Heiligendagen in Januari

bluebarsmal
maria geboorte
1 Januari:
Heilige Maria, moeder van God (hoogfeest)
Tijdens het Concilie van Efeze (431) werd door paus Coelestinus (+27 juli 432) vastgelegd dat de allerheiligste Maagd Maria, uit wie Jezus werd geboren, waarachtig moeder van God is (Theotokos).

Hij trad hier op tegen Nestorius (382-451), beschermheer van Pelagius. (Tijdens het Concilie van Dad-Isjoe (genoemd naar de patriarch) werd het Nestoriaans schisma een feit (424)).
Wij herdenken vandaag op feestelijke wijze de taak die Maria heeft vervuld in het heilsmysterie en de enige waarheid loven wij die daaruit voortkwam door de "Heilige Moeder", de Messias.
Op de eerste zondag in het octaaf van Kerstmis vieren we per traditie het feest van "De Heilige Familie". Het gezinsleven van Nazareth staat model voor het christelijk gezin in deze tijd. Zo ook op deze dag mag het moederschap van alle moeders gestalte krijgen naar het voorbeeld van de Maagd Maria, die ook veel heeft moeten lijden, maar zeker ook veel vreugde gekend zal hebben.
 
 blasius
 
2 Januari: HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze,
Bisschoppen en Kerkleraren (gedachtenis)
Basilius, in 330 uit christelijke ouders geboren te Cesarea in Cappadocië, onderscheidde zich bijzonder door wetenschap en deugd. Na zijn studiejaren leidde hij een verstorven leven in de eenzaamheid, maar in 370 werd hij Bisschop van zijn geboortestad. Krachtig bestreed hij de dwaalleer van de Arianen. Onder zijn vele en belangrijke geschriften nemen zijn regels voor de monniken een geheel eigen plaats in: nu nog worden zij door monniken in het Oosten onderhouden.
gregorius_van_nazianze
Gebed:
God, de Heilige Basilius en Gregorius zijn door hun woord en leven een licht voor Uw kerk geweest. Wij bidden U: laat ons Uw woord aanvaarden en ernaar handelen, vol liefde voor onze medemens. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst,
God, in de eeuwen der eeuwen.    Amen.
Voor de armen toonde hij zich een vader. Hij stierf op 1 Januari 379 Eveneens in 330 werd Gregorius geboren nabij Nazianze. Voordat hij zijn vriend Basilius in de eenzaamheid volgde, had hij op vele reizen zijn geest verrijkt met kennis en wetenschap. Priester en Bisschop gewijd, werd hij in 381 gekozen tot Bisschop van Constantinopel, maar toen zijn kerk door partijtwisten verdeeld werd, trok hij zich terug in Nazianze, waar hij op 25 Januari 389 of 390 stierf. Om zijn hoogstaande leer en zijn grote welsprekendheid wordt hij Gregorius de theoloog genoemd

bluebarsmal
H. Daniel van Padua

3 Januari: H. Daniel van Padua (Martelaar)

Daniel was vermoedelijk een Diaken en stierf als Martelaar tijdens de vervolgingen
onder Marcus Aurelius in 168. Zijn lichaam  werd onder miraculeuze omstandigheden
in de elfde eeuw in Padua ontdekt, vlak bij de kapel van de H. Prosdocimus, het lag
op de rug, bedekt door een blok marmer, doorboord met lange spijkers en voorzien
van een inscriptie die hem identificeerde als de Martelaar Daniel.
Na deze ontdekking verbreidde de verering van de Heilige zich in Padua en omstreken.
Daniel wordt afgebeeld als Diaken, vaak met een maquette van Padua in zijn hand.

Patroonheilige van Padua
Daniel komt uit het Hebreeuws en betekend God is mijn rechter.

bluebarsmal

Angela van Foligno
4 Januari:
& 13 februari & 30 maart (bij de Franciscanen). (Feest)

Angela van Foligno (ook van Fulginio), Umbrië, Italië; mystica; † 1309.

Zij werd rond 1249 in de Italiaanse stad Foligno geboren als dochter van een welgestelde familie. Op jonge leeftijd trad zij in het huwelijk.
Aanvankelijk was zij een vrouw van de wereld. Geruime tijd na de dood van haar man kwam de ommekeer. Zij begon zich meer toe te leggen op het geestelijk leven. Toen ook haar kinderen overleden waren, stond niets haar meer in de weg om zich geheel en al aan de zaken van het geloof te wijden. In 1290 sloot zij zich als tertiaris aan bij de Derde Orde van Sint Franciscus en nam de leiding op zich van een grote groep medetertiarissen, mannen en vrouwen.

  Op verzoek van haar geestelijk leidsman Broeder Arnold stelde zij alle visioenen en geestverrukkingen, die zij in haar gebed mocht ontvangen, op schrift. Daaruit blijkt, dat zij een hoog begaafd mystica was en zich vooral liet inspireren door Sint Bonaventura († 1274; feest 15 juli).
Zij werd in 1693 zalig verklaard.
Zij wordt afgebeeld met lijdens-attributen of met de duivel aan de ketting.
bluebarsmal

H. Gerlachus van Houthem
Afbeelding: De Heilige Gerlachus van Houthem voor zijn holle boom

5 Januari: H. Gerlachus van Houthem

Het leven van de Heilige Gerlachus is beschreven in de hagiografie Vita Beati Gerlaci Eremytae, geschreven rond 1227, dus ongeveer zestig jaar na zijn dood. Hij was van adellijke afkomst, in ieder geval wordt hij een ridder genoemd.

Hij leidde, zoals heel gebruikelijk onder de lieden van zijn stand in die tijd, een lichtzinnig leven. Hij kwam tot inkeer toen zijn vrouw stierf, van wie hij duidelijk zielsveel had gehouden. Hij ging op bedevaart naar Rome en Jeruzalem, en bij thuiskomst liet hij alle bezit en luxe varen en trok zich terug als kluizenaar, waarbij hij zijn intrek nam in een holle eik.

Gerlach ging zich kleden in een harig hemd, een boetekleed, met daarover zijn maliënkolder en sliep op stenen. Als boetedoening mengde hij zijn brood met as en ging elke dag te voet op bedevaart naar Maastricht, naar het gebeente van de Heilige Servatius. Alleen 's zaterdags ging hij naar Aken om Onze Lieve Vrouwe te vereren. Dan passeerde hij de abdij Rolduc, om te biechten.

De mensen in de omgeving vatten op hun beurt verering op voor de kluizenaar, maar zoals vaak werden de monniken van het naburige klooster te Meerssen jaloers en beklaagden zich bij de Bisschop van Luik. Zij maakten hem wijs dat Gerlachus in feite stinkend rijk was en in zijn holle boom op een berg goudstukken zat. De Bisschop stonk erin en liet vervolgens de eik omhakken. Toen hij merkte dat hij voor de gek was gehouden, maakte hij de heremiet zijn excuses, liet van het hout van de eik een kluizenarijtje bouwen, en zorgde in het vervolg dat Gerlachus in tijden van nood geholpen werd in het hoogstnoodzakelijke.

Gerlach schonk voedsel aan de armen en zijn roem nam een hoge vlucht. Hij kreeg vrienden in hoge kringen. Edelen kwamen hem om raad vragen en Hildegard van Bingen stuurde hem zelfs het kransje dat zij bij haar professie had gedragen. In 1165 of 1166 stierf de kluizenaar, waarbij het water van de nabijgelegen bron drie keer in wijn zou zijn veranderd

bluebarsmal


Openbaring van de Heer
6 Januari:
Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer

(Solemnitas Epiphaniae Domini in het Latijn) is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 Januari wordt gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis (Matt. 2:1-18) herdenkt van de wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de pasgeboren koning der joden. Waarschijnlijk wordt hier gezinspeeld op het visioen van Bileam, de ziener in Moab die een ster uit Jacob zag opkomen (Numeri 24:17).

De drie wijzen kregen namen. In het Grieks waren dat Apellius, Amerius en Damascus, in het Hebreeuws Galgalat, Malgalat en Sarathin, maar ze zijn bekend geworden onder hun gelatiniseerde Perzische namen Caspar, Melchior en Balthasar. Ze zouden respectievelijk 20, 40 en 60 jaar oud zijn geweest; getallen die de levenstijdperken van de volwassene symboliseren.

In de katholieke liturgie in België en Nederland wordt het hoogfeest van de Openbaring van de Heer op de eerste zondag na 1 Januari gevierd indien 6 Januari op een werkdag valt. In veel Zuid-Europese landen is Driekoningen een vrije dag en wordt Driekoningen op de dag zelf gevierd. De Openbaring van de Heer is het eerste van drie feesten, samen met de doop van de Heer en de opdracht van de Heer in de tempel (2 februari), die thuishoren in de kerstcyclus, de tijd van Jezus' kindertijd en jonge jaren.

De zogenaamde relikwieën van de Drie Koningen worden in een reliekschrijn bewaard in de dom van Keulen.

bluebarsmal

raimundus van penyafort priester7 Januari: H. Raimundus van Penyafort, Priester (vrije gedachtenis)

Raimundus werd geboren rond het jaar 1175 nabij Barcelona. Als kanunnik van de kathedraal trad hij in bij de Dominicanen. Op last van paus Gregorius IX gaf hij de pauselijke decretalen als één grote wettenverzameling uit. Als generaal van de Dominicanen gaf hij zijn orde een goede wetgeving.
Een van zijn belangrijkste geschriften is de Summa Casuum, samengesteld ten behoeve van biechtvaders. Hij stierf op 6 Januari 1275.

Gebed:
God, voor allen die in zichzelf gevangen zaten of slaaf waren voor anderen, is de Heilige Raimundus een Priester geweest naar Uw hart. Wij vragen U op zijn voorspraak:
bevrijd ons van al wat kwaad is, en laat ons als vrije mensen het goede ten uitvoer brengen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

bluebarsmal

Goedele
8 Januari:
Goedele (ook Gudule of Goule) van Brussel, België; maagd; † 712. Feest 8 Januari

Ze werd rond 650 geboren in het Vlaamse Ham, bij Aalst (of (in de Brabantse plaats Hamme) als dochter van Sint Amalberga († ca 690; feest 10 juli) en Sint Witger († 690; feest 10 juli). Ook de andere twee kinderen uit dit gezin zouden later als Heiligen worden vereerd: Reinhildis van Kontich († 8e eeuw; feest 16 juli) en Emebertus van Cambrai († ca 715; feest 15 Januari). Goedele's peettante was Sint Geertruida van Nijvel († 659; feest 17 maart).
Haar opvoeding kreeg ze als kluizenares in het klooster van haar peettante. Nadat deze was overleden, keerde Goedele naar het ouderlijk huis terug en legde de gelofte van zuiverheid af. Als de haan kraaide, begaf ze zich op weg naar de kerk van Moorsel om haar gebeden te doen.

Legende
Toen ze zo weer eens op weg was naar de kerk, woei haar lantaarn uit. Vuur maken was een tijdrovende zaak. Zij bad tot God, en de lamp ging vanzelf weer branden.  bluebarsmal

Gregorius X Paus
9 Januari: Gregorius X Paus
(geboren Tebaldo Visconti), Arezzo, Italië; † 1276 .

Hij werd in 1210 geboren in de Italiaanse stad Piacenza. Als aartsdiaken van Luik predikte hij - naar later bleek - de laatste kruistocht. Hij verbleef nog in Palestina, toen hij op 1 september 1271 tijdens het conclaaf dat gehouden werd te Viterbo, tot paus werd gekozen. Op dat moment was hij nog geen Priester. Intussen waren er al haast drie jaar verlopen sinds de dood van de vorige paus Clemens IV (29 november 1268).
In 1274 riep hij het tweede concilie van Lyon bijeen, dat was voorbereid door Sint Bonaventura († 1274; feest 15 juli). Daar kwam een verzoening tot stand tussen oosterse en westerse kerken. Ze zou slechts korte tijd stand houden. In zijn decreet 'Ubi periculum' legde hij de regels voor de pauskeuze vast. Intussen werd hij niet moe aan te dringen op de noodzaak van kruistochten naar het Heilige Land.

Het was Innocentius V († 1276; feest 22 juni) die hem opvolgde.
In 1713 werd hij zalig verklaard.

bluebarsmal


Johannes de Goede
10 Januari: Heilige Johannes de Goede,  Bisschop

Johannes Camillus, vanwege zijn grote nederigheid en naastenliefde ook wel bekend als Johannes de Goede, zou zijn geboren in Recco in Ligunië (Italië). Hij werd, vermoedelijk in 641, tot Bisschop van Milaan benoemd en was daarmee de eerste Bisschop in die stad sinds de invasies van de Ariaanse Longobarden bijna zeventig jaar daarvoor. Hij stierf in  669.
Zijn verering is ingesteld door Bisschop Airbertus, die zijn verloren gewaande lichaam vond.
In de kunst wordt hij afgebeeld als Bisschop

 bluebarsmal

H. Liberata
 11 Januari:  H. Liberata, Maagd en Martelares

Liberata was de dochter van de gouverneur van Galicië en Lusitanië. Ze werd samen met haar 8 zussen op dezelfde dag in 119 geboren, terwijl hun vader van huis was. Uit angst dat haar man haar van ontrouw zou verdenken, gaf hun moeder Calsia de meisjes aan haar min met de opdracht hen te verdrinken. De min gehoorzaamde niet, en de baby's werden gedoopt door de H. Ovidus en opgevoed in het christelijke geloof. Tijdens de vervolging onder keizer Hadrianus werden de meisjes door hun eigen vader veroordeeld. Liberata stierf rond  140 als martelares aan het kruis. Haar verering verbreidde zich in de loop van de zestiende eeuw.

In de kunst wordt Liberata afgebeeld als gekruisigde vrouw; ze wordt aangeroepen om zwaarmoedige gedachten te verdrijven en vrede en rust op te wekken.
Liberata komt uit het Latijn en betekent  "bevrijd" bluebarsmal

H. Bernardus
 

12 Januari: H. Bernardus van Corleone

(geboren Filippo Latini) ofm.cap, Palermo, Sicilië, Italië; boeteling & kloosterling; † 1667.

Feest † 12 & 14 & 19 Januari & 19 april.

Bernardus werd op 5 februari 1605 geboren op het eiland Sicilië in het plaatsje Corleone niet ver van Palermo. Naast schoenmaker was hij de beste zwaardvechter van Sicilië. Toen hij iemand dodelijk verwondde, moest hij vluchten voor de politie. Hij zocht een goed heenkomen in de kapucijnerkerk van Palermo. Hij besloot daar te blijven en trad in als lekenbroeder, 1632. In de resterende vijfendertig jaar van zijn leven groeide hij uit tot een begenadigd en voorbeeldig monnik.
Hij werd in 1768 door paus Clemens XIII († 1769) zalig verklaard.

Patronaten: Hij is patroon van kraamvrouwen.

 

 bluebarsmal

hilarius bisschop en kerkleraar
13 Januari: H. Hilarius, Bisschop en Kerkleraar (vrije gedachtenis)

In het begin van de vierde eeuw te Poitiers geboren, werd Hilarius rond het jaar 350 tot Bisschop van zijn geboortestad gekozen. Om zijn bestrijding van de dwaalleer der Arianen werd hij door keizer Constantius verbannen. Met grote bekwaamheid schreef hij verschillende werken ter verdediging van het katholieke geloof en ter verklaring van de Heilige Schrift. Hij stierf te Poitiers op 13 Januari 367.

Gebed:
Almachtige Vader, Uw Heilige Bisschop Hilarius heeft zijn leven lang getuigd van Uw Zoon: God uit God, Licht uit Licht. Wij vragen U:
laat ons zo uit dit geloof leven dat ook wij voortdurend getuigen van Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer. Die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

bluebarsmal

Petrus Donders
14 Januari:
Zalige Petrus Donders (vrije gedachtenis)

Petrus Donders werd in het jaar 1809 te Tilburg in Nederland geboren. Na een godsdienstige opvoeding genoten te hebben ontving hij in 1841 de Priesterwijding. In het jaar 1842 ging hij naar Suriname in Zuid-Amerika. Daar legde hij in 1867 de religieuze geloften af in de congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Redemptoristen). Gedurende 44 jaar zette hij zich in deze tropische gebieden in voor het behoud van het geloof bij katholieken en voor de verkondiging ervan bij niet-christenen, vooral de indianen en de bosnegers; ook was hij bijna 30 jaar lang de onvermoeibare apostel van de melaatsen. In volledige overgave aan zijn Heer stierf hij op 14 Januari 1887 te Batavia in Suriname.

Gebed:
God, Gij hebt in het leven van de zalige Priester Petrus Donder op wonderbare wijze Uw barmhartigheid getoond jegens de melaatsen. Wij bidden U op zijn voorspraak:
Laat ons naar zijn voorbeeld werken van barmhartigheid verrichten jegens onze meest verlaten broeders en zusters, en op deze wijze U dienen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

bluebarsmal

janssen Priester Arnold gl
15 Januari:
H. Arnold Janssen, Priester Gedachtenis (1837-1909)

Arnold Janssen werd op 5 november 1837 geboren te Gogh in Duitsland. Zijn studies deed hij op het Bisschoppelijk grootseminarie te Gaasdonck, daarna te Münster. Na zijn Priesterwijding werkte hij als leraar op een gymnasium in Bocholt. Deze baan gaf hem echter niet de voldoening die hij zocht. Als kind al had hij de droom de wereld als missionaris te bereizen. Hij besloot dit waar te maken en stichtte in 1875 te Steyl het eerste Duitstalige missiegezelschap in het Nederlands-Limburgse Steyl. Van daaruit volgde andere stichtingen: een kleinseminarie en een grootseminarie voor de opleiding van Priestermissionarissen en missiestaties in Afrika, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Zijn inspiratie haalde Arnold Janssen uit de mystieke beschouwing van de Drievuldigheid en de aanbidding van de Heilige Geest. Zijn wereldomvattende arbeid was baanbrekend voor de ontwikkeling van de katholieke missie. Hij stichtte drie religieuze gemeenschappen: de Sociëteit van het Goddelijk Woord (SVD) voor Priesters, de Sociëteit voor Dienaressen van de Heilige Geest (beter bekend als de Missiezusters van Steyl) en de Sociëteit van de Eeuwigdurende Aanbidding (de Slotzusters van Steyl). Arnold overleed op 15 Januari 1909 in het moederhuis St. Michaël in Steyl. Paus Paulus VI verklaarde Arnold Janssen in 1975 zalig. Paus Johannes Paulus verklaarde hem heilig op 5 oktober 2003.

bluebarsmal

WP 20150919 11 54 22 Pro

16 Januari: H. Titianus,  Bisschop

De Heilige Titianus (-650) was een Italiaans Bisschop. Titianus was gedurende meer dan 30 jaar Bisschop nabij Venetië.
Titianus is in de tweede helft van de zesde eeuw geboren in Eraclea in de Noord Italiaanse streek Veneto.
Hij kreeg onderricht van de Bisschop van Oderso, Floriano, die hem tot Diaken wijdde.

Toen Floriano vanwege een belangrijke diplomatieke missie de stad moest verlaten, maakte hij bekend dat Titianus hem moest opvolgen indien hij  niet binnen een jaar zou terugkeren.
Zo werd Titianus bisschop en hij behield die functie, ook toen zijn voorganger alsnog terugkeerde.
Hij was een groot prediker en zeer geliefd om zijn edelmoedigheid en zijn werken van naastenliefde.

Hij is in 632 gestorven en zijn verering heeft zich onmiddellijk verbeid.
Hij wordt afgebeeld als Bisschop  -  Titianus is een Romeinse familienaam.

Zijn feestdag is op 16 Januari. ..bluebarsmal

antonius abt

17 Januari: H. Antonius Abt (gedachtenis)

Deze grote vader van de monniken werd omstreeks 250 in Egypte geboren. Na de dood van zijn ouders deelde hij zijn bezit onder de armen uit en trok hij zich terug in de eenzaamheid, waar hij een boetvaardig leven leidde en talrijke volgelingen kreeg. Hij maakte zich voor de kerk verdienstelijk door de geloofsgetuigen tijdens de vervolging onder Diocletianus te steunen en de Heilige Athanasius bij te staan in de strijd tegen de Arianen. Hij stierf in 356.

Gebed:
God, de Heilige abt Antonius heeft, door zijn leven in de woestijn, U gediend op een wijze die bewondering wekt. Wij vragen U op zijn voorspraak:
bevrijd ons van onze zelfzucht, om U voortaan boven alles te beminnen.
Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst,
God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

Agritius van Trier
19 Januari: Agritius van Trier, Bisschop

De Heilige Agritius (rond 260 - Trier, 335) werd door paus Sylvester I tot Bisschop van Trier benoemd, op voorspraak van keizerin Helena. Agritius nam in 314 deel aan het concilie van Arles. De scholen van zijn bisdom waren bekend vanwege hun hoge niveau van onderwijs. Agritius startte de bouw van de dom in Trier. Vermoedelijk was hij tevens patriarch van Antiochië.

bluebarsmal

fabianus paus en martelaar  sebastianus martelaar

20 Januari: H. Sebastianus, Martelaar (vrije gedachtenis)

Sebastianus stierf te Rome als Martelaar in het begin van de vervolging onder Diocletianus. Zijn graf in de catacomben aan de Via Appia werd vanouds door de christenen in ere gehouden.

Gebed:
Heer, verrijk ons met Uw geest en Uw kracht om, naar het voorbeeld van Uw Heilige Martelaar Sebastianus, uiteindelijk meer naar U dan naar mensen te luisteren. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 
bluebarsmal

agnes maagd en martelares 21 Januari: H. Agnes, maagd en martelares (gedachtenis)

Agnes stierf de marteldood te Rome in de tweede helft van de derde eeuw of wellicht in het begin van de vierde eeuw. Paus Damasus maakte haar grafschrift en vele kerkvaders hebben, in navolging van de Heilige Ambrosius, haar lof bezongen.

Gebed:
Almachtige, eeuwige God, wat in het oog van de mens zwak is, wordt door U uitverkoren om het sterke te beschamen. Wij vragen U op het feest van Uw martelares, de Heilige Agnes: Laat ook ons in een onwankelbaar geloof tot onze dood van U blijven getuigen. Door onze Heer, Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
bluebarsmal

vincentius diaken en martelaar
22 Januari:
H. Vincentius, diaken en Martelaar (vrije gedachtenis)

Vincentius, diaken van de kerk van Zaragoza, stierf tijdens de vervolging van Diocletianus, na verschrikkelijke folteringen, te Valencia (Spanje) in 304 de marteldood. Zijn verering verbreidde zich in korte tijd over de gehele westerse kerk.

Gebed:
Almachtige, eeuwige God, in Uw liefde heeft de Heilige Vincentius de kracht gevonden om alle martelingen zegevierend te doorstaan. Wij vragen U: schenk ons Uw Geest en stort in ons de liefde die alles overwint. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 bluebarsmal
Ildefonsus

23 Januari: Ildefonsus

Ildefonsus was een zoon uit een notabele familie die, ondanks het verzet van zijn vader, besloot toe te treden tot het klooster van Agli bij Toledo. Rond 630 werd hij tot diaken gewijd, daarna werd hij abt van Agli. In die hoedanigheid was hij een van de deelnemers aan het Achtste en Negende Concilie van Toledo (653 en 655).

Door Reccesvinth, koning van de Visigoten in Spanje, werd Ildefonsus gevraagd het ambt van aartsbisschop van Toledo op zich te nemen, een positie die hij ruim negen jaar zou vervullen.

Hij overleed in 667 en werd begraven in de Basiliek Sint Leocadia Zijn sterfdag, 23 Januari, geldt als feestdag. Zijn verering vindt in geheel Spanje plaats, maar met name in Toledo en Sevilla.

  bluebarsmal


franciscus de sales bisschop en kerkleraar
24 Januari:
H. Franciscus de Sales, Bisschop en Kerkleraar (gedachtenis)

In 1567 in Savoie geboren, gaf Franciscus na zijn Priesterwijding al zijn krachten aan het herstel van het katholieke geloof in zijn vaderland. Als Bisschop van Genève toonde hij zich een ware herder, die door daad en geschrift geestelijkheid en gelovigen tot een diepere geloofsbeleving bracht en voor allen een voorbeeld was. Hij stierf op 28 december 1622 te Lyon. En werd op 24 Januari 1623 te Annecy begraven.

Gebed:
God, Gij hebt de Heilige Bisschop Franciscus van Sales met zo'n grote toewijding voor de mensen bezield, dat hij alles voor allen is geworden. Wij vragen U: laat ons naar zijn voorbeeld anderen altijd bijstaan met een goedheid, die het kenmerk is van Uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

bluebarsmal

Paulus Apostel

25 Januari: Bekering van de Heilige apostel Paulus (feest)

Aan de herdenking van de bekering van Paulus, zoals deze door Lucas en door hemzelf in de Handelingen van de Apostelen is verhaald, is de gedachtenis verbonden van zijn roeping tot apostel der heidenen overeenkomstig het woord van de Heer: "Die man is mijn uitverkoren werktuig om mijn Naam uit te dragen....."(Hand. 9, 15)

Gebed:
God, vandaag gedenken wij de bekering van Uw Heilige apostel Paulus, die door zijn prediking leraar is geworden voor de gehele wereld. Wij vragen U:
Breng ons door zijn voorbeeld tot de waarheid, om van U te kunnen getuigen voor alle mensen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

bluebarsmal

timotes en titus bisschoppen
26 Januari: HH.
Timoteüs en Titus, Bisschoppen (Gedachtenis)

Als leerlingen en helpers van de apostel Paulus worden, daags na zijn feestdag, Timoteüs en Titus herdacht. De eerste was aan het hoofd gesteld van de christengemeente van Efeze, de ander had de leiding van de kerk op het eiland Kreta. Paulus schreef aan hen brieven die bekend staan als de pastorale brieven en die talrijke aanwijzingen bevatten voor de vorming van de gelovigen en hun herders. Gebed:
God, Gij hebt aan de Heilige Timoteüs en Titus de gaven geschonken die nodig zijn voor het apostolaat. Op hun voorspraak vragen wij U:
help ons zó als christenen te leven, dat wij onze eeuwige bestemming bereiken. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen  bluebarsmal
 
angela merici maagd

27 Januari:
H. Angela Merici, maagd (vrije gedachtenis)
Angela Merici werd omstreeks 1470 geboren in Desenzano aan het Gardameer, een roerige tijd. De Reformatie zou spoedig op gang komen. Angela stichtte in Brescia een religieuze gemeenschap zonder klooster; ieder bleef in haar eigen woning zodat haar stadgenoten konden zien wat het betekent als godgewijde vrouw te leven. De noodzakelijke hervorming van de Kerk begon in haar ogen bij het persoonlijk leven. Uit deze Compagnie van de Heilige Ursula kwam de Orde van de Ursulinen voort, die vele vertakkingen zou krijgen. De Ursulinen richten zich op de scholing en vorming van meisjes en jonge vrouwen. Zij stierf in 1540

Gebed:
God, de Heilige maagd Angela heeft ons een voorbeeld gegeven van liefdevolle toewijding en verstandig beleid. Wij bidden U dat wij op haar voorspraak in woord en daad Uw levensleer trouw blijven. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.

bluebarsmal


Thomas van Aquino
28 Januari: H. Thomas van Aquino,  Priester en Kerkleraar

Thomas van Aquino werd geboren in het kasteel Roccasecca. Hij was een lid van een vooraanstaande familie die wilde dat Thomas na zijn jeugd intrede deed bij de benedictijnen. Hij trad echter in 1244 toe tot een andere kloosterorde, de dominicanen. Zijn familie was hier zo boos over, dat zijn broers hem ontvoerden en hem op het kasteel gevangenhielden. In 1246 werd hij naar Parijs gestuurd waar hij leerling werd van de Duitse filosoof Albertus Magnus, die hij naar Keulen volgde. In 1252 begon Thomas zelf met lesgeven in de bijbelleer. Dit deed hij in het klooster Saint Jacques in Parijs. In deze tijd schreef hij ook enkele belangrijke commentaren op een aantal boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Op bevel van paus Alexander IV kreeg hij in 1257, tegelijkertijd met de theoloog Bonaventura, de academische graad van magister verleend door de universiteit van Parijs. Nadat Thomas uit Parijs vertrokken was, verbleef hij van 1259 tot 1265 aan het pauselijk hof in Anagni, een kleine Italiaanse stad. In 1265 vertrok hij naar het klooster bij de Santa Sabina in Rome, en vervolgde zijn reis in 1267 naar Viterbo. In deze Italiaanse stad, die de residentie was van vele pausen, verbleef Thomas aan het pauselijk hof. Van 1269 tot 1272 verblijft hij nogmaals in Parijs. In deze periode had hij veel discussies met andere geleerden en filosofen over het aristotelisme en het ordewezen in de kloosters.

 Van 1272 tot 1273 verbleef Thomas weer in Italië. Daar ging hij aan de Universiteit van Napels lesgeven. Tegen het einde van zijn leven heeft hij een visioen gehad, waardoor hij alles wat hij tot dan toe geschreven had als stro beschouwde. Sindsdien heeft hij niets meer geschreven, en daardoor ook zijn Summa theologica niet afgemaakt. [bron?] Begin 1274 vertrok hij uit Napels naar het concilie in Lyon, maar stierf onderweg in de cisterciënzerabdij van Fossanova, tussen Napels en Rome. In 1277 veroordeelde de Bisschop van Parijs enkele van zijn stellingen, maar deze veroordeling werd herroepen toen paus Johannes XXII Thomas van Aquino in 1323 heiligverklaarde. In 1567 benoemde paus Pius V, zelf een dominicaan, hem tot Kerkleraar. In de Heiligenkalender van 1962 wordt hij op zijn sterfdatum (7 maart) gevierd. In de Heiligenkalender van 1969 wordt hij echter op 28 Januari gevierd, de dag dat zijn relieken naar Toulouse werden overgebracht, ook al is de algemene regel in de Katholieke Kerk dat de Heiligen op hun sterfdag gevierd worden. Hij wordt vaak afgebeeld als dominicaan met boek en ganzenveer in de hand, met de zon, een ster of een edelsteen op de borst; als attributen figureren vaak kelk en monstrans, lelie en duif. bluebarsmal

Aquilinus
29 Januari: H. Aquilinus, Priester en Martelaar

Volgens de legende, komt de Heilige. Aquilinus (sommige bronnen zeggen Wezelin als Duitse naam) uit een voorname familie van Würzburg, die werd geboren rond 970, de zoon van Clavus en Aquilia. Zijn geboorteplaats was waarschijnlijk een landhuis buiten de stad. Zelfs voor zijn geboorte, wordt zijn moeder zei te hebben gezien in een visioen dat haar zoon een adelaar en bereiken iets groots gaan ... de naam Aquilin (de arend hetzelfde) is dus geen toeval.

Al als jongen leidde hij een vroom leven en werd daarom door zijn ouders naar Keulen gestuurd om te studeren in . En trad hij in dienst bij de Bisschop; Hij werd verkozen tot het hoofdstuk kathedraal en leefde onder de kanunniken. Na de dood van zijn ouders, zou hij worden teruggestuurd naar Würzburg, hij heeft zijn hele erfenis verkocht en aan de armen gegeven. Terug in Keulen wijdde de aartsbisschop hem tot Priester, en gaf hem een aantal van zijn functies; Aquilin was kanunnik en provoost van de kathedraal.
Daarnaast is hij een inwoner van Würzburg en was een populaire geestelijke. Dus is het niet verwonderlijk dat hij na de dood van de Bisschop als zijn opvolger werd verkozen. Maar Aquilin weigerde, vluchtte en ging naar Parijs, waar hij op wonderbaarlijke wijze bevrijd bleef van de pest. De plaatselijke Bisschop nam hem aan als zijn assistent, en na zijn dood kozen ze Aquilin als opvolger. Maar deze keer is Aquilin gevlucht - nu naar Pavia in Italië.

bluebarsmal


Hyacintha
30 Januari:
Hyacintha
(gedoopt Clarissa) Mariscotti (ook van Viterbo), Viterbo, Italië; boetelinge; † 1640. Feest

Zij werd in 1585 geboren in de Italiaanse stad Viterbo. Bij de regeling van een huwelijkspartner werd zij door haar vader gepasseerd ten gunste van een jongere zus. In plaats daarvan stopte haar vader haar in het franciscanessenklooster van Viterbo. Hier leidde ze jarenlang het leven van een kloosterzuster zonder enige geestelijke inspiratie. Een ernstige ziekte en een vermanend woord van een franciscaner pater brachten haar tot andere gedachten. De laatste vierentwintig jaar van haar leven deed ze bovenmenselijke boete om alles goed te maken. Voortaan maakte ze veel werk van nederigheid, gebed, geduld en boete.

Zij werd heilig verklaard in 1807.

bluebarsmal
 
johannes don bosco priester
31 Januari: Don Bosco

Don Bosco werd in 1815 te Castelnuovo in het bisdom Turijn geboren. Na zijn jeugdjaren in behoeftige omstandigheden te hebben doorgebracht, wilde hij als Priester al zijn krachten in dienst stellen van de opvoeding van de jeugd. Met de bedoeling jonge mensen als christenen op hun taak in de maatschappij voor te bereiden stichtte hij twee congregaties. Ook schreef hij enige kleine werken ter bescherming en verdediging van de godsdienst. Hij stierf in 1888.

Gebed:
johannes don bosco priester 2God, door U is de Heilige Johannes Bosco geworden tot vader en leraar van de opgroeiende jeugd. Wij bidden U: Laat ons werken door het geluk van onze naasten zonder daarbij onszelf te zoeken. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.   Amen.