Heiligendagen oktober

teresia van het kind jezus1 Oktober: H. Teresia van het Kind Jezus, maagd (gedachtenis)
Thérèse Martin werd in 1873 te Alençón in Frankrijk geboren. Op zeer jonge leeftijd trad zij in het klooster van de Karmelietessen te Lisieux. Bescheidenheid, evangelische eenvoud en godsvertrouwen kenmerkten haar persoon. Als novicemeesteres trachtte zij anderen door woord en voorbeeld een dergelijke levenswijze te leren.
Zij bood God haar leven aan voor het geestelijk welzijn van de mensheid en voor de uitbreiding van de kerk. Zij stierf op 30 september 1897.

Gebed:
God, in Uw goedheid hebt Gij het komend rijk voor hen beschikt die nederig zijn en onaanzienlijk. Doe ons de kleine weg gaan van de heilige Teresia van Lisieux. Geef op haar voorspraak, dat ook aan ons Uw heerlijkheid geopenbaard zal worden. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

Engelbewaarder2 Oktober: HH. Engelbewaarders (gedachtenis)
De roeping van de engelen is bovenal de glans van Gods aanschijn te aanschouwen en zonder ophouden Zijn lof te zingen. Doch, volgens de Schrift, heeft de Heer hun ook de opdracht toevertrouwd om zorgzaam bij de mensen aanwezig te zijn. Zo ontstond de verering van de heilige Engelbewaarders.

Gebed:
God, wij hebben geen woorden om uit te drukken hoe Gij in Uw voorzienigheid alles voor ons ten beste schikt. Vandaag gedenken wij de engelen door wie Gij ons in Uw liefde bewaart en geleidt. Wij vragen u dat zij ons blijven beschermen en behoeden en dat wij eens de vreugde kennen met hen te leven in eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

De heilige Dionysius de Areopagiet in gebed-Rijksmuseum3 Oktober: H. Dionysius de Areopagiet (Grieks:) was een rechter van de Atheense rechtbank de Areopaag.
Volgens het Bijbelboek Handelingen (XVII, 34) werd hij tot het christendom bekeerd door de preken van de apostel Paulus, samen met Damaris en enkele anderen. Volgens de Historia Ecclesiae van de geschiedschrijver Eusebius van Caesarea werd Dionysius bisschop van Athene.

Aan Dionysius werd een beroemde verzameling boeken uit de 5e eeuw toegeschreven, het 'Corpus Dionysiacum', of 'Corpus Areopagiticum'. Dit werk werd echter omstreeks het jaar 500 door een ander onder zijn naam geschreven. Die schrijver stond in de vorige eeuw vooral bekend als de Pseudo-Dionysius de Areopagiet. Sedert de eeuwwisseling is echter bij driekwart van de boeken en artikelen over hem de toevoeging 'Pseudo' weggelaten. In 2015 verscheen de eerste volledige Nederlandse vertaling van zijn werk onder de naam 'Dionysius de Areopagiet, Verzamelde werken'.

Dionysius werd in het verleden verward met de gelijknamige Gallische martelaar en eerste bisschop van Parijs, Dionysius van Parijs. Naar hem is het klooster Saint-Denis genoemd. Dionysius de Areopagiet (Grieks: ?????s??? ? ??e?pa??t??) was een rechter van de Atheense rechtbank de Areopaag. Volgens het Bijbelboek Handelingen (XVII, 34) werd hij tot het christendom bekeerd door de preken van de apostel Paulus, samen met Damaris en enkele anderen. Volgens de Historia Ecclesiae van de geschiedschrijver Eusebius van Caesarea werd Dionysius bisschop van Athene.

Aan Dionysius werd een beroemde verzameling boeken uit de 5e eeuw toegeschreven, het 'Corpus Dionysiacum', of 'Corpus Areopagiticum'. Dit werk werd echter omstreeks het jaar 500 door een ander onder zijn naam geschreven. Die schrijver stond in de vorige eeuw vooral bekend als de Pseudo-Dionysius de Areopagiet. Sedert de eeuwwisseling is echter bij driekwart van de boeken en artikelen over hem de toevoeging 'Pseudo' weggelaten. In 2015 verscheen de eerste volledige Nederlandse vertaling van zijn werk onder de naam 'Dionysius de Areopagiet, Verzamelde werken'.

Dionysius werd in het verleden verward met de gelijknamige Gallische martelaar en eerste bisschop van Parijs, Dionysius van Parijs. Naar hem is het klooster Saint-Denis genoemd.
bluebarsmal

Franciscus van Assisi4 Oktober: H. Franciscus van Assisi (gedachtenis)
Franciscus werd in 1182 in Assisi geboren. Na een onbekommerde jeugd werd hij door Gods genade getroffen en besloot afstand te doen van zijn bezittingen om zich uitsluitend aan God te wijden. Zo verkoos hij de armoede en leidde een evangelisch leven, waarin de prediking van de liefde tot God een voorname plaats innam. Voor zijn volgelingen stelde hij een leefregel op die door de heilige Stoel werd goedgekeurd. Hij stichtte ook een orde van slotzusters (Clarissen) en een gemeenschap van leken die sober en verstorven zouden leven (Derde Orde). Tevens legde hij de grondslag voor de prediking onder mohammedanen. Hij stierf in het jaar 1226.

Gebed:
God, omdat de heilige Franciscus van Assisi de armoede en de nederigheid liefhad, vertoonde zijn leven zoveel gelijkenis met dat van onze Heer. Wij vragen dat ook wij zijn weg gaan, Uw Zoon met liefde en blijmoedigheid volgen en met U verbonden worden. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.
bluebarsmal

Placidius5 Oktober: H. Placidius - Monnik H. Placidus van Subiaco   (gedachtenis)
+ ca 540 samen met Donatus, Eutychius, Fausetus, Flavis, Firmatus, Victorinus en gezellen. Feestdag samen met Maurus. Placidus zou zijn grootgebracht in het klooster Santo Speco te Subiaco (ten oosten van Rome) en een leerling van St. Benedictus van Nurcia. Vanaf de 11e eeuw werd hij in Montecassino verbonden met een martelaar Placidus op Sicilie. Eutychius en Victorinus waren in deze legende zijn broers, Flavia zijn zuster. De anderen waren monnikenin een door St. Pacidus gesticht klooster te Messina (Sicilie). Ze werden allen vermoord door struikrovers of zeerovers. Hun vita met het verhaal van de zeerovers is van Petrus Diaconus uit Montecassino. Toen men in 1588 in de San Giovanni te Messina relieken vond, verklaarde Paus Sixtus V hem heilig als martelaar, sinds 1961 herdenkt de benedictijnernorde hem als belijder. Patr.van schippers, tegen verdrinkingsgevaar. Attr. abtsstaf, knuppel (verwijst naar fictief martelaarschap); lang spits paaltje; knots waaruit spijkers steken; terwijl hij met vinger of met hand naar zijn mond wijst (Arabieren rukten zijn tong uit); als jongeman verdrinkend, gered door St. Maurus; met Flavia; zijn marteldood (onthoofd of door dolk doorstoken); met palmtak; met zwaard door de borst; met een appel. Icon. afgebeeld als een monnik met een kruis of schriftrol in de hand, ook wel als abt in pontificale kleding met boek en palmtak als attributen. Scenes: neemt samen met Maurus het kloosterkleed aan, Maurus luistert naar St.Benedictus en loopt over het water naar de bijna verdrinkende Placidus toe, nemen afscheid van St. Benedictus. Er zijn vele interpretaties van de martelscene: gezamelijk martelaarschap met Eutychius en Flavia waarbij ze worden doodgestoken, de drie heiligen worden in de kerk van Messina met een dolk gedood door Turken, het martelaarschap van Placidus alleen waarbij hij aan een scheepsanker gebonden wordt of Placidus tong wordt afgesneden door ongelovigenen Flavia wordt onthoofd.
bluebarsmal

H. Bruno priester6 Oktober: H. Bruno, priester(vrije gedachtenis)
Omstreeks 1035 te Keulen geboren, genoot Bruno zijn opleiding te Parijs en werd vervolgens priester gewijd. Aanvankelijk doceerde hij theologie, maar gedreven door het verlangen naar een leven in eenzaamheid, stichtte hij een klooster in het bergland van de
Grande-Chantreuze. Naar Rome ontboden, stond hij paus Urbanus II bij in de moeilijke omstandigheden waarin de kerk toen verkeerde. Hij stierf bij La Torre in Calabrië in het jaar 1101.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Bruno geroepen U te dienen in de eenzaamheid. Wij vragen U op zijn voorspraak dat wij van alle beslommeringen afstand kunnen nemen om ruimte en tijd te vinden voor U. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

maagd maria van de rozenkrans7 Oktober: Heilige maagd Maria van de Rozenkrans (gedachtenis)
Deze gedachtenis is door paus Pius V ingevoerd en ingesteld op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto (7 Oktober 1571), omdat deze overwinning werd toegeschreven aan de hulp van Maria, verkregen door het Rozenkransgebed. De liturgische viering van deze dag vestigd onze aandacht op de overwegingen van de mysteries van Christus, waarin de maagd Maria ons is voorgegaan doordat zij op unieke wijze verbonden was met de menswording, het lijden en sterven, en de glorievolle verrijzenis van Gods Zoon.

Gebed:
God, door de boodschap van de engel hebt Gij ons geopenbaard dat Uw Zoon is mens geworden. Wij vragen op voorspraak van de heilige maagd Maria, dat wij eens in heerlijkheid verrijzen omwille van het lijden en het kruis van Jezus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.   Amen.      •  HET LOF in de Oktobermaand
bluebarsmal

?. Sculptuur Italië, Florence, Dom-Reparata8 Oktober: Reparata van Cesarea, Palestina; martelares; † ca 250.   Feest 8 Oktober.
Op het moment dat zij voor de rechter werd gedaagd omdat zij ervan verdacht werd christen te zijn, was zij pas twaalf jaar oud. Onverschrokken getuigde zij van haar geloof. Zij weigerde te offeren aan de Romeinse goden. Dat moet tijdens de christenvervolgingen onder keizer Decius (249-251) gebeurd zijn. Zij werd blootgesteld aan gruwelijke folteringen: volgens een paneel van Daddi (14e eeuw) dat zich thans bevindt in het Wallraf-Richartzmuseum te Keulen behoorde toe ook de brandstapel. Tenslotte stierf ze door dat ze met het zwaard werd onthoofd. Ooggetuigen verzekeren dat zij Reparata’s ziel als een duif haar lichaam zagen verlaten en naar de hemel hebben zien opstijgen.

Verering & Cultuur
Zij wordt afgebeeld met een kroon en een palm (overwinning van het martelaarschap); soms met een boek of een vuurpotje (verwijzing naar de brandstapel of naar haar liefde voor Christus?)
Het is vooral in de Italiaanse stad Florence dat zij verering geniet. De huidige kathedraal, thans toegewijd aan Santa Maria del Fiore, was oorspronkelijk een Santa-Reparatakerk. Ook in de Zuid-Franse stad Nice wordt zij vereerd.
bluebarsmal

HH. Dionysius bisschop en gezellen9 Oktober:  HH. Dionysius , bisschop en gezellen, martelaren (vrije gedachtenis)
Volgens de mededeling van de H. Gregorius van Tours kwam Dionysius in het midden van de 3de eeuw vanuit Rome naar Gallië. Hij werd de eerste bisschop van Lutetia, het latere Parijs, en stierf, samen met twee leden van zijn clerus, nabij deze stad de marteldood.

Gebed:
God, om Uw heerlijkheid te gaan verkondigen hebt Gij de heilige Dionysius met zijn helpers uitgezonden en hun kracht gegeven stand te houden in het lijden. Wij vragen U: laat ons sterkte vinden in hun voorbeeld, de tegenspoed niet vrezen en gereed staan alle welvaart prijs te geven omwille van Christus Jezus, Uw Zoon en Onze Heer, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

johannes leonardi priester9 Oktober: H. Johannes Leonardi, priester(gedachtenis)
Johannes Leonardi werd in 1541 geboren te Lucca in Toscane. Aanvankelijk bereidde hij zich voor op het apothekersvak, maar later zag hij hiervan af en verlangde priester te worden. Na zijn priesterwijding preekte hij op vele plaatsen en besteedde het grootste deel van zijn tijd aan het godsdienstonderricht van kinderen. Hij stichtte de orde van de reguliere clerici van de Moeder Gods en ook een genootschap van priesters voor de verbreiding van het geloof. Dit laatste vormde de grondslag van het college van de Propaganda Fide. Hij stierf te Rome in 1609.

Gebed:
God, van wie alle goede gaven komen, door de heilige priester Johannes Leonardi hebt Gij de blijde boodschap uitgedragen en verkondigd. Wij vragen op zijn voorspraak dat het geloof overal ter wereld zijn weg mag vinden. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.   Amen.
bluebarsmal

De begrafenis van Sara, gravure van Gustave Doré9 Oktober: HH. Sara en Abraham 
Sara of Sarah (Hebreeuws:?????? (Sarah), Arabisch: ????, (Sara)) is een persoon uit de Hebreeuwse Bijbel en de vrouw van Abraham, de patriarch van het jodendom, islam, en christendom. Ze komt onder andere voor in het Bijbelboek Genesis. In de Koran wordt haar naam niet genoemd, maar komt ze wel enkele keren voor als vrouw van Abraham.

Sara's oorspronkelijke naam was Sarai. Ze deelde als halfzus van Abraham dezelfde vader, maar had een andere moeder. Volgens de Bijbel was Sara tien jaar jonger dan Abraham en was ze onvruchtbaar. Abraham had echter van God de belofte gekregen dat hij de vader zou worden van een groot nageslacht. Om aan het beloofde nageslacht te komen bevruchtte Abraham Hagar, Sara's Egyptische slavin, om als een soort draagmoeder namens haar een kind ter wereld te brengen: Ismaël. God zei echter tegen Abraham, wiens oorspronkelijke naam Abram was, dat Sara zelf een zoon (Isaak) zou baren, ondanks haar hoge leeftijd van negentig jaar. Tevens moest hij haar in plaats van Sarai Sara noemen (vorstin), omdat zij groot was in Gods ogen en er zelfs koningen uit haar nageslacht zouden voortkomen.
Zowel de Bijbel als de Koran maken melding van het feit dat Sara gelachen heeft toen ze een gezant van God hoorde zeggen dat ze een zoon zou baren.
bluebarsmal

Franciscus Borgia10 Oktober: H. Priester Franciscus Borgia (Gandia, 25 Oktober 1510 - Rome, 30 september 1572) was de derde generaal-overste van de jezuïeten.
Zijn eigenlijke voornaam was Francesco.
Leven
Franciscus was van vaderszijde een achterkleinzoon van paus Alexander VI en van moederszijde van koning Ferdinand II van Aragón. Hij was onderkoning van Catalonië en hertog van Gandía onder keizer Karel V. Hij was getrouwd en kreeg 8 kinderen. Toen hij zesendertig was overleed zijn vrouw, en Franciscus besloot zijn verdere leven aan de dienst van God te wijden. Hij trad toe tot de orde der Jezuïeten, werd op veertigjarige leeftijd priester gewijd en was nauw bevriend met zowel de heilige Ignatius van Loyola als de heilige Theresia van Ávila. In die tijd was de Spaanse Inquisitie net op haar (twijfelachtige) hoogtepunt, en één van Franciscus' theologische werken werd veroordeeld, zodat hij naar Rome moest vluchten. Tegen zijn zin in werd hij in 1564 gekozen tot derde generaal-overste van de jezuïetenorde, die onder zijn leiding een grote bloei beleefde. Hij was één van de leidende figuren in de contrareformatie. De heilige Johannes van Avila was zijn biechtvader.
Na zijn overlijden in 1572 werd hij als generaal-overste opgevolgd door Everard Mercurian.
Verering
Franciscus Borgia werd in 1671 heiligverklaard. Zijn relieken rusten in Madrid in de Jezuïetenkerk. Zijn feest wordt gevierd op 10 Oktober.
bluebarsmal

Johannes XXIII11 Oktober: H. Paus Johannes XXIII, geboren als Giuseppe Angelo Roncalli (Sotto il Monte Giovanni XXIII bij Bergamo in Italië, 25 november 1881 - Vaticaanstad, 3 juni 1963), stond als paus aan het hoofd van de Katholieke Kerk van 1958 tot 1963. Hij werd op 3 september 2000 door paus Johannes Paulus II zalig en op 27 april 2014 door paus Franciscus heiligverklaard. Zijn feestdag is op 11 Oktober, de dag van de opening van het door hem bijeengeroepen Tweede Vaticaans Concilie.
Paus Johannes XXIII, geboren als Giuseppe Angelo Roncalli, stond als paus aan het hoofd van de Katholieke Kerk van 1958 tot 1963.Wikipedia
Geboren: 25 november 1881, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Italië
Overleden: 3 juni 1963, Vaticaanstad
Ouders: Marianna Giulia Mazzolla, Giovanni Battista Roncalli
Films: A Man Named John    Meer informatie ...
bluebarsmal

< 2000. Hout Puerto Rico, Lares. 12 Oktober: Onze Lieve Vrouwe van de Zuil - Maria del Pilár, Zaragoza, Spanje. Feest 12 Oktober.
Op 12 Oktober wordt in Spanje, maar vooral in Zaragoza het feest gevierd van Nuestra Señora del Pilar (= 'Onze Lieve Vrouwe van de Zuil').
Legende
Nadat de apostel Jacobus de Meerdere († ca 44; feest 25 juli) naar Spanje was afgereisd om er Christus' leer te verkondigen, wist hij in Oviedo en Zaragoza acht personen tot bekering te brengen. Het gebeurde in de nacht op het moment dat deze acht met de apostel erbij diep in slaap waren aan de oevers van de Ebro, dat Maria verscheen. Zij gaf het als haar wens te kennen dat op die plek ter ere van haar een heiligdom gebouwd moest worden, 8voet breed en 16 lang. Vervolgens keerde Maria door de lucht terug naar Jeruzalem, waar ze nog elf jaar geleefd heeft.
Christus zelf stuurde vanuit de hemel een pilaar, met de bedoeling dat er een beeld van Maria op gezet zou worden. Op die plaats staat nu de kerk van Nuestra Señora del Pilar van Zaragoza.

Door dit alles is Zaragoza van oudsher een druk bezochte bedevaartplaats, die zelfs door de islamitische Saracenen in ere werd gehouden en beschermd.
bluebarsmal

Petka13 Oktober: H. Petka - Kluizenaar † 1050  Paraskeva de Jongere
Paraskeva (ook Parascève of Petka) de Jongere, Caricatia, Turkije; maagd; † 1050.    Feest 13 Oktober.
Zij was voortdurend voor haar vader op de vlucht, omdat hij haar verhinderde het evangelie te beleven zoals zij dat wilde: zij gaf alles wat zij dubbel had weg. Telkens kwam haar vader haar op het spoor, maar arriveerde steevast de dag nadat zij alweer met onbekende bestemming was vertrokken. Zo deed ze Constantinopel aan, Chalcedon, Heraklea, Jeruzalem, Jaffa, en stierf tenslotte na twee jaar rusteloos zwerven in Caricatia, 27 jaar oud.
bluebarsmal

callistus i paus en martelaar14 Oktober: H. Callistus I, paus en martelaar (vrije gedachtenis)
Callistus was waarschijnlijk een slaaf die na zijn vrijwording door paus Zephyrinus diaken gewijd werd en hem later op de zetel van Petrus opvolgde. Hij verdedigde het geloof tegen de dwaalleer van de adoptianen en modalisten. Hij stierf als martelaar in 222 en werd aan de Via Aurelia te Rome begraven.

Gebed:
Heer, verhoor genadig de gebeden van Uw volk dat de heilige paus Callistus herdenkt. Laat het verdienstelijk leven van deze martelaar voor ons een hulp zijn. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.    Amen.
bluebarsmal

teresia van jezus maagd en kerklerares15 Oktober: H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares. (gedachtenis)
Geboren te Avila (spanje) in 1515, trad Teresia in bij de Karmelitessen. Opmerkelijk was haar vooruitgang op de weg van de volmaaktheid. Zij werd door God begunstigd met bijzondere openbaringen. Veel had zij te lijden, toen ze zich inzette voor de hervorming van haar orde, doch ongebroken kwam zij alle moeilijkheden te boven. Daarbij was zij een groot schrijfster: haar boeken getuigen van haar wijsheid en religieuze ervaring. Zij stierf in 1582 te Alba de Tormes.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Teresia van Avila door Uw Geest geleid en haar geroepen om de wegen van de volmaaktheid aan te wijzen waaraan de kerk behoefte heeft. Geef dat wij voedsel vinden in haar leer en sterker gaan verlangen naar een oprecht en heilig leven. Door onze Heer, Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.   Amen.
bluebarsmal

margareta maria alacoque maagd16 Oktober: H. Margareta-Maria Alacoque, Maagd (vrije gedachtenis)
Margareta-Maria werd geboren in 1647 in het bisdom Autun(Frankrijk). Als religieuze van het klooster der Visitatie te Paray-le-Monial leidde zij een heilig leven. Van de openbaringen die zij mocht ontvangen zijn vooral die bekend welke betrekking hebben op de verering van het Hart van Jezus. Tot de verbreiding van deze devotie in de kerk heeft zij veel bijgedragen. Zij stierf op 17 Oktober 1690.

Gebed:
Heer, schenk ons het inzicht waarmee Gij de heilige Margareta-Maria hebt begenadigd. Stel ons in staat de liefde van Christus te peilen die elke kennis te boven gaat en vervuld te worden van Uw goddelijk leven. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
bluebarsmal

gerardus van majella16 Oktober: H. Gerardus van Majella (vrije gedachtenis)
Gerardus werd op 23 april 1726 als zoon van een kleermaker geboren in het plaatsje Muro Lucano, nabij Napels in Zuid-Italie.Met 23 jarige leeftijd trad hij als lekenbroeder bij de Redemptoristen in het klooster in. Hij werkte er als portier, kleermaker, koster, geldinzamelaar en ziekenverpleger. Hij was zeer gehoorzaam en toegewijd. Veel van de paters stond hij te hulp bij hun dagelijkse werkzaamheden. Vijf jaar na zijn intrede legde Gerardus de eeuwige geloften af. Hij stond bekend om zijn visioenen en de wonderen die hij verrichtte. Door zijn bescheidenheid en grote verering door de bevolking, vanwege zijn wondere gave, probeerde men hem steeds valselijk te betichten van allerlei kwalijke zaken.
Op 16 Oktober 1755 overleed Gerardus in het klooster Caposele nabij Napels en werd hier ook begraven. Vanaf die tijd reeds was zijn graf het doel van vele pelgrims. Hij stond bekend als een eenvoudig persoon die reeds vanaf zijn jeugd waardering genoot bij de mensen. Als hij in een stad of dorp verscheen dan riepen de mensen al vooruit dat de "heilige" onderweg was. In 1893 werd Gerardus door paus Leo zaligverklaard. In het jaar 1904, op 4 december, werd Gerardus door paus Pius X heiligverklaard. Hij wordt vooral vereerd door vrouwen die een kind wensen of zwanger zijn. In europa zijn veel bedevaartplaatsen hem ter ere. In Nederland en Vlaanderen ligt de bekendste in Wittem, Zuid-Limburg (NL).

Patroon van: Kleermakers,
bluebarsmal

ignatius van antiochi17 Oktober: H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar (gedachtenis)
Als opvolger van de apostel Petrus stond Ignatius aan het hoofd van de kerk van Antiochië. Ter dood veroordeeld, werd hij naar Rome gevoerd om voor de wilde dieren geworpen te worden. Zo werd zijn getuigenis voor Christus onder keizer Trajanus in het jaar 107 met de marteldood bekroond. Tijdens zijn overtocht naar Rome schreef hij zeven brieven, gericht aan verschillende kerken. Daarin komen zijn wijsheid en kennis tot uitdrukking, als hij uitweidt over de persoon van Christus, de hiërarchie van de kerk en het christelijk levenspatroon. Reeds in de vierde eeuw werd hij te Antiochië op 17 Oktober herdacht.

Gebed:
Almachtige eeuwige God, door het getuigenis van de martelaren geeft Gij aanzien aan Uw kerk. Wij vragen dat de herdenking van de dood en de verheerlijking waarin de heilige Ignatius de ware grootheid heeft gevonden, ook ons sterkte en bescherming geeft. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.   Amen.
bluebarsmal

lucas evangelist18 Oktober: H. Lucas, evangelist (feest)
Lucas was van heidense afkomst. Na zijn bekering werd hij de metgezel van Paulus. In overeenstemming met diens prediking schreef hij zijn evangelie. In een ander werk, de Handelingen van de Apostelen, gaf hij een beeld van de kerk in haar beginperiode: hij beschreef daarin de voornaamste gebeurtenissen tot aan Paulus' eerste verblijf in Rome.

Gebed:
Heer God, Gij hebt de heilige Lucas uitverkoren om in de verkondiging en in de Schrift het mysterie van Uw liefde tot de armen in het licht te stellen. Wij beroemen ons op Uw Naam en vragen dat wij één van hart en geest mogen blijven en dat alle volken eens Uw heil aanschouwen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.   Amen.
bluebarsmal

isaac jogues19 Oktober: HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters, en gezellen, martelaren (vrije gedachtenis)
Tussen de jaren 1642 en 1649 werden in Noord-Amerika acht missionarissen van de sociëteit van Jezus op verschrikkelijke wijze door de Huron-Indianen en de Irokezen gemarteld en om het leven gebracht. Johannes de Brébeuf op 16 maart 1648, Isaac Jogues stierf op 18 Oktober 1647
Gebed:
johannes de BrbeufGod, Gij hebt de eerste christenen van Noord-Amerika geheiligd door de prediking en de marteldood van de heilige Johannes de Brébeuf en zijn lotgenoten. Verleen genadig op hun voorspraak dat dag aan dag overal ter wereld de kerk tot volle rijpheid komt. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.   Amen.
bluebarsmal

paulus van het kruis19 Oktober: H. Paulus van het Kruis, priester (vrije gedachtenis)
Paulus werd geboren in 1694 te Ovada in Ligurië (Italië). Als jongeman was hij zijn vader behulpzaam in de handel, maar na enige tijd voelde hij zich geroepen tot een hoger levensideaal. Hij deed afstand van zijn bezit, bood zijn diensten aan hulpbehoevenden, armen en zieken aan en wist een aantal volgelingen om zich heen te verzamelen. Na zijn priesterwijding gold zijn inspanning hoe langer hoe meer het eeuwig heil van de mensen. Hij ontplooide een grote apostolische werkzaamheid, stichtte tehuizen en legde zich zware boetedoeningen op. Hij stierf te Rome op 18 Oktober 1775.

Gebed:
Heer, moge de heilige priester Paulus met zijn uitzonderlijke liefde tot het kruis Uw genade over ons afroepen. Laat het leven van deze heilige ons aansporen om met moed het eigen kruis te dragen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.
bluebarsmal

Cornelius de Honderdman/ca 1985, wandschildering. Roemenië, Nechit. 20 Oktober: H. Cornelius de Honderdman (ook Centurio, van Cesarea of van Joppe), Palestina; bisschop & martelaar(?); † 1e eeuw.    Feest 2 & 12 februari & 13 september (oosterse kerk) & 20 oktober.

Hij was de Romeinse honderdman die door Petrus zelf werd bekeerd. Petrus had aanvankelijk enige aarzelingen, omdat Cornelius een heiden was. Maar door een gebedsvisioen werd hem duidelijk gemaakt dat hij niet als onrein mocht beschouwen wat door de hemel rein werd verklaard. Toen is Petrus naar Cornelius toegegaan, logeerde bij hem, en doopte hem en zijn hele huishouding. Zo wordt verteld in het Nieuwtestamentische Bijbelboek Handelingen van de Apostelen:          Meer informatie ...
bluebarsmal

Ursula Keulen21 Oktober: H. Ursula - Martelares  Ursula van Keulen, Duitsland; martelares met 11.000 maagden; † ca 453.      Feest 21 Oktober.
In de jaren 1263 1273 stelt de Genuese bisschop Jacobus de Voragine († 1298; feest 13 juli) zijn beroemd geworden Legenda Aurea samen. Waarschijnlijk bedoeld als preekstof voor zijn medebroeders, die net als hij dominicaan of predikheer waren. Op 21 Oktober vertelt hij de legende ‘De Elfduizend Maagden’

Meer informatie ...
bluebarsmal

Maria Salomé22 Oktober:  H. Maria Salome (ook Salome), Saintes-Maries-de-la-Mer, Provence, Frankrijk; volgelinge en weldoenster van Jezus, tezamen met Maria van Klopas (De Twee Maria's; in het oosten wordt daar soms ook nog tezamen met Maria Magdalena: De Drie Maria's); † eerste eeuw.
Moeder van de Apostelen Jakobus en Johannes   Feest 9 april (Maria van Klopas) & 25 mei & 22 oktober (Maria Salome).

Volgens de evangelist Markus behoorde Maria Salome tot het groepje vrouwen, dat uit de verte had toegezien hoe ze Jezus kruisigden: 'Er stonden ook vrouwen op een afstand toe te kijken: onder hen bevonden zich Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jacobus de Jongere en van Joses, en Salome' (Markus 1540). In de traditie wordt laatstgenoemde Salome ook vaak aangeduid met Maria Salome. Mattheus vertelt in nagenoeg dezelfde bewoordingen ditzelfde tafereel. Alleen bij de derde vrouw vermeldt hij geen naam; hij noemt haar 'de moeder van de zonen van Zebedeus' (Mattheus 27,55). Beide evangelisten vullen erbij aan, dat deze vrouwen Jezus 'in de tijd, dat Hij in Galilea verbleef, gevolgd waren om voor Hem te zorgen...' (Mattheus 27,55; Markus 15,40). Ook Lukas maakt melding van weldoensters die Jezus uit eigen middelen onderhouden, maar noemt daarbij niet de naam van Maria Salome: '[Behalve de twaalf] vergezelden Hem ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren: Maria, die Magdalena wordt genoemd, uit wie zeven duivelen waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Herodes' rentmeester Chusas, Susanna en vele anderen, die uit eigen middelen voor Hem zorgden' (Lukas 08,02-03).  Meer informatie ...
bluebarsmal

johannes van capestrano23 Oktober: H. Johannes van Capestrano, priester (vrije gedachtenis)
Johannes werd geboren te Capestrano in de Abruzzen (Italië) in het jaar 1386. Na zijn rechtenstudie te Perugia bekleedde hij enige tijd het ambt van rechter. Later trad hij in bij de minderbroeders en ontving de priesterwijding. Onvermoeid doorkruiste hij op zijn apostolische tochten geheel Europa, droeg krachtig bij tot verbetering van het christelijk leven en organiseerde godsdienstgesprekken met hen die van het geloof van de kerk waren afgeweken. Hij stierf in 1456 te Ilok in Joegoslavië.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Johannes van Capestrano geroepen om in tijden van bedreiging Uw gelovigen bij te staan en aan te moedigen. Bescherm en beveilig ons, houd ons staande in genade en bewaar Uw kerk in vrede. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.
bluebarsmal

antonius maria claret24 Oktober: H. Antonius Maria Claret, bisschop (vrije gedachtenis)
Antonius Maria werd geboren in 1807 te Sallent (Spanje). Na zijn priesterwijding doorkruiste hij jarenlang als volksprediker de landstreek Catalonië. Hij stichtte een missiecongregatie en werd later bisschop van het eiland Cuba, waar hij als geestelijk leidsman grote verdiensten verwierf. Toen hij in Spanje was teruggekeerd, wachtte hem nog veel lijden voor de kerk. Hij stierf in 1870 (als politiek balling) in de omgeving van Fontfroide (Frankrijk).

Gebed:
God, om het evangelie te verkondigen hebt Gij de heilige bisschop Antonius Maria Claret toegerust met geduld en uitzonderlijke liefde tot de naaste. Wij vragen op zijn voorspraak, dat wij steeds bedacht mogen zijn op wat U behaagt en alles doen wat in ons vermogen ligt om de mensen te winnen voor Christus, onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
bluebarsmal

nederlandse kerkprovincie25 Oktober: Nederlandse kerkprovincie - 
Verjaardag van de wijding van alle kerken waarvan de wijdingsdatum niet bekend is.

Op dit Nederlands hoogfeest viert de Kerk dat God door zijn zegen gebouwen van hout en steen verandert in spirituele plekken, waar de mens in contact met het Heilige treedt. In de gewijde kerken mogen mensen de nabijheid van de Heer ervaren, zijn menslievendheid vieren, zijn sacramenten ontvangen en de onderlinge liefde uitdragen.
bluebarsmal

Evaristus Paus en Martelaar26 Oktober:  H. Evaristus (ook wel Aristus; Bethlehem, 1e eeuw - Rome, ca. 107) was de vijfde paus van de Rooms-katholieke Kerk.
Hij was paus van 98-106. Hij stond ook bekend onder de naam Aristus. Evaristus betekent de welgevallige. Er is maar weinig over hem bekend. Hij werd tot paus gekozen tijdens het bewind van de Romeinse keizer Domitianus.
Heilige EVARISTUS, Paus en Martelaar:
Eén van de eerste Pausen (100-109) zoon van een Heleense Jood.
Hij deelde de stad Rome in verschillende parochies in, wees aan de priesters bepaalde titelkerken aan;
Ook stelde hij zeven diakens aan, die de bisschop bij het uitoefenen van het predikambt vergezellen moesten.
Eveneens bepaalde deze paus, dat volgens de Apostolische Overlevering de sluiting van het huwelijk openlijk moest geschieden, en door de priester moest worden ingezegend.
"Onder keizer Trajanus (109) drenkte hij de bodem van de Kerk Gods met zijn bloed" (Martyrologium).
En werd in het Vaticaan in de nabijheid van het graf van Petrus op de 26ste October begraven.
De aan de Paus toegeschreven indeling van Rome is de oud-liturgische eeuwenlang gebruikelijke van het Bisdom Rome.
De priesters van de titelkerken oefenden de ondergeschikte zielzorg en de Liturgie uit, terwijl de Paus zich de feestelijke voorbehield bijv. de viering van de statie, het Doopsel en het opnemen van de boetelingen.
 
Toepassing: Wij herkennen daar de methode van de oude Kerk: de Liturgie houdt van de gemeenschap en centralisatie, de zielzorg zoekt persoonlijk contact en decentralisatie.
Deze twee begrippen heeft Rome op een voorbeeldige manier in de bovengenoemde maatregelen samengevat: kleine parochies voor de zielzorg, liturgische eenheid in het Bisdom  Zijn heiligendag is 26 oktober.
bluebarsmal

Frumentius van Ethiopië/ca 1890(?) Italië, Rome, Sint Paulus buiten de Muren 27 Oktober: H. Frumentius (ook Abba Salama) van Ethiopië (ook van Abessynië of van Tyrus); geloofsverkondiger & bisschop, met Aedesius (ook Edesius of Edessius); † ca 380.
Feest 20 juli (Koptische kerk) & 27 oktober & 30 november (byzantijnse ritus).

Frumentius en Aedesius waren broers; zij kwamen uit de Fenicische havenstad Tyrus. Een broer van hun vader, Meropius, was filosoof. Toen deze een studiereis maakte naar India en Perzië om er via gesprekken met collega's zijn kennis te vergroten, vroeg hij de beide jongemannen mee als reisgenoten.
Op de terugweg ergens in de Rode Zee liep hun schip een haven binnen om schoon water in te nemen. Maar terwijl de opvarenden op de wal een beentje strekten, kwamen er wilden tevoorschijn die allen zonder uitzondering vermoordden. Alleen de twee broers bleven ongedeerd. Zij werden naar het koninklijk paleis van Aksum overgebracht en door de koning als slaven verkocht.

Zij ontvingen van hun meester een goede behandeling. Door hun ijver en de kwaliteit van het werk dat zij afleverden, vestigden zij de aandacht van de koning op zich. Deze benoemde uiteindelijk Aedesius tot zijn persoonlijke hofschenker en Frumentius tot schatmeester en privésecretaris. Toen hun weldoener stierf, was zijn zoon Abreha nog minderjarig. Dat betekende dat het land in feite werd bestuurd door Frumentius. Hij voerde een wijs beleid dat vrede bracht in het land. Intussen was het zijn grootste zorg de mensen te winnen voor de leer van Christus.
Toen kroonprins Abreha volwassen geworden was en de regering zelf in handen nam, traden de beide broers terug. Met grote tegenzin voldeed de nieuwe koning aan hun verzoek. Aedesius ging terug naar zijn vaderstad Tyrus, waar hij spoedig priester werd gewijd. Maar Frumentius begaf zich naar bisschop Athanasius de Grote († 373; feest 2 mei) in de Egyptische havenstad Alexandrië. Hem verzocht hij om medewerkers om het Ethiopische volk te evangeliseren. Bovendien adviseerde hij hem een bisschop aan te stellen om er de kerk vaste voet te geven. Prompt werd hijzelf tot de eerste bisschop van Ethiopië gewijd.

Zo keerde Frumentius terug naar Ethiopië, waar hij met grote vreugde werd ontvangen. Hij wist vele mensen tot Christus te brengen. Ook koning Abreha zelf alsmede zijn broer en medekoning ontvingen het doopsel en stelden hem aan tot hun persoonlijke geestelijk leidsman.

In die tijd werd de westerse christenheid verscheurd door de ketterij van Arianisme.
Misschien had Frumentius daar al over horen spreken door zijn oom de filosoof Meropius. Maar naar alle waarschijnlijkheid had bisschop Athanasius dit onderwerp ter sprake gebracht: hij was een verwoed bestrijder van deze dwaalleer. De heilige bisschop zal zijn wijdeling wel op het hart gedrukt hebben zich daar nooit mee af te geven. Maar de Arianen hadden machtige begunstigers, onder wie keizer Constantius zelf (337-361). Deze schreef een brief aan de beide koningen van Ethiopië dat ze Frumentius moesten vervangen door een Ariaanse bisschop en dat ze hem, Frumentius, maar het beste aan de keizer zelf konden uitleveren. Vol verachting verscheurden de vorsten dit verzoek en hielden vast aan Frumentius en zijn leer. Deze stierf uiteindelijk na een arbeidzaam leven. Tezamen met Aedesius wordt hij vereerd als de 'Apostel van Ethiopië'. Frumentius wordt ook liefkozend genoemd 'Abba Salama' (= 'Vadertje Vrede').

Al deze gegevens danken wij aan een tijdgenoot, de kerkhistoricus Rufinus van Aquileia († 410).
bluebarsmal

simon de ijveraar en judas apostelen28 Oktober: HH. Simon de IJveraar en Judas, apostelen (feest)
De naam van Simon komt voor op de apostellijst van het evangelie en staat daar op de elfde plaats. Van hem is slechts bekend dat hij afkomstig was van Kana en de bijnaam droeg van "de IJveraar".
Judas, ook Taddeüs genaamd, is de apostel die bij het laatste avondmaal aan de Heer vroeg waarom Hij zich alleen aan zijn leerlingen en niet aan de wereld zou openbaren (Joh.14, 22).

Gebed:judas apostel God, door de apostelen hebt Gij ons gebracht tot het belijden van Uw Naam. Geef uitbreiding aan Uw kerk en laat op voorspraak van de heilige Simon en Judas steeds meer volkeren in U geloven. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

Judas Taddeüs / < 600. Mozaïek Italië, Ravenna (?). 28 Oktober: H. Judas Thaddeus, Perzië; apostel & martelaar; † ca 70.
Feest 19 juni (oosterse kerk) & 28 oktober (tezamen met Simon de IJveraar of de Zeloot).

Naar het schijnt was Judas afkomstig uit Nazareth. Volgens Lukas was hij een broer van Jacobus de Mindere (Lukas 06,16). De overlevering beweert, dat deze Jacobus een 'broeder des Heren' was; in dat geval moet ook Judas tot de familie van Jezus behoord hebben. Het is Mattheus, die aan Judas de bijnaam Thaddeüs (= 'dappere') toevoegt (Mattheus 10,03), terwijl Johannes hem uitdrukkelijk onderscheidt van Jezus' verrader, Judas Iskariot (Johannes 14,22-23). Indien hij inderdaad familie is van Jezus, dan is waarschijnlijk de brief van Judas, die in het Nieuwe Testament is opgenomen, van zijn hand.
Na het verhaal van de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen met Pinksteren komen beider naam in de het Nieuwe Testament niet meer voor. Voor wat er verder met hen gebeurde, zijn we aangewezen op de legendes. Daarin wordt onder meer verteld, dat beide apostelen uiteindelijk in Perzië de marteldood gestorven zijn.  Meer informatie ...
bluebarsmal

Narcissus van Jeruzalem29 Oktober: H. Narcissus van Jeruzalem Narcissus van Gerona, Spanje; bisschop, en martelaar met zijn diaken Felix; † 4e eeuw. Feest 29 oktober.
Legende
De legende vertelt, hoe bisschop Narcissus van Gerona in Spanje de christenvervolgingen aldaar ontvlucht was en onderdak zocht in de buurt van 'Augusta Vindelicorum' (het latere Augsburg). Hij werd verwezen naar een huis waar vrouwen woonden die in dienst stonden van de liefdesgodin Venus..., een herberg dus waar ook vrouwelijk gezelschap voor de nacht werd aangeboden; indertijd in de Romeinse cultuur een doodgewone zaak. Afra was één van die vrouwen. Zij zag, hoe Narcissus voor het eten op de grond neerknielde, zijn armen spreidde, begon te bidden en de spijzen zegende. Zij vroeg naar de betekenis van dit alles. Narcissus' diaken Felix legde uit dat zij christenen waren, en vertelde wie Christus was. Volkomen overdonderd - vooral toen zij hen over Jezus hoorde vertellen en welke houding innam tegen een vrouw als Maria Magdalena - liet Afra zich bekeren, tegelijk met de andere bewoonsters van dat huis. Ook haar moeder, de latere Sint Hilaria, volgde haar voorbeeld.

29 oktober, H. Narcissus van Jeruzalem: Grieks narcodes: ‘verdovend’, de plant werd als pijnstillend middel gebruikt. Narkissos was in de mythologie een schone jongeling die meer verliefd was op zichzelf dan op de hem beminnende nimf Echo (alleen haar stem bleef over toen ze van verdriet wegkwijnde) Hij werd door de Goden gestraft met verliefdheid op zijn eigen spiegelbeeld. Ze kregen toch medelijden met hem omdat hij dat spiegelbeeld toch nooit kon bereiken en veranderden hem in een narcis. Als persoonsnaam vrij gebruikelijk voor Griekse slaven.

Narcissus was bisschop van Jeruzalem en is geboren rond 106. Op honderdjarige leeftijd werd hij bisschop van Jeruzalem. Hij riep in 198, ter zake van de Paasdatum, een concilie bijeen in Jeruzalem. Dat zou vanaf die dag op een zondag vallen en niet op de dag van de Joden. Later trok hij zich in de woestijn terug en werd een van de eerste oudchristelijke anachoreten. Op hoge leeftijd was hij weer in Jeruzalem. Overleden na 212 te Jeruzalem. Hij zou op de leeftijd van 116 jaar gestorven zijn.

Hij wordt afgebeeld als oude bisschop met baard met een kan, er was op zekere dag geen olie meer voor de lampen van de kerk, hij beval water in de kruiken te gieten en sprak een gebed uit, het water was in olie veranderd. Hij werd valselijk beschuldigd door drie kwaadwilligen. De ene stierf, bij nacht verbrand, de tweede droogde uit door een vreemde, kwellende ziekte, de derde schreide zijn ogen uit en werd daarom blind. Daarom draagt de heilige drie narcissen en daarnaast drie distels.
De bloem van zijn dag is de groenbloemige herfstnarcis, N. viridiflorus en de Caryopteris.
bluebarsmal

Oleksa Zarytsky30 Oktober: Oleksa Zarytsky, Oekraïne; priester & martelaar; † 1963.   Feest

Hij werd geboren in 1912 in het dorpje Bilche, niet ver van de stad Lviv. Op 18-jarige leeftijd begon aan zijn priesterstudie op het seminarie van Lviv. Vijf jaar later ontving hij de priesterwijding. Twaalf jaar werkte hij als kapelaan aan de aartsbisschoppelijke kerk te Lviv. In 1848 werd hij opgepakt en gedeporteerd naar de beruchte nog door Stalin gestichte goelag van Karaganda in Kazachstan. Hoewel tot tien jaar veroordeeld, kwam hij vrij in 1957. Korte tijd later werd hij weer gearresteerd en voor drie jaar gevangengezet. In 1963 stierf hij in het strafkamp van Dolynka dichtbij Karaganda. Hij wordt beschouwd als martelaar onder het communistisch regime.

Hij werd in 2001 door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

bluebarsmal

Angelus van Acri31 Oktober: Zalige Angelus Falcone van Acri  - (Angelus van Acri)
Angelus Falcone werd in 1969 geboren te Acri in Calabrië.
Na twee vergeefse pogingen werd hij tot de Kapucijnen toegelaten in 1690. In heel Calibrië en in de streek rond Napels was hij beroemd om zijn boetepredikingen die massa’s volk trokken. Ter herinnering aan zijn predikingen richtte hij overal calvariebergen op. Aan hem worden wonderlijke genezingen, visioenen en voorspellingen toegeschreven. Hij stierf in 1739 in Besignano en werd Zaligverklaard in 1825.
Angelus Falcone van Acri   draagt het bruine habijt van de Kapucijnen met wit koord om het middel. Zoals de meeste Kapucijnen heeft hij een baard. Zijn bekendste attributen zijn een kruisbeeld (in de hand of achter het koord om zijn middel, een gesel, een doodshoofd of een boek. Soms is hij omgeven door stralen die zijn visioenen symboliseren: soms bevindt zich een duif (H. Geest) in .
bluebarsmal