Heiligendagen december

Eligius van Noyon/Eligius heeft het been van het paard afgehakt om des te rustiger een hoef te slaan. Straks zal hij het weer op zijn plaats aanbrengen. 15eeuw, Fra Nicolo, boekverluchting. Italië, Bologna, Universiteitsbibliotheek. 1 December: H. Eligius (ook Alar, Elaere, Elar, Elard, Eler, Eloi, Elooi, Eloy of Iler) van Noyon, Frankrijk; bisschop; † 660.   Feest zondag na 24 juni (overbrenging relieken) & 1 December.

Eligius werd rond 590 geboren in het plaatsje Chaptelat bij Limoges. Hij begon zijn loopbaan als hoefsmid. Bij Abbo van Lyon kreeg hij zijn opleiding tot edelsmid. Van de Frankische koning Chlotarius II († 629) ontving hij eens een hoeveelheid goud om er een troon van te maken. Hij maakte er twee, en wat hij aan grondstof overhad, gaf hij aan de koning terug. Deze mate van eerlijkheid was zo ongewoon in die dagen, dat de koning hem onmiddellijk een aanstelling aan het hof verleende. Naast edelsmid diende hij ook als muntmeester en persoonlijk raadsman.
Hij vervaardigde o.a. reliekschrijnen voor Sint Germanus van Auxerre († 448; feest 31 juli), Sint Geneviève van Parijs († ca 512; feest 3 januari) en voor Sint Maarten († 397; feest 11 november). Hij was een kundig vakman en groot kunstenaar. Tot op de dag van vandaag worden er munten en kerkelijke gebruiksvoorwerpen van zijn hand bewaard.  Meer informatie ...
bluebarsmal

Bibiana/Glazen reliekschrijn. Frankrijk, Bretagne, Fougères, Église St-Sulpice. 2 December: † ca 363  Bibiana van Rome met Flavianus, Dafrosa en Demetria
Bibiana (ook Bibiane, Vibiana, Vibiane, Vivian, Viviane of Vivienne) van Rome (ook van Los Angeles), Italië; martelares met haar ouders Flavianus en Dafrosa, en haar zus Demetria; † ca 363.  Feest 2 December.

Haar levensbericht berust geheel en al op legende; en wordt geplaatst in de tijd van keizer Julianus de Afvallige (361-363).

Zij zou een dochter zijn geweest van ene Flavianus die gehuwd was met Dafrosa († 4e eeuw; feest 4 januari). Dit echtpaar had naast Bibiana nog een dochter Demetria († 4e eeuw; feest 21 juni). Eerst werd Flavianus gedood, omdat hij twee christenmartelaren had begraven. Vervolgens werden al zijn goederen verbeurdverklaard, en vervielen zijn vrouw en kinderen tot armoede. Maar omdat ook zij als christen bekend stonden, moesten zij zich verantwoorden ten overstaan van het gezag. Dafrosa werd omgebracht, evenals Demetria. Nu bleef Bibiana alleen over.

"[Door de standvastigheid van het jonge meisje als Demetria en de onmacht van de overheid om daarin verandering aan te brengen] ontstak de stadsprefect nog meer in woede. Hij gaf de heilige Bibiana die als enige nog in leven was, in handen van een zekere vrouw Rufina. De bedoeling was te zien of die dan in staat zou blijken het meisje tot de oude afgoderij terug te brengen. En mocht dat niet lukken, dan was hij vastbesloten om ook haar zonder pardon ter dood te brengen. Rufina deed alles wat in haar vermogen lag, maar het bleef allemaal zonder resultaat: Bibiana bleef standvastig. Het mens liet haar alle hoeken van de kamer zien, maar zelfs dat bracht Bibiana niet tot andere gedachten. Toen ging ze naar de prefect om hem hiervan op de hoogte te brengen. Deze was zo laaiend, dat hij opdracht gaf haar te slaan met een zweep waarin loden kogeltjes waren verwerkt. Hiermee verwierf zij de kroon van het martelaarschap."
Verering & Cultuur
Boven haar graf, op de Esquilijnse heuvel te Rome aan de Via Giovanni Giolitti, liet de heilige paus Simplicius († 483; feest 2 maart) in de 5de eeuw een kerk bouwen, waarschijnlijk door haar vroegere woonhuis te verbouwen. In deze kerk worden zowel haar eigen relieken bewaard als die van haar ouders en zuster. Een marmeren plaat met inscriptie geeft de plaats aan waar zij gemarteld werd.
Daarnaast zijn er een aantal kerken in Spanje die aan haar zijn gewijd.
Zij wordt afgebeeld aan een zuil gebonden of met een dolk in de borst; vaak met de overwinningspalm van het martelaarschap.
Zij is patrones van de Amerikaanse stad Los Angeles.
Haar voorspraak wordt ingeroepen voor epileptici, omdat zij volgens een andere legende opgesloten zou zijn geweest temidden van geestelijk gehandicapten en mensen die aan vallende ziekte leden; ook is zij patrones van de drinkers, waarschijnlijk, omdat haar naam in verband werd gebracht met het Latijnse woord bibere (= drinken).
Bovendien wordt zij aangeroepen tegen hoofdpijnen, kramp en ongevallen.
bluebarsmal

Franciscus Xaverius3 December: H. Franciscus Xaverius, priester
Franciscus Xaverius werd in 1506 in Spanje geboren. Tijdens zijn studies in Parijs sloot hij zich bij de heilige Ignatius aan. Hij werd in 1537 priester te Rome, waar hij zich wijdde aan werken van naastenliefde. In 1541 vertrok hij naar het Oosten en verkondigde tien jaar lang in India en Japen vol ijver het evangelie. Velen bekeerde hij er tot het geloof. Hij stierf in 1552 op het Chinese eiland Sancian.

Gebed:
Heer onze God, door het woord van de heilige Franciscus Xaverius hebt Gij vele mensen uit de landen van het verre Oosten tot U geroepen. Wij bidden U: beziel ook ons met apostolische ijver, en laat uw kerk zich uitbreiden over de gehele wereld. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal
4 December: H. Barbara
bluebarsmal

johannes van damascus priester en kerkleraar4 December: H Johannes van Damascus, priester en kerkleraar (vrije gedachtenis)
Johannes werd te Damascus in de tweede helft van de zevende eeuw geboren uit christelijke ouders. Na diepgaande studie van de wijsbegeerte trad hij in het klooster van de heilige Sabbas bij Jeruzalem en werd later priester gewijd. Hij schreef verschillende theologische werken, met name ter verdediging van de verering van de afbeeldingen van Christus en de heiligen. Hij stierf in het midden van de achtste eeuw.

Gebed:
Heer, op voorspraak van de heilige Johannes van Damascus, die wij vereren onder uw grote priesters en kerkleraren, vragen wij U: geef dat wij voor heel ons leven licht en kracht vinden in het geloof van de kerk, die hij heeft gediend. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.
bluebarsmal

Sabbas van Jerusalem/1234, wandschildering. Servië, Studeniçaklooster. 5 December: Sabbas van Jerusalem (ook de Grote), Palestina; stichter & abt; † 532. Feest 5 December.

Sabbas was afkomstig uit Cappadocië, waar hij in 439 in een dorpje vlakbij Cesarea geboren werd. Zijn vader deed dienst in het Romeinse leger. Toen Sabbas nog geen vijf jaar oud was, werd vader overgeplaatst naar Alexandrië in Egypte. De jongen werd - compleet met het hem toekomende familiekapitaal - toevertrouwd aan de zorgen van een zwager, Hermias genaamd. Maar de vrouw van deze man was zo hardvochtig dat het jongetje wegliep en zijn toevlucht zocht bij een oom van vaderszijde. Dit had tot gevolg dat er een verbitterde strijd ontstond tussen beide voogden over de vraag aan wie het beheer van het kapitaal toekwam. De jongen leed eronder. Uiteindelijk besloot hij afstand te doen van al dat bezit dat voor zoveel onheil zorgde.
Nog verre van volwassen - hij moet rond de vijftien geweest zijn - zocht hij zich een veilig onderkomen in een naburig klooster. Na tien jaar vatte hij het plan op om in het Heilig Land de plaatsen te bezoeken waar Jezus had geleefd. Na deze pelgrimage meldde hij zich aan bij Theoctistus († 467; feest 3 september). Deze bestuurde in het Heilig Land een monnikenvestiging; hij stond in nauw contact met Euthymius de Grote († 473; feest 20 januari). Theoctistus onderwierp hem aan strenge beproevingen, maar de jonge monnik onderging ze met voorbeeldige nederigheid en devotie.
Toen een afvaardiging van monniken naar Alexandrië in Egypte werd gestuurd, kreeg Sabbas te horen dat hij mee moest. Een van de eersten die hij daar tegen het lijf liep, was zijn vader. Deze herkende zijn zoon onmiddellijk, ook al was het twintig jaar geleden dat hij hem voor het laatst had gezien. Voor beiden was dit een grote vreugde. Maar die ging snel voorbij. Sabbas merkte dat zijn vader andere plannen had en hem aan zijn monnikenleven wilde onttrekken. Met diepe pijn in het hart liet hij zijn vader achter en keerde terug naar Palestina. Nu wendde hij zich tot vader Euthymius; waarschijnlijk was Theoctistus intussen gestorven. De jongeman leidde een meer dan voorbeeldig monnikenleven. Maar hij verlangde meer. Na de dood van Euthymius trok hij zich terug in de eenzaamheid en begon aan een kluizenaarsbestaan in de buurt van de beek Kedron, boven op een rots die je alleen via een touw bereiken kon. Hij voedde zich met wilde kruiden en dronk water uit de beek. Op een gegeven moment werd hij ontdekt door mensen uit de buurt. Zij kwamen bij hem om raad of gebed, en brachten hem brood en dadels. Leerlingen sloten zich bij hem aan. Zijn kluizenarij breidde zich uit tot een monnikenvestiging van zo’n honderdvijftig cellen.
Intussen zorgde keizer Anastasius van Constantinopel (491-518 ) voor grote onrust. Bij zijn aantreden had hij weliswaar beloofd de orthodoxe leer van de grote Oecumenische Concilies aan te houden, maar in feite begunstigde hij het monofysitisme.
Er werd een afvaardiging naar Constantinopel gestuurd om de keizer en zijn serviele hofkliek tot ander gedachten te brengen. Sabbas werd aan het gezelschap toegevoegd. Hij werd met groot eerbetoon ontvangen. Maar zijn geloofsonderricht vond geen ingang. Vervolgens maakte Sabbas een rondreis langs allerlei steden om daar in de kerken de ware leer te verkondigen.
Hij was 91 jaar oud, toen hij voor een tweede keer naar Constantinopel trok. Nu om bij keizer Justinianus († 565; feest 14 november) steun te vragen tegen de agressie van de Samaritanen. Die verkreeg hij inderdaad. Er werd zelfs een burcht gebouwd om het klooster te beveiligen.
Sabbas de Grote stierf op 5 December 532.
Verering & Cultuur
Na Sabbas’ dood werd de kloostervestiging naar hem genoemd ‘Mar Sabbas’, of ‘St-Sabbaslaura’. Een ‘laura’ is een krans van monniken. Ze heeft een bewogen geschiedenis doorgemaakt, maar bestaat tot op de dag van vandaag.
bluebarsmal

Nicolaas icoon6 December: H. Nicolaas, bisschop (vrije gedachtenis)
Nicolaas was bisschop van Myra in Klein-Azië(Turkije) en stierf tegen het midden van de vierde eeuw. Vooral sedert de tiende eeuw wordt hij in de gehele kerk vereerd. De stad Bari (Italië) bewaart zijn relieken.

Gebed:
Wees ons barmhartig, Heer; bescherm ons op voorspraak van uw bisschop, de heilige Nicolaas, te midden van alle gevaren en leid ons op de weg naar het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

ambrosius bisschop en kerkleraar7 December: H. Ambrosius bisschop en kerkleraar (gedachtenis)
Ambrosius werd omstreeks 340 te Trier uit Romeinse ouders geboren. Na zijn studies te Rome begon hij zijn ambtelijke loopbaan te Sirmium. Toen hij zich in 374 te Milaan bevond, werd hij onverwacht tot bisschop van die stad gekozen en op 7 December gewijd. Met grote nauwgezetheid vervulde hij zijn taak en getuigde van een grote liefde voor allen zonder onderscheid.
Hij was een goede herder en geloofsverkondiger. Krachtig verdedigde hij de rechten van de kerk. In woord en geschrift toonde hij zich een verdediger van het geloof tegen de Arianen. Hij stierf op paaszaterdag 4 april 397.

Gebed:
Heer onze God, door U is de heilige bisschop Ambrosius een leraar van apostolische vrijmoedigheid. Wij bidden U: roep in uw kerk mannen, die als wijze en krachtige leiders aan uw verlangens beantwoorden. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.
bluebarsmal

onbevlekte ontvangenis18 December: Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maria (Hoogfeest)
Negen maanden vóór het feest van Maria Geboorte (8 september) vieren wij het hoogfeest van haar onbevlekte ontvangenis, waarop wij gedenken hoe de vrouw, die bestemd was om de moeder te worden van Jezus, Messias en Gods Zoon, vanaf haar eerste levensbegin door Gods genade hierop was voorbereid. Boven alle mensen uitverkoren om een uitzonderlijke plaats in Gods heilsplan te nemen, was zij door de Vader vervuld met geestelijke zegening in Christus; zij moest heilig en vlekkeloos zijn voor zijn aangezicht (Ef. 1, 3-4). In haar is bij voorbaat de vloek weggenomen die sinds de eerste zonde op de mens rustte; omwille van haar Zoon, de overwinnaar van zonde en dood, was zij geen ogenblik in de macht van het kwaad. Zo is de moeder van Jezus het beeld van de Kerk, waarvoor de Heer zich heeft overgeleverd om haar tot zich te voeren als een schone bruid zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. (Ef. 5, 26-27).

Gebed:
Heer onze God, aan de maagd Maria hebt Gij bij voorbaat de gaven geschonken die uw Zoon door Zijn kruisdood heeft verdiend. Om hem bij Zijn menswording een waardige moeder te geven, hebt Gij haar gevrijwaard voor al wat zondig is. Wij vragen U: verhoor ons gebed op haar voorspraak, en laat ook ons heilig en onberispelijk voor U verschijnen. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
bluebarsmal

Syrus van Pavia/ca 1200. Wandschildering Italië, Pavia (?) Sint Syre doopt 'la veuve de Vérone'. 9 December:  H. Syrus (ook Cyrus of Siro) van Pavia, Italië: eerste bisschop; † 3e eeuw  Feest 8 & 9 December
Volgens de ene traditie was hij een leerling van Hermagoras, de eerste bisschop van Aquilea (1e eeuw; feest 12 juli), die op zijn beurt de evangelist Sint Markus († 1e eeuw; feest 25 april) nog als leermeester had gehad.
Een andere overlevering zegt dat hij tezamen met zijn latere opvolger Juventius († 3e eeuw; feest 12 september) door Sint Petrus zelf († 67; feest 29 juni) naar Pavia was gezonden.
Het komt bij middeleeuwse vertellers van geloofsverhalen vaak voor dat de paus niet aangeduid wordt met de woorden 'opvolger van Petrus', maar kortweg 'Petrus'. Daarmee werd bereikt dat de heilige veel dichter bij de bron van het geloof kwam te staan. In ieder geval horen we eraan dat de geloofsverkondiging van de heilige in de oren van de toehoorders direct uit de bron van het evangelie leek te komen.
Historisch gesproken lijkt het waarschijnlijk dat Syrus leefde in de 3e eeuw. Daartoe besluiten althans de Acta Sanctorum die hem op 31 augustus plaatsen.
Verering & Cultuur
De abdij van de cisterciënzerinnen in Piacenza is naar hem genoemd, evenals het (voormalige) San-Sirostadion van de voetbalclub A.C. Milan.  Hij is patroon van Pavia.
bluebarsmal

Maria van Loreto/Tweede overbrenging, nu naar Italië. 18e eeuw, houtreliëf. Frankrijk, Bretagne, St-Ségael, Chapelle St-Sébastien. 10 December: Maria van Loreto, Italië; overbrenging van het huisje van Nazareth via Dalmatië naar Loreto; 1294.  Feest 10 December.
Commemoratie
Wij volgen hier de weergave van Guérin. Hij op zijn beurt zegt zich te baseren op Rohrbacher ‘Vie des Saints’.

‘Introibimus in tabernaculum ejus, adorabimus in loco ubi steterunt pedes ejus’
[= Wij zullen zijn woning binnengaan en Hem aanbidden op de plek waar zijn voeten stonden.   Psalm 132, 7 (Vulgaat)]
Dalmatië
‘Tegen het eind van de 13e eeuw verspreidde zich het plotselinge en afschuwelijke bericht dat het Heilig Land voor de christenen verloren was gegaan; het bracht diepe droefenis in de harten van de vrome gelovigen. Maar in dezelfde tijd kwam een ander, veel stiller en kalmer bericht de vrome harten verblijden, en dat doet het nog steeds: het heilig huisje van Nazareth, waar de maagd Maria het vlees geworden Woord ontving, was door engelen overgebracht naar Dalmatië, en vandaar naar Loreto in de Marken van Ancona, dichtbij Recanti. Daar bevindt het zich nog steeds.
Meer informatie ...
bluebarsmal

damasus i paus11 December: H. Damasus I, paus (vrije gedachtenis)
Damasus werd rond het jaar 305 in Spanje geboren. Hij maakte deel uit van de Romeinse clerus, toen hij in 366 tot bisschop van de Kerk van Rome werd gewijd. In de rampzalige dagen van kerkelijke verdeeldheid door scheuring en dwaalleer riep hij verscheidene synoden bijeen. Hij bevorderde de verering van martelaren en stelde zelf hun grafschriften op. Hij stierf in 384.

Gebed:
Heer, Gij hebt aan uw Kerk de heilige Damasus tot paus gegeven. Wij bidden U: laat ons de verering van de martelaren, die hem zozeer ter harte ging, in stand houden en hun verdiensten gedenken. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

johanna francisca de chantal kloosterlinge12 December: H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge

Johanna Francisca werd in 1572 te Dijon (Frankrijk) geboren. Haar huwelijk met baron de Chantal werd gezegend met zes kinderen die zij godsdienstig opvoedde. Na de dood van haar man stelde zij zich onder geestelijke leiding van de heilige Franciscus van Sales en legde zij zich vooral toe op caritatief werk ten bate van zieken en armen. Zij stichtte de orde van de Visitatie, die zij met wijsheid bestuurde. Zij stierf in 1641.

Gebed:
God, U danken wij dat de heilige Johanna Francisca een lichtend voorbeeld is geweest in haar verschillende levensstaten. Op haar voorspraak vragen wij U: dat ook wij leven overeenkomstig onze roeping, en een licht zijn voor anderen. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.
bluebarsmal

lucia maagd en martelares13 December: H. Lucia, maagd en martelares. (gedachtenis)
Lucia stierf de marteldood te Syracuse, waarschijnlijk onder de vervolging onder Diocletianus. Haar verering verbreidde zich sedert de oudheid over nagenoeg de gehele kerk en haar naam werd in de Romeinse canon opgenomen. Haar zijn als marteling o.a. de ogen uitgestoken. Vandaar dat zij voor oogziekten en -kwalen wordt aangeroepen.

Gebed:
Heer, op deze dag gedenken wij de heilige maagd en martelares Lucia. Geef dat wij een steun vinden in haar voorspraak, en open ook onze ogen voor het eeuwig geluk. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

Johannes van het kruis14 December: Johannes van het kruis, priester en kerkleraar. (gedachtenis)
Johannes werd omstreeks 1542 te Fontiveros in Spanje geboren. Na enige jaren van kloosterleven als Karmeliet, ontmoette hij de heilige Theresia van Avila en begon hij, op haar aanraden, met de hervorming van zijn orde. Deze onderneming kostte hem zeer veel moeite en offers. Hij stierf in 1591 te Ubeda in de roep van heiligheid en wijsheid. Daarvan getuigen ook zijn geestelijke geschriften.

Gebed:
Heer, om U heeft de heilige Johannes het kruis opgenomen en aan zijn leven weinig waarde gehecht. Wij bidden U: geef ons de kracht hem na te volgen en U eens te zien in heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen
bluebarsmal

Maria di Rosa15 December:  H. Maria di Rosa - Maagd
Paola Francesca Maria di Rosa, de dochter van een zakenman uit Brescia is in 1813 geboren. Na de dood van haar moeder ging zij op haar elfde naar school en legde de gelofte van kuisheid af. Daardoor kon zij niet ingaan op de huwelijksvoorstellen die haar vader haar voorlegde, maar zij stemde wel in met zijn wens om de zorg voor het huishouden en de andere kinderen op zich te nemen. Tegelijkertijd besteedde zij veel tijd en moeite aan de opleiding voor meisjes en de zorg voor zieken en armen. Voor dit doel stichtte zij zelfs een religieuze congregatie die in 1851 werd goedgekeurd.
Maagden van Liefde.
Als non nam zij de naam Paola Francesca Maria di Rosa en bleef nog enkele jaren werkzaam, tot haar dood in 1855. Zij is in 1954 heiligverklaard.
Zij wordt afgebeeld als non in een zwart habijt.
NAAM: Maria komt uit het Egyptisch en betekent "geliefde", in het Hebreeuws (van Mirjam) betekent de naam "dame".


bluebarsmal

Adelheid van Bourgondië/ca 1550(?), glasschilderkunst. Frankrijk, Eu, St-Laurent. 16 December: Adelheid (ook Adelaïde) van Bourgondië (ook de Heilige), Selz bij Straatsburg, Frankrijk; keizerin & weldoenster; † 999.  Feest 16 (soms 17) December.

Rond 930 geboren werd zij al op negentienjarige leeftijd weduwe van koning Lotharius II van Italië († 950). Door diens opvolger Berengarius II († 966) werd ze gevangengenomen. Later trouwde ze met Otto I. Het echtpaar werd in 962 door Paus Johannes XII († 964) tot keizer en keizerin van het Heilig Rooms Germaanse Keizerrijk (Duitsland en Italië) gekroond. In 973 stierf de keizer en was Adelheid voor de tweede keer weduwe. Ze werd door haar zoon Otto II en diens vrouw Theophano († 991; feest 1 juni) onheus behandeld; wat veel vals onrecht en verdriet met zich meebracht.

Adelheid had belangstelling voor kerkelijke en maatschappelijke aangelegenheden. Het is aan haar invloed te danken dat de kerk in de vroege middeleeuwen vaste grond onder de voeten kreeg in onze streken. Ze had een moeilijk leven met veel familieproblemen en politieke intriges. Ze was een plichtsgetrouwe en grootmoedige vrouw die profiteerde van de vriendschap van veel beroemde mensen zoals Sint Adalbert († 997; feest 23 april), bisschop van Praag en de bisschop van Mainz Sint Willigis († 1011; feest 23 februari); en met de abten van Cluny, Sint Maieul († 994; feest 11 mei) en Sint Odilo († 1049; feest 11 mei). De laatste schreef haar levensgeschiedenis.

In 991 werd ze voogdes van haar kleinzoon Otto III († 1002) en trok zich terug in het door haarzelf gestichte klooster Selz in de Elzas. Daar is ze ook gestorven.
In 1097 werd ze heiligverklaard.

Verering & Cultuur
Adelheid geniet verering vanwege haar niet-aflatende naastenliefde en als voorbeeld van een gehuwde heilige.
Ze wordt afgebeeld met een keizerskroon, aalmoezen uitdelend. Soms met een kerkmodel in de hand (verwijst naar door haar gestichte kerken en kloosters), of met een vissersbootje (omdat ze, volgens een legende, daarin op een keer moest vluchten over een meer); soms ook met een beurs (aalmoezen uitdelend).
bluebarsmal

Johannes van Matha17 December: H. Johannes van Matha, Rome, Italië; Priester-stichter; † 1213. Feest 8 februari & 17 & 21 December.

Johannes was afkomstig uit het plaatsje Faucon aan de rand van de Provence en zou geboren zijn rond 1160. Van kinds af aan voelde hij zich aangetrokken tot een godsdienstig leven. Op jonge leeftijd trok hij zich terug als kluizenaar. Omdat hij in zijn zelf gezochte eenzaamheid toch nog veel toeloop kreeg van vrienden, vroeg hij zijn vader toestemming om te gaan studeren in Parijs. Daar haalde hij de doctorsgraad in de theologie. Enige tijd later werd hij priester gewijd. Volgens de overlevering overkwam hem tijden zijn eerste mis een visioen. Tijdens de consecratie zag hij hoe een witte engel een beschermende hand uitstrekte over twee slavenjongetjes. Hij beschouwde het als een vingerwijzing van de hemel. Hij zou zijn leven wijden aan de bevrijding van christenslaven uit de handen van de Mohammedanen.  Meer informatie ...
bluebarsmal

Maria in Blijde Verwachting/Maria in Blijde Verwachting. ca 1410, paneelschildering. Duitsland, Berlin, Gemäldegalerie. 18 December: 0  MARIA in Blijde Verwachting
Maria in Blijde Verwachting (van de Hoop of van de O); 0000 Feest 18 December.

Dit feest werd ingesteld tijdens de bisschoppenconferentie van Toledo op 18 December 654;  deze stond onder leiding van bisschop Eugenius II († 657; feest 13 november).  De Spaanse prelaten overwogen hoe het feest van Maria-Boodschap op 25 maart vaak viel in de vastentijd of met Pasen, en dat men het dan niet op passende wijze kon vieren. Daarom achtte men het zinvol een week vóór Kerstmis nog eens aandacht te schenken aan het mysterie van de Menswording en aan het jawoord van Maria op Gods uitnodiging om Moeder te worden van zijn Zoon.

Eugenius’ opvolger Sint Ildefonsus († 667; feest 23 januari) gaf het de titel mee van Maria in Blijde Verwachting. Later noemde men het ook wel ‘Onze-Lieve Vrouwe van de O’, omdat dezer dagen de beroemde ‘O-antifonen worden gezongen, Bijbelse refreinen die tijdens de vesperdienst in de namiddag rond Maria's lofzang, het 'Magnificat', worden gereciteerd; ze beginnen alle met de aanroeping 'O':  Meer informatie ...
bluebarsmal

Wilhelmus van Fenoglio19 December: Wilhelmus van Fenoglio werd vermoedelijk in 1065 geboren in Garessio Borgoratto in Val Sorda. Kartuizer Lekenbroeder.
(Wilhelmus van Fenoli Guglielmo, Guillelmus)
Hij werd lekenbroeder in de chartreuse van Casotto en bleef er tot zij n dood in 1120 (of volgens andere bronnen, in 1205).
Verschillende wonderen worden hem toegeschreven. Zo verdedigde hij zich eens volgens de overlevering tijdens een reis tegen struikrovers door met een poot van een ezel (of ander muildier) woest in het rond te zwaaien. Nadien zou hij de poot van het dier er weer hebben aangezet. Hij werd Zaligverklaard in 1860.
Wilhelmus van Fenoglio draagt het witte habijt van de kluizenaars of is gekleed als pelgrim. In de hand houdt hij een grote ezelspoot soms evenwel veel kleiner voorgesteld met enkel de hoef en een kort stukje van de poot. Ook een volledige ezel komt voor. In de andere hand houdt hij een rozenkrans vast.
Feest 19 December
bluebarsmal

Dominicus van Silos20 December:  H. Dominicus (ook Domingo of Dominic) van Silos osb, Spanje; abt; † 1073. Feest 5 januari (overbrenging relieken) & 20 December.

Hij moet rond het jaar 1000 geboren zijn te Cañas in Navarra (gelegen in de huidige Spaanse landstreek Rioja). In zijn jonge jaren was hij herder. Op een goed moment trad hij in bij de benedictijnen van San Millan de la Cogolla in Aragon. Hij werd er tot prior benoemd en raakte in conflict met koning Garcia III van Navarra. Deze wist het zo ver te krijgen dat hij uit de abdij werd verbannen. Hij werd opgevangen door koning Ferdinand I van Oud-Castilië die hem tot abt benoemde van de St-Sebastianusabdij te Silos.

Daar zette hij zich met grote energie aan de hervorming en aanpassing van het klooster. De prachtige romaanse gebouwen getuigen tot op heden van zijn succes. In het scriptorium werden schitterende handschriften afgeschreven en verlucht; ook daarvan zijn er nog enkele bewaard. Daarnaast trof hij talrijke voorzieningen om de weg naar Compostella voor de pelgrims te verbeteren: zo bouwde hij bruggen en gasthuizen.

Naast dit alles wist hij christelijke slaven los te krijgen uit hun Saraceense gevangenschap.  Meer informatie ...
bluebarsmal

petrus canisius21 December: Heilige Petrus Canisius, priester en kerkleraar (vrije gedachtenis)
Peter Kanis werd in 1521 te Nijmegen geboren en trad, na zijn studies te Keulen, in bij de Jezuïeten. Na zijn priesterwijding in 1546 was hij werkzaam in de Duitssprekende landen van Europa, waar hij door woord en geschrift met inzet van geheel zijn persoon het Katholieke geloof verdedigde. Onder zijn vele werken neemt zijn grote catechismus de voornaamste plaats in. Hij stierf op 21 December 1597 te Fribourg in Zwitserland, vanwaar een deel van zijn relieken naar Nijmegen is overgebracht. In 1925 werd hij door paus Pius XI heiligverklaard en tot kerkleraar uitgeroepen.

Gebed:
God, in U heeft de heilige Petrus Canisius de kracht gevonden om als priester het Katholieke geloof in woord en geschrift te verdedigen. Op zijn voorspraak vragen wij U: laat allen die op zoek zijn naar de waarheid, in vreugde U vinden en laat allen die in U geloven volharden en eensgezind Uw Naam belijden. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
bluebarsmal

Francisca Xaveria Cabrini22 December:  Heilige Francisca Xaveria Cabrini - 22 December (° 15 juli 1850 - † 22 December 1917) Ordestichtster - Patrones van de emigranten

De Heilige Francisca Xaveria Cabrini werd als jongste van dertien kinderen geboren in een landbouwgezin en bekommerde zich reeds in haar jeugd om behoeftige en verwaarloosde kinderen.

In 1874 werd zij aangesteld als directrice van een pensionaat in Codogno nabij Milaan en in de jaren 1880 stichtte zij de congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart, waarvan zij de eerste overste werd.

In het daaropvolgende jaar genoot haar orde reeds pauselijke erkenning.

De Heilige Francisca Xaveria Cabrini koesterde een persoonlijke verering voor Franciscus Xaverius en nam daarom de kloosternaam 'Xaveria' aan.

Op verzoek van paus Leo XIII ging Francisca Xaveria in 1888 naar de Verenigde Staten om er caritatieve en religieuze arbeid onder de Italiaanse immigranten te verrichten.

Vanuit New York richtte zij in diverse Amerikaanse staten en in Latijns-Amerika zo'n 67 instellingen op waaronder scholen, ziekenhuizen, weeshuizen en kloosters.

Zij werkte dagelijks bijna de klok rond en trok zich in het bijzonder het lot van de mensen die naar de Verenigde Staten emigreerden aan.

Zuster Francisca Xaveria was een rolmodel voor de vele jonge vrouwen die zich bij haar orde aansloten.

Het moederhuis van haar orde bevindt zich in Chicago. 'Moeder Cabrini', zoals zij door velen genoemd werd, verwierf het Amerikaanse staatsburgerschap in 1909.

De Heilige Francisca Xaveria Cabrini overleed acht jaar later, op 22 December 1917 en werd in 1946 als eerste Amerikaanse burger heiligverklaard.
bluebarsmal

johannes van kenty23 December: H. Johannes van Kenty, priester (vrije gedachtenis)
Johannes werd in 1390 in het dorp Kenty (bisdom Krakau) geboren. Na zijn priesterwijding doceerde hij vele jaren aan de universiteit van Krakau en oefende vervolgens de herderlijke bediening uit in de parochie van Olkusz. Zijn onderricht in het ware geloof ging gepaard met een deugdzaam leven dat zich onderscheidde door vroomheid en naastenliefde. Aldus was hij een voorbeeld voor zijn medebroeders en leerlingen. Hij stierf in 1473.

Gebed:
Almachtige God, op de feestdag van de heilige Johannes van Kenty vragen wij U: geef dat wij naar zijn voorbeeld, ons meer toeleggen op de kennis van het geloof en alle mensen in hun nood bijstaan, om zelf Uw barmhartigheid te ervaren. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

Adam en Eva24 December: HH. Adam & Eva, op de plaats waar later Golgotha bij Jeruzalem zou liggen, Kanaän (volgens de legende);
stamouders van alle volkeren; † 3760 vóór Christus (volgens Joodse opvatting).   Feest 24 December.

Op de vooravond van het geboortefeest van onze Heer Jezus Christus gedenkt de R.K. geloofsgemeenschap de stamvader en -moeder van het mensengeslacht, Adam en Eva.
Volgens de bijbel heeft God in het begin de wereld geschapen en al wat er op is. Als hoogtepunt en sluitstuk schiep Hij de mens. Naar zijn beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
De man kreeg de naam Adam; de vrouw Eva. Of zij nu echt bestaan hebben of symbolisch bedoeld zijn voor alle mensen, in hun lotgevallen weerspiegelt zich in ieder geval het levensgeheim van alle mensen.
De mensen zijn eigenlijk, in principe - de bijbel zegt 'in den beginne' - goed en gaaf. Dat is het allereerste wat er over de mensen wordt verteld. Maar mensen maken fouten; willen proeven van goed en van kwaad. En vanaf dat moment zullen ze merken, dat ze nooit meer de oude zijn; het goed én kwaad zit met ze verweven; onlosmakelijk. In het verhaal van Adam en Eva wordt dat tot uitdrukking gebracht door te vertellen hoe ze op aanstichten van de slang plukken en eten van de vrucht van de Boom van de kennis van goed en kwaad.  Meer informatie ...
bluebarsmal

geboorte van christus25 December: Geboorte van Jezus - Feest 25 december.
In de evangeliën vinden we twee geboorteverhalen van Jezus, één bij Matteüs en één bij Lukas.
Jezus’ geboorte volgens Matteüs 1, 18-25
18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest.
19 Haar man, Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.
20 T oen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: "Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest.
21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden."
22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd:
23 De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven' wat in onze taal betekent 'God met ons'.
24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen; hij nam haar bij zich als zijn vrouw,
25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.  Meer informatie ...

bluebarsmal

stefanus eerste martelaar26 December: H. Stefanus, eerste martelaar (feest)

Daags na het hoogfeest van Christus' geboorte gedenken wij de eerste christen, die met zijn bloed voor Hem getuigd heeft: de apostel leerling Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest, vol genade en kracht, machtig in woord en daad, gekozen tot helper van de apostelen in de diaconie, dat wil zeggen bij het dienstbetoon aan de armen. Zijn mondelinge getuigenis is door Lucas opgetekend in de Handelingen van de Apostelen; Paulus is de eerste die hem de naam "getuige"(martyr, waarvan marelaar is afgeleid) geeft, wanneer hij, na zijn bekering, voor Gods' aanschijn verklaart: "Toen het bloed van Uw getuige Stefanus vergoten werd, stond ik er ook bij en stemde ermee in" (Hand. 22,20)
Gebed:
Heer, Gij hebt ons geleerd onze vijanden te beminnen en te bidden voor wie ons vervolgen. Laat het feest dat wij vieren, ons tot navolging brengen. Want wij herdenken de sterfdag van de heilige Stefanus die, toen hij de marteldood onderging, voor zijn vervolgers heeft gebeden. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U die leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
bluebarsmal

johannes apostel en evangelist27 December: H. Johannes, Apostel en evangelist (feest)
Johannes, zoon van Zebedeus en de broer van Jakobus, noemt zichzelf "de leerling, die door Jezus bemind werd (Joh. 13,23 en 20,2). Bij het laatste avondmaal bevond hij zich in de onmiddellijke nabijheid van de Heer. Met Petrus en Jakobus was hij getuige van Jezus' doodsangst in Getsemane, evenals van zijn verheerlijking op de berg. Met de Moeder des Heeren stond hij onder het kruis. In de morgen van de derde dag na Jezus' dood snelde hij Petrus vooruit en kwam het eerst bij het lege graf aan. Zijn evangelie is het relaas van een ooggetuige, die diep is doorgedrongen tot de zin van de feiten. Daarom wordt hij geëerd als diegene onder de evangelisten die bij uitstek vervuld was van wijsheid en verstand (vlg. Sir.15,5), als theoloog van het mysterie van Gods menswording.

Gebed:
God, door de heilige apostel Johannes hebt Gij Uw eeuwig Woord doen kennen. Wij bidden U: laat ons de blijde boodschap, die hij verkondigd heeft beter verstaan en bewaren in ons hart. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.   Amen.
bluebarsmal

onnozele kinderen martelaren28 December: HH. Onnozele-Kinderen, martelaren. (feest)
Op de kinderen die onschuldig zijn gedood omwille van de pasgeboren Koning der Joden wordt toegepast wat in de Openbaring van Johannes staat over de christenen uit de begintijd, die trouw zijn gebleven in de vervolging en voor altijd met de Heer verenigd zijn in het rijk: Zij zijn vrijgekocht als de eerstelingen van de mensheid voor God en het Lam. In hun mond is geen leugen gevonden: Zij zijn zonder smet. (Apok. 14, 4-5).
Door God voorbestemd om door hun dood te getuigen van de in Bethlehem geboren Messias, zijn deze joodse kinderen gerechtvaardigd en verheerlijkt door het mysterie van Hem, die gekomen is om zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Gebed:
Heer onze God, niet door woorden maar door hun dood hebben de Onnozele-Kinderen Uw lof verkondigd. Wij vragen U: geef ons de kracht om het geloof dat wij met onze mond belijden, uit onze daden te laten spreken. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
bluebarsmal

thomas becket bisschop en martelaar29 December: Thomas Becket, bisschop en martelaar. (vrije gedachtenis)
Thomas werd in 118 te Londen geboren. Als lid van de clerus van Canterbury werd hij later kanselier van de koning en in 1162 gekozen tot bisschop. Vanwege zijn niet aflatende verdediging van de rechten van de Kerk tegen koning Hendrik II werd hij uit Engeland verbannen en moest hij zes jaar in Frankrijk doorbrengen. In zijn vaderland teruggekeerd, had hij nog veel te verduren, totdat hij in 1170 door handlangers van de vorst in de kathedraal van Canterbury werd gedood.

Gebed:
God, om Uw gerechtigheid heeft de heilige Thomas Becket grootmoedig zijn leven geofferd. Geef ons, op zijn voorspraak, de moed hier op aarde voor Christus ons leven te verliezen, om het in de hemel te vinden voor eeuwig. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.
bluebarsmal

Felix 1 Paus/Mozaïek. Kapel H. Victor. 30 December: H. Felix de Eerste, Rome, Italië; paus martelaar; † ca 275. Felix, lid van een Romeinse familie, bestuurde de katholieke kerk van 269 tot 274.

Tijdens zijn pontificaat kreeg hij te maken met de kwestie van Paulus van Samosata, de patriarch van Antiochië, die was afgezet en geëxcommuniceerd om zijn ketterse opvattingen. Hij streed ook tegen het monarchianisme, dat al door zijn voorganger paus Dionysius was veroordeeld, en gaf toestemming om de H. Mis op de graven van martelaren op te dragen.
Hij schijnt te hebben voorgeschreven dat een H. Mis altijd op de relieken van een heilige moest worden gevierd. Vandaar dat tot op de dag van vandaag in het altaar in de kerk, relieken worden ingemetseld.
Hij wordt afgebeeld als paus.
NAAM: Felix komt uit het Latijn en betekent 'gelukkig, tevreden".
bluebarsmal

sylvester i paus31 December: H. Sylvester I, paus (vrije gedachtenis)
In het jaar 314 tot bisschop van Rome gewijd, stond Sylvester onder de regering van Constantijn de Grote aan het hoofd van de Kerk, in een tijd dat het schisma van de Donatisten en de ketterij van de Arianen veel onheil stichtten. Hij stierf in 335 en werd in de catacombe van Priscilla aan de Via Salaria bijgezet.

Gebed:
Heer, help Uw volk dat vertrouwd op de voorspraak van de heilige paus Sylvester. Wij bidden U: laat ons onder Uw leiding door dit leven gaan, totdat wij voor altijd gelukkig zijn bij U. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
bluebarsmal