Heiligendagen augustus

H. Alphonus Maria deLiguori1 Augustus: H. Alphonus Maria de 'Liguori, bisschop en kerkleraar (gedachtenis)
Alphonsus werd in 1696 te Napels geboren; na zijn promotie in het burgerlijk en kerkelijk recht werd hij priester en stichtte hij de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (redemptoristen). Om het christelijk leven onder de mensen te bevorderen wijdde hij zich aan de prediking en schreef hij boeken, vooral op het gebied van de moraaltheologie, waarvan hij sindsdien als een meester geldt. Bisschop gekozen van Santa Agata dei Goti, trad hij na korte tijd af en stierf hij in 1787 ten huize van zijn medebroeders in Pagani.

Gebed:
God, Gij geeft telkens weer nieuwe bezieling aan Uw Kerk door het leven voorbeeld van heiligen. Verleen dat wij bij de dienst aan Uw volk de wegen bewandelen, die de heilige bisschop Alphonsus Maria is gegaan, en dat wij evenals hij het loon ontvangen in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

bluebarsmal

eusebius v. vercelli2 Augustus: H. Eusebius van Vircelli, bisschop (vrije gedachtenis)
Eusebius werd in het begin van de vierde eeuw op Sardinië geboren. In Rome trad hij toe tot de geestelijke stand en werd in 345 gekozen tot eerste bisschop van Vircelli. Door zijn prediking verbreidde hij het geloof en was hij de grondlegger van het kloosterleven in zijn bisdom. Door keizer Constantius werd hij omwille van het geloof verbannen. Na veel lijden keerde hij in zijn stad terug, waar hij al zijn krachten besteedde om het christelijk geloof te herstellen van de slagen die de Arianen hadden toegebracht. Hij stierf te Vercelli in 371.

Gebed:
Heer God, geef ons de volharding waarmee de heilige bisschop Eusebius zich voor de godheid van Uw Zoon heeft ingezet. Bevestig ons in het geloof dat hij verkondigd heeft en laat ons eenmaal met hem delen in het leven van Uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

Nicodemus3 Augustus: H. Nicodemus van Jeruzalem, Palestina; een van Jezus eerste leerlingen; † 1e eeuw.

Feest 3 Augustus.

Hij was lid van het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, die uit zeventig man bestond. In het evangelie van Johannes wordt hij drie keer genoemd. Eerst horen we van hem, als hij in de nacht met Jezus een gesprek komt voeren.

Meer informatie ...
bluebarsmal

Pastoor van Ars24 Augustus: Pastoor van Ars. (gedachtenis)
Jean-Marie Vianney werd in 1786 in de omgeving van Lyon geboren. Eerst na veel moeilijkheden overwonnen te hebben kon hij priester gewijd worden. Benoemd tot pastoor in het dorp Ars in het bisdom Belley, leidde hij zijn parochie op zeer bijzondere wijze door zijn voortdurende prediking, en bracht deze door zijn versterving, gebed en naastenliefde tot grote bloei. Als biechtvader had hij een grote naam en allerwegen kwam men naar hem toe om zijn geestelijke bijstand te vragen. Hij stierf in 1859.

Gebed:
God, in Uw almacht en barmhartigheid hebt Gij de pastoor van Ars geheiligd om zijn zorg voor het heil van de mensen. Wij vragen U op zijn voorspraak, dat ook wij door naastenliefde onze broeders voor Christus winnen en eenmaal met hen de eeuwige heerlijkheid ontvangen.. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

basiliek van maria de meerdere5 Augustus: Kerkwijding van de Basiliek van Maria de Meerdere Kerkwijding van de Basiliek van Maria de Meerdere
Het Concilie van Efese van 431 verklaarde dat Maria de Theotokos was, degene die de Goddelijke Zoon gebaard had. Na het uitroepen van dit dogma liet paus Sixtus III (432-440) ter ere van de Moeder Gods op de Esquilijnse Heuvel te Rome een basiliek bouwen. Deze kerk is nu bekend als de Santa Maria Maggiore (zie foto). Zij is de oudste Mariakerk van het Westen. Op deze dag herdenkt de Kerk dat de 'Maria de Meerdere' plechtig aan God werd toegewijd.
bluebarsmal

transfiguratieicoon16 Augustus: Gedaanteverandering van de Heer (Feest)
Veertig dagen vóór het feest van Kruisverheffing (14 september) herinnert de feestelijke viering van de Gedaanteverandering van de Heer eraan hoe Christus Zijn leerlingen wilde voorbereiden op Zijn dood aan het kruis. Zijn verheerlijking op de berg is niet alleen een voorspel van Zijn verrijzenis, maar ook een aankondiging van onze aanneming tot kinderen van God en van de heerlijkheid die eens het gehele Lichaam van Christus ten deel zal vallen.

Gebed:
God, toen Uw Zoon in heerlijkheid verschenen is, hebt Gij de kern van het geloof, de verwachting van het kindschap Gods, door het getuigenis van Mozes en Elia bevestigd. Verleen dat wij luisteren naar de stem van Uw welbeminde Zoon en voor altijd mede-erfgenamen worden van Christus Jezus, onze Heer, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.     Amen.
bluebarsmal

h.h.paus sixtus ii en gezellen7 Augustus: H. Sixtus II, paus, en gezellen, martelaar (vrije gedachtenis)
Sixtus werd in 257 bisschop gewijd van de Kerk van Rome; toen hij een jaar later op de begraafplaats van Callistus de liturgie vierde, werd hij op bevel van keizer Valerianus door soldaten gevangengenomen en met vier Romeinse diakens onmiddellijk ter dood gebracht (6 Augustus 258). Hij werd ter plaatse begraven. De kerkschatten vertrouwde hij ote aan de diaken Laurentius (zie 10 Augustus)

Gebed:
Almachtige God, Gij hebt de heilige Sixtus en de zijnen de moed geschonken hun leven prijs te geven voor Uw Woord en het getuigenis van Jezus. Wij vragen U: maak ons door de kracht van de heilige Geest ontvankelijk voor dit geloof en geef ons moed daarvan te getuigen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

cajetanus7 Augustus: H. Cajetanus, priester (vrije gedachtenis)
Cajetanus werd in 1480 geboren te Vicenza. Hij studeerde rechten in Padua en stichtte, na zijn priesterwijding, te Rome een religieuze gemeenschap (theatijnen genaamd) om het apostolisch leven te bevorderen. Na een leven van gebed en daadwerkelijke naastenliefde stierf hij te Napels in 1547.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige priester Cajetanus de genade geschonken te leven in de geest van de eerste christengemeente. Op zijn voorspraak vragen wij: verleen ons door zijn voorbeeld steeds op U te vertrouwen en te zoeken naar Uw Rijk. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

dominicus8 Augustus: H. Dominicus, priester (gedachtenis)
Dominicus werd omstreeks 1170 te Caleruega in Spanje geboren. Na zijn theologische studies te Palencia werd hij kanunik aan de kathedraal van Osma. Tegenover de dwaalleer van de Albigenzen werkte hij met succes voor het behoud van het geloof door middel van de prediking en een voorbeeldig leven. Daartoe trok hij ook anderen aan en stichtte hij de orde der predikbroeders. Hij stierf te Bologna op 6 Augustus 1221.

Gebed:
Heer, door het prediken van Uw waarheid is de heilige Dominicus een steun geweest voor Uw Kerk. Laat hij voor ons een hulp blijven door zijn voorbeeld en een toegewijde voorspreker zijn bij U. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

edth stein29 Augustus: Heilige Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa (Feest) 
Edith Stein werd op 12 oktober 1891 geboren in Breslau als jongste kind in een joods gezin. 
Tijdens een onderbreking van haar schoolopleiding in het jaar 1906 verliest zij haar geloof in een persoonlijke God. Zij blijft echter op zoek naar een nieuwe levensinhoud. Zij studeert filosofie, geschiedenis en germanistiek. Daarbij maakt zij kennis met de filosoof Edmund Husserl, van wie zij later assistente wordt. In het jaar 1921 besluit zij katholiek te worden na het lezen van het boek "Leven van de heilige Teresia van Avila door haarzelf geschreven". Het jaar daarop wordt zij gedoopt en gevormd. In 1933 (14 oktober) vindt haar intrede plaats in de Karmel te Keulen. Bij haar inkleding ontvangt zij de kloosternaam: Teresia Benedicta van het Kruis. Tijdens haar verblijf in het klooster schrijft zij literaire, filosofische en hagiografische werken. Vanwege de bedreigingen van het fascisme neemt zij op 31 december 1938 afscheid van de Karmel in Keulen en verhuist naar de Karmel in Echt (Limburg). Als gevolg van het herderlijk schrijven van de Nederlandse bisschoppen – op 26 juli 1942 in alle kerken voorgelezen – werden op 2 Augustus ook tot het katholicisme bekeerde joden gevangengenomen. Tot hen behoorden Edith Stein en haar zus Rosa. Zij werden op transport gesteld naar Auswitz, waar beiden op 9 Augustus de dood vonden in de gaskamers van Auswitz-Birkenau. Edith Stein legde zo met overtuiging getuigenis af van haar geloof in de God van alle leven. Zij werd op 1 mei 1987 door paus Johannes Paulus II te Keulen zaligverklaard.

Edith Stein blijft een fascinerende heilige van onze tijd, 
een belangrijk religieus denkster én een sleutelfiguur in de 
ingewikkelde relatie tussen Kerk en jodendom.
bluebarsmal

Laurentius in de kerk10 Augustus: H. Laurentius, diaken en martelaar, patroon van het bisdom en de stad Rotterdam. (feest)
Als diaken van de kerk van Rome stierf Laurentius tijdens de vervolging onder Valerianus, vier dagen na paus Sixtus II en zijn vier medediakens. Hij kreeg opdracht van Sixtus II om te zorgen voor de schatten van de Kerk toen deze werd gevangengenomen. De keizer hoorde hiervan en eiste van Laurentius dat hij hem de schatten van de Kerk zou brengen. Laurentius vroeg een aantal dagen de tijd. Hij verdeelde de schatten onder de armen van Rome op voorwaarde dat zij naar het plein voor de keizer zouden komen. Toen Laurentius bij de keizer kwam en deze hem vroeg waar de schatten nu waren antwoordde Laurentius terwijl hij naar de armen wees: "Dit, keizer, zijn de schatten van de Kerk!" Keizer Valerianus voelde zich beetgenomen en liet Laurentius de marteldood ondergaan door hem levend te roosteren.
En het verhaal gaat dat Laurentius op een zeker moment tijdens zijn marteling tegen zijn beulen zei: "Draai mij nu maar om; aan deze kant ben ik gaar!".
Zijn graf bevindt zich bij de Via Tiburtina op de Ager Veranus, waar Constantijn de Grote een basiliek oprichtte. Reeds in de vierde eeuw was zijn verering in de gehele Kerk verbreid.

Gebed:
God, in zijn vurige liefde tot U heeft de diaken Laurentius U trouw gediend en werd hij in de marteldood verheerlijkt. Doe ons liefhebben wat hij heeft liefgehad en volbrengen wat hij ons heeft geleerd. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

clara11 Augustus: H. Clara (gedachtenis)
Clara werd in 1193 te Assisi geboren. Zij volgde haar stadgenoot Franciscus op de weg van de armoede en stichtte een orde van slotzusters. Zij leidde een verstorven leven, rijk aan werken van naastenliefde en godsvrucht. Zij stierf in 1253.

Gebed:
God, in Uw barmhartigheid hebt Gij de heilige Clara de armoede doen liefhebben. Verleen ons op haar voorspraak: Christus in de geest van armoede na te volgen en U eenmaal te aanschouwen in Uw rijk. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

Santa Johanna Francesca de Chantal12 Augustus: Heilige Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge (gedachtenis)
Johanna Francisca werd in 1572 te Dijon (Frankrijk) geboren. Haar huwelijk met baron de Chantal werd gezegend met zes kinderen, die zij godsdienstig opvoedde. Na de dood van haar man stelde zij zich onder de geestelijke leiding van Franciscus van Sales en legde zij zich vooral toe op caritatief werk ten bate van zieken en armen. Zij stichtte de orde van Visitatie, die zij met wijsheid bestuurde. Zij stierf in 1641.

Tot 2001 werd deze heilige gevierd op 12 december. Om ruimte te maken voor andere heiligen is ze verplaatst naar 12 Augustus.

God, Gij hebt de heilige Johanna Francisca de Chantal in de verschillende omstandigheden van haar leven doen uitblinken door grote verdiensten. Op haar voorspraak vragen wij U dat ook wij trouw blijven aan onze roeping en een lichtend voorbeeld zijn voor anderen. Door Onze Heer Jezus Christus. Amen.
bluebarsmal

pontianus paus en hippolytus priester13 Augustus: HH. Pontianus, paus en Hippolytus, priester, martelaren (vrije gedachtenis)
Pontianus werd in 231 tot bisschop van Rome gewijd; door keizer Maximinus werd hij in 235 samen met de priester Hippolytus naar Sardinië verbannen. Daar trad hij af als paus en stierf hij. Zijn lichaam werd bijgezet op de begraafplaats van Callistus; dat van Hippolytus bij de Via Tiburtina. Reeds in het begin van de vierde eeuw werden beiden door de Kerk van Rome als martelaren vereerd.

Gebed:
Heer, wij vragen U dat het lijden van de gerechtige, kostbaar in Uw ogen, onze liefde aan kracht doet winnen en ons geloof altijd verstevigd. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.      Amen.

bluebarsmal

maximiliaan maria kolbe14 Augustus: H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar (gedachtenis) Maximiliaan Maria Kolbe werd op 8 januari 1894 in Polen geboren. Hij trad op jeugdige leeftijd in bij de Minderbroeders-Conventuelen en werd in 1918 te Rome priester gewijd. In zijn vurige liefde tot de Moeder Gods stichtte hij een vereniging onder de naam van "Ridderschap van de Onbevlekte". Als missionaris in Japan zette hij zich in voor de uitbreiding van het christelijk geloof. Na zijn terugkeer in Polen heeft hij tijdens de Tweede Wereldoorlog veel leed en ellende doorstaan in het concentratiekamp Auschwitz. Daar kwam op 14 Augustus 1941 een einde aan zijn werkzaam leven, dat hij opofferde om het leven van medegevangenen te redden.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige priester en martelaar Maximiliaan Maria Kolbe, die een vurig vereerder was van de Onbevlekte Maagd, vervuld met liefde tot de naaste en met ijver voor het heil van de mensen. Geef dat wij ons op zijn voorspraak ter ere van Uw Naam inzetten voor het heil van anderen, om zo tot in de dood gelijkvormig te worden aan Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

maria ten hemelopneming15 Augustus: Maria Tenhemelopneming (hoogfeest)
De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking: van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar Zoon in Zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat ons allen wacht als volgelingen van Christus, die door Maria mens is geworden.

Gebed:
Almachtige eeuwige God, Gij hebt de onbevlekte Maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen U: open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in Uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

H Tarcisius15 Augustus: H. Tarcisius 
Tarcísius was een Romeinse jongeling die stierf voor het christelijk geloof. In de Katholieke Kerk wordt hij vereerd als heilige en martelaar. Tarcisius werd in de derde eeuw geboren te Rome. Hij was onderweg om de heilige communie te brengen naar de zieken. Daarbij werd hij lastiggevallen door niet-christenen die er bij hem op aandrongen om de communie te laten zien. Tarcisius weigerde dit. Vervolgens werd hij door de heidenen gestenigd, die hem dood langs de wegrand lieten liggen.

Tarcisius is de patroon van de misdienaars en arbeiders. Hij wordt afgebeeld met de Heilige Communie, een palmtak en met stenen in zijn hand. Zijn gedachtenis is op 15 Augustus. De palmtak is het teken van zijn martelaarschap en de stenen verwijzen naar de manier waarop hij gestorven is.
bluebarsmal

H.Rochus16 Augustus: H. Rochus, pelgrim 
Rochus werd rond het jaar 1298 in de Franse stad Montpellier geboren. Hij was de zoon van vrome ouders die reeds vroeg stierven. Rochus gaf al zijn bezittingen weg aan de armen van de stad. Hij wilde voortaan zonder middelen door de wereld pelgrimeren. Als eerste doel stelde hij zich Rome voor. Op weg naar de eeuwige stad openbaarde zich dat Rochus wonderlijke genezingen kon verrichten. Veel zieken die aan de pest leden werden door hem door het kruisteken genezen. Ook in Rome werden op deze wijze velen van hun ziekte genezen. Op zijn terugreis naar zijn geboortestad werd Rochus zelf ernstig ziek. Hij leed aan de pest. De legende vertelt dat Rochus zich in het bos in een hut in de buurt van de stad Piacenza vestigde om niemand te besmetten en daar in alle rust te sterven. Door een engel, die hem verscheen, kreeg hij weer moed. Dagelijks werd hem door een hond vers brood gebracht. Gesterkt door gebed en voeding kon hij zijn terugreis weer opnemen. Hij had het plan genomen om te pelgrimeren naar Santiago. In zijn geboortestad Montpellier werd hij echter door niemand herkend. Hij werd zelfs vijandig bejegend en in een kerker geworpen omdat men dacht dat hij een spion was (het was oorlogstijd). Gelaten liet hij alle leed over zich komen en droeg zijn lijden aan de Gekruisigde op. Hij bleef zwijgen over zijn werkelijke herkomst. Na meer als vijf jaar gevangenis stierf Rochus op 32jarige leeftijd. Pas toen hij gestorven was herkende men hem aan zijn moedervlek boven aan zijn been.
Patroon van: Gevangenen, zieken, ziekenhuizen, artsen, apothekers, chirurgen, boeren, kunsthandelaren, tuinlui, meubelmakers, stratenmakers
Patroon tegen: Pest, besmettelijke ziekten, cholera, hondsdolheid, beenkwalen, knieaandoeningen, ongelukken.
bluebarsmal

H. Stefanus van Hongarije16 Augustus: H. Stefanus van Hongarije (vrije gedachtenis)
Stefanus werd omstreeks het jaar 969 in Pannonië geboren. Na zijn overgang tot het Christendom werd hij in het jaar 1000 tot koning van Hongarije gekroond. Hij was een rechtvaardig bestuurder, een vredelievend vorst, een vroom christen die het ernstig nam met de wetten van de Kerk en bedacht was op het geluk van zijn onderdanen. Hij richtte verscheidene bisdommen op en bevorderde, zoveel hij kon, het leven van de Kerk. Hij stierf in Alba Regalis (het huidige Szekesfehérvar) in het jaar 1038.

Gebed:
Almachtige God, wij gedenken de heilige Stefanus die als koning van Hongarije heeft bijgedragen tot de verspreiding van het Christendom. Wij vragen U dat deze heilige in de hemel de voorspreker mag zijn van Uw Kerk. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

jeroen17 Augustus: H. Jeroen (missionaris)
Jeroen behoorde tot een adellijke familie in Schotland en kwam naar West-Friesland om als missionaris te werken. In 856 werd hij bij een inval en plundertocht van de Noormannen in Noordwijk gevangengenomen. De Noormannen eisten dat hij aan de heidense goden zou offeren, en toen hij dit weigerde, vermoordden zij hem met het zwaard. Hij werd te Noordwijk begraven, maar de christenen waren er zich aanvankelijk niet van bewust dat het een heilige martelaar betrof. Zoete geur Jeroen nam hier geen genoegen mee. Hij verscheen in 955 aan een vrome boer, Nothbodo, met de opdracht om zijn verwaarloosde gebeente naar de abdijkerk van Egmond over te brengen. Toen het in aanwezigheid van Balderik, de bisschop van Utrecht, werd opgegraven, verspreidde zich een zoete geur. Zowel zijn verschijning als de hemelse geur waren het bewijs dat men met een heilige te doen had. De relieken van Jeroen zijn tot in de zestiende eeuw te Egmond bewaard gebleven, maar kwamen na enige omzwervingen in 1892 grotendeels weer in Noordwijk terecht. Verloren zaken Vooral vroeger waren heiligen gewend om wonderen te doen. Zo ook Jeroen. Boer Nothbodo had drie hengsten die gestolen werden. Hij ondernam een zoektocht in de bossen en bleef slapen bij de plek waar Jeroen eens verscheen. In een nieuwe verschijning wees hij de boer de plaats, waar de dieven de paarden hadden vastgebonden. Dit wonderverhaal laat zien dat al lang vóór Antonius van Padua een heilige werd aangeroepen als patroon van verloren zaken. Jeroen wordt in de kunst voorgesteld in priesterlijke kleding met een zwaard en een valk in de hand. Het zwaard duidt op zijn marteldood. De valk verwijst naar zijn adellijke afkomst: de valkenjacht was het voorrecht van de adel.
bluebarsmal

< 1900. Icoon. Nederland, Delft, Stanislashuis. 18 Augustus: H. Helena - Moeder van de H. Constantinus
Helena Keizerin-moeder, Nicomedië (Kl.-Azië) / Rome (Italië) / Hautvillers (Frankrijk); † ca 328.
Feest 6 maart (ontdekking relieken H. Kruis te Jeruzalem) & 21 (oosterse kerk, tezamen met haar zoon keizer Constantijn) & 22 (vroeger, sterfdag van haar zoon Constantijn) mei & 18 Augustus

Geschiedenis

Helena moet rond 255 geboren zijn en was afkomstig uit het plaatsje Drepanon in de provincie Bithynië in Klein-Azië. Daar was zij slechts een eenvoudig dienstertje op een boerenhoeve, annex herberg. Zij viel zo op door haar schoonheid dat keizer Constantius Chlorus haar als bijvrouw koos. Bij hem kreeg zij in 274 Constantijn, de latere keizer van het Romeinse Rijk. Na verloop van tijd verstootte Constantius haar weer ten gunste van zijn wettige vrouw. Zij werd pas weer in genade aangenomen, toen haar zoon de troon had bestegen in het jaar 306. Hij gaf haar de eretitel 'Augusta' (= 'Verhevene').

Vanaf dit moment is het bijzonder moeilijk in haar levensberichten legende en werkelijkheid van elkaar te onderscheiden. Constantijn was de gevreesde keizer Diocletianus opgevolgd, berucht vanwege zijn christenvervolgingen op grote schaal. Volgens de legende had Constantijn aanvankelijk die traditie voortgezet. Maar uiteindelijk had hij zich tot het christendom bekeerd en die godsdienst een bevoorrechte status in zijn Rijk gegeven: dat was de inhoud van het beroemde edict van Milaan uit het jaar 313.  Meer informatie ...bluebarsmal

Jean Eudes19 Augustus: H. Johannes Eudes, priester (vrije gedachtenis)
Jean Eudes werd in 1601 geboren in het bisdom Séez (Frankrijk). Na zijn priesterwijding predikte hij vele jarenlang in talrijke parochies. Hij richtte een congregatie op voor de seminarie-opleiding van goede priesters. Een tweede congregatie stichtte hij voor reclasseringswerk onder vrouwen. Vóór alles bevorderde hij de devotie tot het heilig Hart van Jezus en tot het Hart van Maria. Hij stierf in 1680.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige priester Johannes Eudes uitverkoren om de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. Help ons naar zijn voorbeeld en zijn leer, trouw te blijven aan het licht van het Evangelie en U te leren kennen en ervaren. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

bluebarsmal

bernardus20 Augustus: H. Bernardus, abt en kerkleraar (gedachtenis)
Bernardus werd in 1090 bij Dijon (Frankrijk) geboren. In 1111 trad hij in bij de monniken van Cîteaux. Niet lang daarna tot abt van het klooster van Clairvaux gekozen, toonde hij zich door woord en voorbeeld een uitstekend geestelijk leidsman voor zijn ordebroeders. Toen schisma's de Kerk verdeelden, trok hij heel Europa door om de vrede en de eenheid te herstellen. Zijn vele geschriften zijn vooral van theologische aard en hebben veelal betrekking op de opgang van de mens naar God. Hij stierf in 1153.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige abt Bernardus de ijver voor Uw huis gegeven; zo was hij licht en vuur voor heel de Kerk. Op zijn voorspraak vragen wij, dat eenzelfde geest ons bestaan bezielt en dat wij ons als kinderen van het licht gedragen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

Paus Pius X21 Augustus: H. Pius X, paus (gedachtenis)
Guiseppe Sarto werd in 1835 in het dorp Riese (in het gebied van Venetië) geboren. Na zijn priesterwijding was hij ijverig in verschillende parochies werkzaam. Achtereenvolgens werd hij bisschop van Mantua en patriarch van Venetië. In 1903 werd hij tot paus gekozen. Overeenkomstig zijn devies "Alles hernieuwen in Christus" leefde hij in eenvoud en onthechting, en toonde hij een grote geestkracht. Hierdoor was hij in staat het christelijk leven onder de gelovigen te bevorderen en krachtig op te treden tegen dwalingen. Hij stierf op 20 Augustus 1914.

Gebed:
God, om het katholiek geloof te bewaren en alles in Christus te vernieuwen hebt Gij aan de heilige paus Pius de wijsheid en de moed van een apostel gegeven. Verleen dat wij naar zijn voorbeeld de wegen gaan die hij heeft aangewezen, en het eeuwig loon ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.     Amen.
bluebarsmal

maagd maria koningin22 Augustus: H. Maagd Maria, Koningin (gedachtenis)
De liturgische viering van Maria als koningin, door paus Pius XII bij gelegenheid van het Mariajaar 1953-1954 ingevoerd, sluit nauw aan bij het feest van 15 Augustus: door de herdenking van de tenhemelopneming van Maria erkent de Kerk de verheerlijking van Jezus' moeder. Op deze dag viert zij Maria als koningin van hemel en aarde, die in haar moederliefde een voorspreekster is voor alle mensen op hun weg naar de heerlijkheid van de kinderen Gods.

Gebed:
God, Gij hebt Maria uitverkoren om voor ons allen moeder en koningin te zijn. Verleen genadig dat wij vertrouwen op haar voorspraak en in Uw Koninkrijk de heerlijkheid bereiken die Gij Uw kinderen hebt toebedacht. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

rosa van lima23 Augustus: H. Rosa van Lima, maagd (vrije gedachtenis)
Rosa werd in 1586 te Lima in Peru geboren. Reeds als kind leidde zij thuis een ascetisch leven. Later onderscheidde zij zich door als lid van de Derde Orde van de heilige Dominicus door haar boetvaardig leven en door haar contemplatie.
Zij stierf op 24 Augustus 1617.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Rosa geroepen om uit liefde tot U de wereld te verlaten en een leven van boetvaardigheid te leiden, alleen gewijd aan U. Geef dat wij, op haar voorspraak, zo de weg ten leven zoeken dat wij de overvloed van Uw vreugde vinden in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

bartolomes apostel24 Augustus: H. Bartolomeüs, apostel (feest)
Bartolomeüs was afkomstig uit Kana. Door tussenkomst van de apostel Filippus ontmoette hij Jezus. Volgens een bepaalde overlevering heeft hij na Christus' hemelvaart het Evangelie in India verkondigd, waar hij de marteldood is gestorven.

Gebed:
Heer, versterk in ons het geloof waarmee de heilige apostel Bartolomeüs zich van harte aan Uw Zoon verbonden heeft. Verleen, op zijn bede, dat Uw Kerk voor alle volken een levend teken wordt van de verlossing. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

lodewijk25 Augustus: H. Lodewijk  (vrije gedachtenis)
Lodewijk IX werd in 1214 geboren. Op 22-jarige leeftijd werd hij koning van Frankrijk. Als huisvader droeg hij zelf zorg voor de opvoeding van zijn elf kinderen. Hij onderscheidde zich door een leven van boetvaardigheid en gebed en door zijn liefde voor de armen. Bij het bestuur van zijn rijk was hij niet alleen bedacht op de vrede onder de volken en het tijdelijk welzijn van zijn onderdanen, maar ook op hun geestelijk welzijn. Hij nam deel aan twee kruistochten en stierf in 1270 bij Tunis.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige koning Lodewijk opgenomen in Uw heerlijkheid. Wij vragen U, op zijn voorspraak, dat wij bij onze dagelijkse werkzaamheden Uw eeuwig rijk blijven zoeken. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

jozef de calasanz priester25 Augustus: H. Jozef de Calasanz , priester (vrije gedachtenis)
José de Calasanz werd in 1557 in Aragon geboren. Na uitstekende studies was hij als priester werkzaam in zijn vaderland. Vervolgens vertrok hij naar Rome, waar hij een kosteloze volksschool oprichtte en een congregatie stichtte voor het onderwijs aan arme kinderen. Hij had veel tegenwerking te verduren; valse beschuldigingen van de zijde van hen die afgunstig waren op zijn werk bleven hem niet bespaard. Hij stierf te Rome in 1648.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige priester Jozef de Calasanz toegerust met liefde en geduld, en hem zo in staat gesteld zich geheel te wijden aan de jeugd. Wij vragen U: verleen dat wij die deze wijze leidsman als heilige vereren, hem ook navolgen in het doorgeven van de waarheid. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen
bluebarsmal

ca 1990, Egino Weinert, bronzen plaquette. Duitsland, Keulen, Weinert. 26 Augustus: Alexander van Bergamo, Italië (ook van Agaunum, Zwitserland of van Freiburg, Duitsland); martelaar uit het Thebaanse Legioen; † 287.
Feest 26 Augustus & 22 september (met Thebaanse Legioen).

Volgens de overlevering behoorde Alexander tot het Thebaanse Legioen dat onder leiding stond van Sint Mauritius († 287; feest 22 september) en dat op bevel van de toenmalige keizer werd gedood, omdat de militairen weigerden te offeren aan de Romeinse goden.

Bij die gelegenheid zou Alexander zich tot Christus hebben bekeerd. Ontsnapt aan het bloedbad, werd hij twee weken later als christen opgepakt en voor keizer Maximianus (284-305) geleid. Deze liet enkele godenbeeldjes brengen en gebood zijn onderdaan daaraan te offeren. Maar Alexander vertrapte de beeldjes voor de ogen van de keizer. Woedend beval deze aan de bewakers dat ze de heiligschenner moesten neersabelen. Maar toen de eerste dat bevel wilde uitvoeren, bleef hij plotseling stokstijf staan; het zwaard ontglipte aan zijn handen. De keizer vroeg wat er aan de hand was. “Zijn hoofd lijkt op een enorm bergmassief. Hoe kan ik dat afhakken?” Anderen werden op hem afgestuurd. Nu viel Alexander op zijn knieën en wachtte vol overgave de genadeklap af. Dit alles geschiedde in Bergamo, aan de voet van de Alpen.

Verering & Cultuur
Alexander is patroonheilige van de Zuid-Duitse stad Freiburg im Breisgau; daarnaast van klooster Wienhausen in de buurt van de Duitse stad Celle.
bluebarsmal

monica27 Augustus: H. Monica (gedachtenis)
Monica werd in 331 te Tagaste in Noord-Afrika geboren uit christelijke ouders. Op jeugdige leeftijd werd zij aan een zekere Patricius ten huwelijk gegeven. Een van haar kinderen was Augustinus, voor wiens bekering zij onder tranen tot God heeft gebeden. Zij is het voorbeeld van een goede moeder, die haar geloof versterkte door gebed en ervan getuigde door een deugdzaam leven. Zij stierf te Ostia in 387.

Gebed:
God, Gij schenkt vertroosting aan hen die bedroefd zijn en barmhartig hebt Gij de heilige Monica verhoord, toen zij onder tranen heeft gebeden voor de bekering van haar zoon Augustinus. Geef ons op hun voorspraak, dat ook wij om begane fouten treuren en bij U vergeving vinden en genade. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

Augustinus228 Augustus: H. Augustinus, bisschop en kerkleraar (gedachtenis)
Augustinus werd in 354 te Tagaste in Noord-Afrika geboren. Na een woelige jeugd en een bewogen studentenleven werd hij in Milaan tot het geloof bekeerd en in 387 door bisschop Ambrosius gedoopt. Na zijn terugkeer in zijn vaderland leidde hij een ascetisch leven en werd hij gekozen tot bisschop van Hippo. Vierendertig jaar lang was hij een voorbeeld voor zijn gelovigen die hij onderrichtte door zijn talrijke preken en geschriften, waarin hij ook tegen de dwalingen van zijn tijd krachtig optrad en de geloofsleer op een knappe wijze verduidelijkte. Hij stierf in het jaar 430.

Gebed:
Heer, vernieuw in Uw kerk de gezindheid, waarvan Gij de heilige bisschop Augustinus hebt doordrongen. Wij vragen U: wek ook in ons de dorst naar U alleen, de bron van ware wijsheid, trek ons naar U, die de oorsprong van de hoogste liefde zijt. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen
bluebarsmal

hoofd_johannes_de_doper29 Augustus: H. Marteldood van de heilige Johannes de Doper (gedachtenis)
Zoals van alle andere heiligen wordt ook van Johannes de Doper de sterfdag gevierd. Daarbij herdenken wij de omstandigheden waaronder de voorloper van de Heer uit dit leven is heengegaan: als slachtoffer van Herodes'' lichtzinnigheid (Mc. 6, 14-29). Zo is Johannes ook in zijn lijden en dood voor Christus uitgegaan.. De datum van deze herdenking gaat terug op de inwijding van de kerk, gebouwd boven zijn vermeend graf te Sebaste in Samaria.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om bij zijn geboorte en in zijn dood de voorloper van Uw Zoon te worden. Geef dat wij onwankelbaar ons geloof belijden, zoals hij de marteldood heeft ondergaan voor de waarheid en rechtvaardigheid. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen
bluebarsmal

Alfredo Ildefonso Schuster30 Augustus: Z. Alfredo Ildefonso Schuster was een Italiaanse katholieke kardinaal en aartsbisschop, aartsbisschop van Milaan van 1929 tot 1954. Hij werd zaligverklaard door Paus Johannes Paulus II 12 mei 1996.
Biografie
Hij werd geboren in Rome 18 januari 1880 door John, Beierse kleermaker, en Maria Anna Tutzer, Renon.
Training en priesterambt
Vroeg vertrokken wees en wordt geschonken in de studie, de leerling van Sint-Paulus buiten de Muren aangegaan voor ongeveer Baron PFIFFER van Altishofen. In de volgende jaren studeerde hij af in de filosofie aan de Pauselijke Universiteit van St. Anselm in Rome, werd hij in Monaco Benedictijnse en 19 maart 1904 werd hij tot priester gewijd in de basiliek van St. Jan van Lateranen door kardinaal Pietro Respighi.
Monaco Benedictijner abdij van Sint-Paulus buiten de Muren, werd later procureur-generaal van de Casinensis, voorafgaande afzondering en 6 april 1918 de gewone abt van Sint-Paulus buiten de Muren.
Hij was lid van de Vrienden Israël, een competitie internationale katholieke antisemitisme en racisme, die pleitten veel joodse bekeerlingen.
Bisschopsambt en kardinaal   Meer informatie ...
bluebarsmal

Paulinus von Trier Denkmal31 Augustus: H. Paulinus van Trier was bisschop van Trier in de 4e eeuw. Hij werd na zijn dood heilig verklaard. Zijn feestdag valt op 31 Augustus, zijn sterfdag.

Volgens de christelijke traditie werd hij rond het jaar 300 geboren uit een adellijke familie in Aquitanië. In 346 werd hij aangesteld tot bisschop van Trier (Augusta Treverorum), in opvolging van Maximinus, met wie hij als zendeling naar deze stad was gekomen en die hem daar tot priester had gewijd. Als bisschop bestreed Paulinus het arianisme, en op de Tweede Synode van Arles nam hij als enige de verdediging van Athanasius van Alexandrië op zich. Dat bracht hem in conflict met keizer Constantius II, die Athanasius had laten veroordelen. Daarom stuurde de keizer in 353 de ongehoorzame Paulinus in ballingschap naar Phrygië, waar hij uiteindelijk van ontgoocheling en ontbering overleed op 31 Augustus 358.

Volgens de overlevering liet bisschop Felix van Trier Paulinus' gebeente, reeds op het einde van de 4e eeuw, naar Trier overbrengen en er begraven. In 1072 werd het stoffelijk overschot van Paulinus opgeborgen in een houten sarcofaag, die nog steeds vereerd wordt in de naar hem genoemde kerk te Trier.

bluebarsmal