katholieke middelbare scholen en was hij de architect van het verbod dat de Utrechtse aartsbisschop Jan de Jong uitvaardigde tegen het opnemen van NSB-advertenties in de r.k. dagbladen. Als gevolg daarvan arresteerde de Gestapo pater prof. Brandsma op 19 januari 1942. Via een tocht langs de 'Oranje'-gevangenis in Scheveningen, kamp Amersfoort en de strafgevangenis van Kleef kwam hij tenslotte in het beruchte concentratiekamp Dachau terecht. Ook hier was, aldus latere getuigenissen van voormalige kampgenoten, deze 'alledaagse' mysticus een grote morele, spirituele en daadwerkelijke steun voor zijn medegevangenen. Na enkele weken vol ontberingen en mishandelingen werd hij - levenslang behept met een wankele gezondheid - uitgeput en doodziek in het kamphospitaal opgenomen. Met een dodelijke injectie maakte een kamparts daar een einde aan zijn leven. Na het bekend worden van Titus' dood ontstond er al gauw een devotie rond zijn nagedachtenis die uiteindelijk uitmondde in zijn zaligverklaring door Paus Johannes Paulus II in 1985. Zijn gedachtenis valt op 27 Juli. Er loopt inmiddels een proces tot heiligverklaring.

bluebarsmal

<1500. Steenreliëf. Frankrijk, Bëziers, kathedraal St-Nazaire Onthoofding van Nazarius en Celsus. 28 Juli: HH. Nazarius van Milaan, Italië; martelaar met Celsus (soms Celsius); † ca 68.
Feest 10 mei (terugvinding en overbrenging relieken) & 28 Juli & 14 oktober.

Nazarius' moeder, Perpetua, was nog gedoopt door de apostel Petrus († 67; feest 29 juni). Geïnspireerd door het voorbeeld van zijn moeder, verlangde hij ernaar Christus te verkondigen en trok door Noord-Italië, tezamen met de jonge Celsus, die een doopleerling van hem was geweest. In Milaan werden zij door heidenen gevangengenomen. Juist in die tijd kwamen de christenvervolgingen onder keizer Nero (54-68) op gang. De stadhouder liet de twee geruime tijd in de boeien aan hun lot over. Uiteindelijk gaf hij opdracht ze te onthoofden.
Legende
In de legende worden zij vaak in verband gebracht met de andere beroemde Milanese martelaren Gervasius en Protasius († 1e eeuw; geest 19 juni). Bij een eerder bezoek aan Milaan zouden Nazarius en Celsus deze twee al in de gevangenis hebben bezocht, gesterkt en getroost. Voor straf werden ze uit de stad verbannen. Nu trokken ze al verkondigend rond door Gallië.
Zo geeft de legende ook een verklaring voor het feit dat hun verering in later eeuwen wijd verspreid raakte in Gallië: ze hadden er gepreekt.
Vele jaren later waren ze weer in Milaan. Nog altijd zaten Gervasius en Protasius in de gevangenis. Nu werd Nazarius gearresteerd en kort daarna onthoofd; de andere drie zouden gevolgd zijn op een later tijdstip. Er is ook nog sprake van een Lucianus.
Aanvankelijk lagen Nazarius en Celsus apart begraven. Op 10 mei 395 werden de beide lichamen ontdekt en door bisschop Ambrosius († 397; feest 7 december) plechtig overgebracht naar de kathedrale apostelkerk.
Nazarius is patroon van de Franse plaats Saint-Nazaire (dep. Loire-Atlantique); zijn voorspraak wordt ingeroepen voor de kinderen.
Hij wordt afgebeeld als martelaar (met palmtak); soms als (belangrijke) soldaten.
bluebarsmal

marta29 Juli: H. Marta (gedachtenis) Marta was de zuster van Maria van Betanië en van Lazarus. Zij ontving de Heer gastvrij in haar huis, bediende Hem aan tafel en verkreeg later, op haar gebed, het wonder van de opwekking van Lazarus. Gebed: Almachtige eeuwige God, in het huis van de heilige Marta vond Uw Zoon een gastvrij onthaal. Wij vragen U op haar voorspraak dat wij Christus trouw in onze broeders dienen, en eens in de hemel door U ontvangen worden. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

bluebarsmal

petrus chrysologus30 Juli: H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar (vrije gedachtenis) Petrus werd omstreeks 380 geboren te Imola (Italië), waar hij later tot de geestelijke stand toetrad. In het jaar 424 werd hij tot bisschop van Ravenna gekozen. Hij was een ijverig zielenherder, die de hem toevertrouwde kudde door woord en geschrift onderrichtte. Hij stierf rond het jaar 450. Gebed: God, Gij hebt de heilige bisschop Petrus Chrysologus uitgekozen tot verkondiger van Uw mens geworden Woord. Verleen ons op zijn voorspraak dat wij het mysterie van Uw verlossing overwegen in ons hart en daarvan trouw getuigen in ons leven. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

bluebarsmal

 ignatius van loyola31 Juli: H. Ignatius van Loyola, priester (gedachtenis) Ignatius werd in 1491 in Loyola in het Baskenland geboren. Vóór zijn bekering verbleef hij aan het koninklijk hof en was hij in het leger. In Parijs voltooide hij zijn theologische studies en kreeg daar zijn eerste volgelingen die hij later te Rome verenigde in een religieuze gemeenschap, bekend als het gezelschap van Jezus. Hij oefende een vruchtbaar apostolaat uit door zijn geschriften en door de vorming van leerlingen die zich zeer verdienstelijk maakten voor de kerkelijke vernieuwing. Hij stierf te Rome in het jaar 1556. Gebed: God, Gij hebt in de kerk de heilige Ignatius van Loyola geroepen om Uw Naam en heerlijkheid beter te doen kennen. Verleen dat wij met het leven van de heilige voor ogen de goede strijd kunnen strijden hier op aarde, en de beloning daarvan verwachten in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
bluebarsmal